İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-747
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :120
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-747
Şikayetçi:
 Kosifler Temizlik İnşaat Otomasyon Hiz. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti, İçerenköy Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sk. Kaya İş Merkezi No:16 K.2 Kadıköy/İSTANBUL(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Belediye Başkanlığı, Hakimiyeti Milliye Cad. Atlas Çıkmazı Sk. No:69 Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38878
Başvuruya konu ihale:
 2007/161122 İhale Kayıt Numaralı “ Rehabilitasyon ve Büro Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 08.26.16.0078/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Belediye Başkanlığı’nca 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan  “Rehabilitasyon ve Büro Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kosifler  Temizlik  İnşaat Otomasyon Hiz. Taahhüt  San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38878 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceğinin belirtildiği, ancak ilgili düzenlemenin eksik yapıldığı, 31.12.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan fiyat farkı kararnamesine göre; a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunlu olmasına karşın, anılan kararnamenin ilgili maddesine aykırı olarak idari şartnamede katsayıların belirlenmemiş olduğu,

 

            2) Hizmet alımı ihalelerinde farklı uzmanlık gerektiren işlerin ayrı ayrı ihale edilmesi gerektiği, ihale konusu edilen işlerin büro yönetimi ile rehabilitasyon işleri olduğu, her iki işin birbirinden çok farklı uzmanlık gerektirdiği, rekabetin sağlanabilmesi için ihalenin kısmi teklife veya konsorsiyumlara açık olması gerektiği iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddenin 48.1 bendinde; “Fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.”, 48.2 bendinde; “Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgilisine göre a1,a2,b1,b2,c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhaleye ait sözleşme tasarısının fiyat farkına ilişkin 15.2 maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı, idarece boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları” başlıklı 48 inci maddesine ilişkin 24 nolu dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı  verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine ‘verilmeyecektir’ yazacaklardır.

 

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine ‘verilecektir’ yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1,00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya eklenecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Fiyat Farkı” başlıklı  15 inci maddesinin 2 nci fıkrasına ait 21 numaralı dipnotta; “a) İdari Şartnamede fiyat farkı verilmesinin öngörüldüğü durumlarda; bu maddede yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine  göre fiyat farkı hesaplanacağı belirtilerek fiyat farkı kararnamesinin ilgili hükümleri yazılacaktır. Fiyat farkı hesaplanacağı öngörülen işlerde sabit katsayılar; idari şartnamede yazılı olduğu şekliyle buraya aynen yazılacak ve bu katsayıların fiyat farkının hesaplanmasında kullanılacağı hususu ayrı bir bent olarak maddeye eklenecektir.

b) İdari Şartnamede  fiyat farkı verilmesinin öngörülmediği durumlarda “Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı verilmeyecektir.” ibaresinin yazılacağı açıklanmıştır.

 

Şikayete konu ihalede idarece idari şartnamenin 48.1 maddesine fiyat farkı verileceği yazılmasına karşın, fiyat farkı kararnamesinin ilgili hükümleri yazılmadığı gibi, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinin fiyat farkına ilişkin 48 inci maddesinin 24 nolu dipnotunda yer alan; “Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1,00) eşit olacak şekilde belirlenecek.” hükmünün aynısına yer verildiği, ancak fiyat farkı hesabının nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Belirtilen nedenlerle; idari şartnamenin 48 inci maddesinin Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinin fiyat farkına ilişkin 48 inci maddesi dipnotunda yer alan açıklamaya uygun düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın “Tanımlar” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Hizmet alımlarına ilişkin hükümlerin uygulanmasında;…s) Fiyat farkı:  Birim   fiyat   sözleşmelerde,   uygulama   ayı   içinde iş programına uygun olarak gerçekleşen iş kalemleri için; ….bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, İfade eder.”      

 

“Fiyat farkı hesabı” başlıklı 7 nci maddesinde; “Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn –1)      

 

                                        İn              Yn           Gn           Kn           Mn

             Pn =   [a1 + a2  —— + b1  —— + b2  —— + c —— + d  —— ]

                                        İo              Yo           Go           Ko            Mo 

Formülde ;

F :   Fiyat farkını (TL),

An:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),

B   :  0,90 katsayısını,

Pn :  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a1, a2, b1, b2, c ve d değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

a1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak ve bu Esasların 8 inci maddesine göre artış farkı ödenecek olan asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden ve yukarıdaki formülde artış öngörülmeyen sabit bir katsayıyı,

a2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak olan ve a1 katsayısının dışındaki işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzeme veya diğer hizmet girdilerini temsil eden sabit bir katsayıyı,

c:  Sözleşme kapsamındaki işlerin mühendislik ve müşavirlik oranını temsil eden  sabit bir katsayıyı,

d:  Sözleşme   kapsamındaki   işlerin   yapılmasında   kullanılacak   makine  ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

İfade eder.

a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir  gerekçeyle değiştirilemez….”,

“Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı 8 inci maddesinde; “ İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükümleri yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümü “Personel Ücretleri ile İlgili Fiyat Farkı Hesabı” başlıklı XII/B maddesinde; “İşçiliğin a1 olarak belirlenebilmesi ve böylece a1 için Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanabilmesi için; çalışacak personel sayısının belirlenmiş olması ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının ilgili idare için kullanılması gerekmektedir. Haftalık çalışma saatlerinin tamamının ilgili idare için kullanılmadığı işlerde ise işçilik a2 olarak belirlenecektir.

Çalışan personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmekle birlikte hizmet alımlarına ilişkin Fiyat Farkı Esaslarının sadece 8 inci maddesinin uygulanacağı hizmet alımı ihalelerinde, ihale tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücretin artması halinde anılan madde gereği sadece asgari ücretteki artış miktarı ve bu artış miktarından kaynaklanan işveren payı kadar fiyat farkı hesaplanacaktır….” hükmü yer almıştır.

 

Şikayete konu ihalenin adı idari şartnamenin 2 nci maddesinde; Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hizmet Birimlerinde Rehabilitasyon ve Büro Hizmeti Alımı olarak ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde de; ihale konusu işin, Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Bünyesinde Belediye Meclisi Kararları İle  Teşekkül Ettirilen Rehabilitasyon Merkezi, 11 Adet Bilgi Evi (Halka ve Gençlere Yönelik Bilgi ve Kitap, Dergi ve Benzeri  Materyallere Erişim Sağlayan Merkezler), Toplumsal Gelişim Merkezi, 1 Adet Eğitim Merkezi, 4 Adet Kültür ve Sanat Merkezi ile Kadın El Ürünlerini Pazarlama Projesi kapsamında 3 Psikolog, 2 Pedegog, 1 Fizyoterapist, 1 Sosyolog, 13 Yönetici ve 100 büro Elemanı Personelle yürütülecek  rehabilitasyon ve büro hizmeti alımı olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.3 maddesinde; “Yüklenici ihale tarihindeki asgari ücret baz alınmak kaydıyla 8 büro elemanına asgari ücretin %74 fazlası, 71 büro elemanına %99 fazlası, 23 büro elemanına %124 fazlası, 3 yöneticiye %148 fazlası, 1 yöneticiye %198 fazlası, 1 yöneticiye %211 fazlası, 2 yöneticiye %235 fazlası, 3 yöneticiye %273 fazlası, 1 yöneticiye %446 fazlası, Psikologlara asgari ücretin %235 fazlası, Sosyolog’a asgari ücretin %149 fazlası, Pedegog’a asgari ücretin %223 fazlasını, Fizyoterapiste de %297 fazlasını verecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Anılan idari şartnamenin 49.2 maddesi uyarınca ihale konusu işin 01.01.2008 tarihinde başlayacağı ve 31.12.2008 tarihinde biteceği ve toplam 12 ay olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca birim fiyat teklif verileceği anlaşılan ihaleye ilişkin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de; ihale konusu işte çalıştırılacağı idari şartnamenin 26.3 maddesinde öngörülen toplam 120 personelin farklı ücret kategorilerine göre ayrı ayrı iş kalemlerinde gösterildiği ve 13 farklı ücret kategorisine göre çalıştırılacak personel için 13 ayrı iş kalemi düzenlenerek birim fiyat teklif istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca; ihale konusu işte farklı ücret kategorilerinde olmak üzere toplam 120 personelin çalıştırılacağı, teklif maliyetinin sadece işçilik maliyetinden oluştuğu, bunun dışında bir maliyet kaleminin bulunmadığı anlaşılmış olup, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını ilgili idare için kullanacağı anlaşılan personele ilişkin işçiliğin Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümünün XII/B maddesi hükmü uyarınca a1 olarak belirlenmesi gerektiği, ayrıca söz konusu işçilik dışında bir maliyet kalemi bulunmadığından “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın 7 nci maddesinde bahsi geçen b1, b2, c ve d sabit katsayılarının hesaplanamayacağı anlaşıldığından, Esasların 7 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanmasının mümkün bulunmadığı, bu nedenle söz konusu ihalede sadece Esasların 8 inci maddesine göre asgari ücretteki artış miktarı ve bu artış miktarından kaynaklanan işveren payı kadar fiyat farkı hesaplanmasının mümkün bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Belirtilen nedenlerle; her ne kadar söz konusu ihalede idari şartnamenin 48 inci maddesi mevzuata uygun düzenlenmemiş ise de, anılan madde de idarece yapılan düzenlemede yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre fiyat farkı verileceği belirtildiğinden ve anılan kararname hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükmü uyarınca söz konusu ihalede Esasların 8 inci maddesi hükmü uyarınca fiyat farkı verilebileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hizmet Birimlerinde Rehabilitasyon ve Büro Hizmeti Alımı olduğu ve Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Bünyesinde Belediye Meclisi Kararları İle  Teşekkül Ettirilen Rehabilitasyon Merkezi, 11 Adet Bilgi Evi (Halka ve Gençlere Yönelik Bilgi ve Kitap, Dergi ve Benzeri  Materyallere Erişim Sağlayan Merkezler), Toplumsal Gelişim Merkezi, 1 Adet Eğitim Merkezi, 4 Adet Kültür ve Sanat Merkezi ile Kadın El Ürünlerini Pazarlama Projesi kapsamında 3 Psikolog, 2 Pedegog, 1 Fizyoterapist, 1 Sosyolog, 13 Yönetici ve 100 büro Elemanı Personelle yürütüleceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin benzer işe ilişkin 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Her türlü personel çalıştırılmasına dayalı iş benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin benzer iş kabul edileceği ve bu işlere ait iş deneyiminin kabul edileceği idari şartnamenin 7.4 maddesinde düzenlenmiş bulunduğundan personel çalıştırılmasına dayalı herhangi bir hizmete ilişkin iş deneyimi bulunan tüm isteklilerin ihaleye teklif vermesinin mümkün bulunduğu anlaşılmış olup, farklı uzmanlık gerektiren işlerin ayrı ayrı ihale edilmemesi nedeniyle ihaleye katılımın sınırlandırıldığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hizmet Birimlerinde Rehabilitasyon ve Büro Hizmeti Alımı olduğu ve Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Bünyesinde Belediye Meclisi Kararları İle  Teşekkül Ettirilen Rehabilitasyon Merkezi, 11 Adet Bilgi Evi (Halka ve Gençlere Yönelik Bilgi ve Kitap, Dergi ve Benzeri  Materyallere Erişim Sağlayan Merkezler), Toplumsal Gelişim Merkezi, 1 Adet Eğitim Merkezi, 4 Adet Kültür ve Sanat Merkezi ile Kadın El Ürünlerini Pazarlama Projesi kapsamında 3 Psikolog, 2 Pedegog, 1 Fizyoterapist, 1 Sosyolog, 13 Yönetici ve 100 büro Elemanı Personelle yürütüleceği belirtilmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 4 ve 6 ncı maddelerinde; ihale konusu işte çalıştırılacak personelde aranan özelliklere yer verildiği ve bu personelin idarenin denetim ve koordinasyonunda ilgili mevzuat hükümlerine ve idarenin belirleyeceği talimat ve prensiplere göre ve idarenin belirleyeceği yerde çalışmakla yükümlü olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İhale konusu işte çalıştırılacak personelin bir kısmının büro hizmetlerinde çalıştırılacağı bir kısmının ise rehabilitasyon hizmetlerinde çalıştırılacağı belirtilmekle birlikte; çalıştırılacak personele ilişkin görev tanımlarının yapılmadığı ve birbirinden farklı mahiyette olan işler için büro elemanı, Yönetici, Fizyoterapist, Sosyolog, Pedegog, Psikolog olmak üzere personel alımı niteliğinde bir ihale gerçekleştirdiği, bu tip bir alımın 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet tanımına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul