İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-748
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :121
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-748
Şikayetçi:
 Bio Mühendislik Tur. Dan. Med. Mad. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti. Çankaya Mh. Silifke Cd. Alanya İş Mrkz. A-1 Blok Kat:6 No:17 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği Kuva-i Milliye Caddesi MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 416
Başvuruya konu ihale:
 2007/157464 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemi ( HBS)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 06.00.81.0065/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi (HBS)” ihalesine ilişkin olarak Bio Mühendislik Tur. Dan. Med. Mad. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 07.01.2008 tarih ve 416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede, isteklilerden TS 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi Sertifikası istendiği, ancak yaptıkları araştırmada, ulusal veya uluslar arası kalite standartları arasında TS 27001 numaralı veya Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi isimli bir standardın olmadığı, bu konuda, TS ISO/IEC 27001 numaralı, “Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler “ isimli bir standardın olduğu, ancak idare tarafından istenen belgenin bu belge olduğu kabul edilse dahi, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, “Bilgi Teknolojisi – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” ne ilişkin belgelerin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2)  İdari şartnamede isteklilerden TS 13149 ve TS 12498 standartlarına uygun TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgeleri istendiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca, yazılım hizmetlerinde TS 13149 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenmesinin mümkün olmadığı, bakım onarım ile ilgili olan TS 12498 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin ihale konusu işte istenilemeyeceği,

 

            3) İdari şartnamede işin adının, Hastane Bilgi Sistemi Hizmet Alımı olarak belirtildiği, ancak teknik şartnamenin 1.3, 11.1 ve 10.9 maddelerinde yer alan işler için idari şartnamede bir ibare bulunmadığı,

 

            4) Teknik şartnamenin 6.98 maddesinde “Satıcı hastanedeki verileri korumak ve veri kaybını önlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür” denildiği, bu düzenlemede geçen “her türlü” ibaresinin terör saldırıları, deprem, yangın, sel ve hırsızlık gibi veri kaybına neden olabilecek olayları da kapsadığı, isteklilerden böyle bir taahhütname istenilemeyeceği,

 

            5) Teknik şartnamenin 7.1 maddesinde “Teklif edilen Veri Tabanı Yönetim Sistemi endüstri standardı olan ilişkisel mimariye dayalı olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı ancak endüstri standardının adı ve yayımlayan kuruluşun belirtilmediği, ilişkisel ifadesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almayan ve neyi ifade ettiği anlaşılamayan bir sözcük olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereği ihale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunluluğunun ihlal edildiği,

 

            6) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan benzer iş tanımında işi yapan kişinin tanımlandığı, Yönetmelik gereği benzer işin hizmet olarak tanımlanmasının gerektiği, ayrıca, teknik şartnamenin 1.3 ve 11.1 maddelerinde istenilen işlerin benzer iş olarak kabul edilmediği

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.5.1 maddesinde isteklilerden uluslararası akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi Sertifikası istenmektedir.

 

İhaleye katılan isteklilerden Çözüm Bilgisayar Ltd. Şti.’nin Türk Akreditasyon Kurumundan aldığı 3.12.2007 tarih ve B.14.2.TÜA.0.08.40.01/7390-3495 sayılı yazıda ISO 27001 belgelendirme faaliyetlerinin Uluslar arası Tanınma Antlaşmasına konu bir belgelendirme türü olmadığı, bu nedenle TÜRKAK’ın ISO 27001 belgelerine yönelik olarak “Akredite Belge İnceleme Formu” ya da teyit yazısı düzenlemesinin sözkonusu olmadığı belirtilmekte olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin, Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı Birinci Bölümünün VIII-L maddesinde:

 

“…İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar  istenmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan düzenlemesine aykırı olarak isteklilerden “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi” istenilmesinin katılımda yeterlik koşullarını ağırlaştırdığı, nitekim ihale dokümanı satın alan on dört istekliden beşinin bu konuda idareye şikayet başvurusunda bulunduğu ve ihaleye iki isteklinin katıldığı tespit edilmiş olup, tespit edilen bu aykırılık düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.5-1 maddesinde isteklilerden TS 12498 ve TS 13149 hizmet yeri yeterlik belgelerini vermeleri istenmektedir.

 

TS 12498 standardı, bilgisayar ve çevre birimleri yetkili servislerinin, yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını, TS 13149 standardı ise, yazılım hizmetleri veren iş yerlerinin yapısal özellikleri; yazılımın geliştirilmesi; ürününün müşteriye sunulması; danışmanlık, destek, eğitim hizmetleri ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsamakta olup, bu standartlara ilişkin Türk Standartları Endüstrisi tarafından düzenlenen “Hizmet Yeterlik Belgesi”, işyerinin kapsamda belirtilen hizmetler için yeterli olduğunu belgelendirmektedir.

 

Teknik şartnamenin 1.3 maddesinde; ihale konusu iş; “HBS yazılımı, Görüntü Arşivleme (PACS) yazılımı, PACS Sunucu ve Depolama Üniteleri, Network ve İnternet Güvenliği Yazılımı ve donanımı, Kurum içersinde bulunan donanım ürünlerinin bakımı, onarımı ve destek hizmeti sunulması” olarak belirtilmekte olup, yazılım hizmetinin ihale konusu işin bir bölümü olduğu dikkate alındığında yazılım hizmeti veren iş yerlerine yönelik TS 13149 hizmet yeterlik belgesi istenmesinde mevzuata bir aykırılık olmamakla birlikte; ihale konusu hizmet kapsamında temin edilecek bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımlarının, ilgili cihazın yetkili servislerine yaptırılabilmesi mümkün olduğundan, ihaleye katılan isteklilerden, yetkili servislere ilişkin TS 12498 hizmet yeterlik belgesi istenmesi yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı; “Hastane Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” olarak belirtilmekte, Sözleşme tasarısının 5 inci maddesinde; “Sözleşme konusu iş; 3 yıllık Hastane Bilgi Sistemi (HBS) hizmet alımı, işin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır. Teknik şartname ihale dokümanının ayrılmaz bir parçası olup, teknik şartnamede belirtilen iş tanımının tamamının, idari şartnamede yer alması zorunluluğu bulunmadığından, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6.98 maddesinde; “Satıcı, hastanedeki verileri korumak ve veri kaybını önlemek için her türlü tedbir almakla yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır. Sözleşme tasarısının 9.2 maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sırasının Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde olduğu düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanı ekinde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin İşlerin bakımı başlıklı 21 inci maddesinde;

 

Yüklenici, işe başlama tarihinden işlerin tümü için kabul belgesinin tanzim edildiği tarihe kadar işlere, malzemelere ve tesise gereken özen ve bakımı gösterme sorumluluğu altında olacaktır.

Yüklenici, garanti süresi içinde taahhüt ettiği bütün işlerin ve malzemelerin ve ilgili tesislerin bakım ve özeninden bu sürenin sonuna kadar sorumlu olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Diğer yandan, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması ile yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar konularındaki düzenlemeler Genel Şartnamenin 19 ve 20 nci maddelerinde düzenlenmiş, Sözleşme tasarısının 22 inci maddesinde de, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun, Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yüklenici firmaya ait olduğu belirtilmiştir. Belirtilen bu düzenlemeler nedeniyle, iddiada yer alan olaylarda genel şartname hükümleri öncelikle uygulanacağından, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde, veri tabanı yönetim sisteminin özellikleri tanımlanmakta olup, 7.1 maddesinde “teklif edilen veri tabanı yönetim sistemi endüstri standardı olan ilişkisel mimariye dayalı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun ihale ilan süreleri ve kurallarına ilişkin 13 üncü maddesinin gerekçesinde ihalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesini ve sorumluluk taşıyan gerçekçi teklifler hazırlayabilmeleri için isteklilere yeterli hazırlık süresinin tanınmasını sağlamak amacıyla ihale usulleri ve limitlere göre farklı ilan sürelerinin belirlendiği belirtilmektedir.

 

Kanunun 28 inci maddesinde ihale dokümanının idarede bedelsiz görülebileceği, ancak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almalarının zorunlu olduğu, 62 nci maddesinin (f) bendinde ihale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamayacağı, hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

“… ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarda aktarılan düzenlemelerinden, ihalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesini ve isteklilerin sorumluluk taşıyan gerçekçi teklifler hazırlayabilmelerini temin etmek üzere Kanunda bir sistematik getirildiği anlaşılmaktadır. Buna göre ihaleler, isteklilerin teklif vermek üzere gerekli hazırlık yapabilmelerini temin etmek üzere, yeterli bir süre önce ilan edilecek, ihaleye katılmak isteyerek doküman satın alan istekliler, tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talebinde bulunabilecek, ayrıca istekliler ihale dokümanında tekliflerinin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hata veya eksiklik tespit etmeleri durumunda idareye yazılı olarak bildirimde bulunarak, ihale dokümanında değişiklik yapılmasını isteyebileceklerdir.

 

İncelenen ihalede, ihale ilanı ihale tarihinden 43 gün önce Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştır. İhaleye katılmak isteyen bir isteklinin, teklifini hazırlayabilmek için ihale dokümanını yeterli süre öncesinden satın alıp inceleyerek, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulacak bir hususu tespit etmesi durumunda, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereği idareye başvuruda bulunarak açıklama istemesi müdebbir bir tüccar olma gereği iken, somut olayda; şikayetçinin ihale dokümanını ihaleden bir gün önce satın aldığı ve ihale tarihinden önce de bu hususa ilişkin olarak idareden bir açıklama talebinde bulunmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin tanımlara ilişkin 3 üncü maddesinde benzer iş; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde;

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler…

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. ” hükümleri yer almaktadır.

           

İncelenen ihalede, idari şartnamenin 7.4 maddesinde;

 

Kamu veya Özel sektör hastanelerinde HBS (Hastane Bilgi Sistemi) işi yapanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.” Teknik şartnamenin 1.3 maddesinde: “İşin konusu HBS yazılımı, Görüntü Arşivleme (PACS) yazılımı, PACS Sunucu ve Depolama Üniteleri, Network ve İnternet Güvenliği Yazılımı ve donanımı, Kurum içersinde bulunan donanım ürünlerinin bakımı, onarımı ve destek hizmeti sunulmasıdır.” 11.1 maddesinde; “Kurumda kurulan tüm bilgisayarların bakımı yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Bundan dolayı ek ücret talep etmeyecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale dokümanı eki teknik şartnamede ihale konusu Hastane Bilgi Sistemi Hizmetinin konu ve kapsamının tarif edildiği, teknik şartnamenin 1.3 ve 11.1 maddesindeki bakım, onarım ve destek hizmetlerine ilişkin düzenlemelerin, Hizmet işleri Genel Şartnamesinin İşlerin bakımı başlıklı 21 inci maddesinde yer alan;

 

Yüklenici, işe başlama tarihinden işlerin tümü için kabul belgesinin tanzim edildiği tarihe kadar işlere, malzemelere ve tesise gereken özen ve bakımı gösterme sorumluluğu altında olacaktır.

Yüklenici, garanti süresi içinde taahhüt ettiği bütün işlerin ve malzemelerin ve ilgili tesislerin bakım ve özeninden bu sürenin sonuna kadar sorumlu olacaktır.” düzenlemesi uyarınca, yüklenicinin işin ifası sırasında yapmakla sorumlu olduğu işlemlere ilişkin bir düzenleme olduğu, dolayısıyla teknik şartnamedeki bu düzenleme ve ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında; benzer iş tanımına bakım ve onarım v.b. işlerin de dahil edilmesinin gerektiğine ilişkin iddia yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul