İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-749
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :122
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-749
Şikayetçi:
 Gelişim Temizlik Güv. Trz. Sağ. Hizm. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Nizamettin ÇELİK Merkez Efendi Mh. Güney Yan Yolu Evrim Sitesi No:39/14 Cevizlibağ Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Armutalan Belediye Başkanlığı Merkez Mh. Belediye Cad. No:4 Armutalan Marmaris/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1054
Başvuruya konu ihale:
 2007/157805 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Sınırları İçersinde Bulunan 4 Mahallenin Katı Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.01.41.0065/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Armutalan Belediye Başkanlığı’nca 03.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediye Sınırları İçersinde Bulunan 4 Mahallenin Katı Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Temizlik Güv. Trz. Sağ. Hizm. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Nizamettin ÇELİK’nin 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2008 tarih ve 1054 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde isteklilerden bir adet iş güvenliği uzmanı çalıştırmalarının istendiği, ancak 20.11.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile bu düzenlemenin iptal edildiği, ancak düzeltme ilanı yayımlanmadığı, idarenin bu işleminin 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde araçların kendi malı olma koşulunun getirildiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde yer alan “makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmüne aykırı olduğu, ayrıca araçların en fazla 5 yaşında olması gerektiğine ilişkin düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca model belirlemesinin yapılamayacağı, bu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu,

 

3) İdari şartnamede isteklilerden Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi istendiği, ancak teknik şartnamenin 3.16 maddesinde yüklenicinin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen C2, K1, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmasının gerektiğinden bahsedildiği, teknik şartnamedeki bu düzenlemenin idari şartname ile çelişkili olduğu,

 

Belirtilen bu nedenlerle; ihalede sağlıklı teklif verilmesinin ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile 19.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.2 maddesinde;

 

“…ihale konusu işi yerine getirmek için 1 (bir) adet Çevre Mühendisi (En az 5 yıl ihale konusu iş veya benzer iş deneyimli) ve 1 (bir) adet A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (ÇASGEM’den Sertifikalı) anahtar teknik personel olarak aranır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

20.11.2007 tarihinde düzenlenen zeyilnamede idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanının istenmeyeceği belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde; yapılan ilânlarda Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış olup, anılan Kanunun 29 uncu maddesinde;

 

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun yukarda aktarılan hükümleri gereği, ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden, bu süre içinde düzeltme ilanı yapılmaksızın ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

İncelenen ihalede zeyilname ile değiştirilen düzenleme, ihale dokümanının ilana yansıyan ve ihaleye katılımı etkileyen hükmü olup, süresi içinde düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname düzenlenmesi, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümlerine aykırı ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte bir işlemdir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde;

İhale konusu hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan araç ve makineler şunlardır:

2 adet 7+ 1 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En fazla 7+ 1 m3 kapasiteli ve en az 115 BG gücünde olmalıdır, taahhüt), 5 adet 13+ 1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 13+ 1,5 m3 kapasiteli ve en az 162 BG gücünde olmalıdır, taahhüt), 1 adet Tıbbi Atık Aracı (en az 15 m3 ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği md. 28- Tıbbi atık taşıma araçlarının teknik özellikleri’nde belirtilen şartları sağlamalıdır. taahhüt), 1 adet Vakumlu Yol Süpürme Makinesi ( 7 m3 çöp tanklı, 1700 lt paslanmaz su depolu iki yandan süpürme özelliklerine sahip olmalıdır, taahhüt), 1 adet Kaldırım Üstü Süpürge (En az 0,5 m3 en fazla 1 m3 kapasiteli olmalıdır, taahhüt), 1 adet Hidrostatik Yol Yıkama ve Silme Aracı (en az 95 HP gücünde, 13.000 m3/sa emiş gücüne, en az 1.000 lt. temiz 1.000 lt pis su tankı kapasitesine ve 1.700 mm boşaltma yüksekliğine sahip olmalıdır. Silme-Temizleme Genişliği en az 1.200 mm -2.000 mm olmalıdır, kendi malı), 1 adet Konteynır Yıkama ve Dezenfekte Aracı (En az 6 ton temiz-4 ton pis su hazneli olmalıdır, taahhüt), 1 adet Kazıcı-Yükleyici (Beko Tipi, taahhüt), 1 adet Dal Öğütme Makinesi (En az 27 Hp Gücünde En az 40 adet bıçaklı ve en az 8 m3/saat kapasiteli, taahhüt), 1 adet Açık Kasa Kamyon (en az 5 m3 damper kapasiteli olmalıdır, taahhüt), 1 adet kontrol aracı (4 kapılı binek tip olmalıdır, taahhüt)

Bütün hizmet araçları ihale tarihi itibari ile en fazla 5 yaşında olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir..” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü uyarınca, idarelerce makine ve ekipmana ilişkin olarak asgari yeterlik kriteri öngörülebilmekle birlikte öngörülen kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gereklidir.

 

İncelenen ihalede, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde yapılan düzenlemede 11 farklı tipte araç ve makine istenmekte ve bunlardan sadece 1 adet Hidrostatik Yol Yıkama ve Silme Aracı için kendi malı olma koşulu aranmaktadır. Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükmü gereği, ihale konusu hizmette kullanılacak olan makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmaması esas olmakla birlikte, ihale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, belirli nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı olma şartı aramasının idarenin takdir yetkisi dahilinde olduğundan, incelenen ihalede 1 adet makine için kendi malı olma şartının aranmasında mevzuata aykırılık görülmemekle birlikte; bütün hizmet araçları için en fazla 5 yaşında olma şartı aranması, ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 3.16 maddesinde; “Yüklenicinin 4925 sayılı Kara Yolu Taşıma Kanunu gereği Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen C2, K1, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olması ve bu belgeyi idareye ibraz etmesi gerekmektedir.” düzenlemesi yer almakta olup, idari şartnamenin (7.1.o) maddesinde; “İsteklilerin; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu hizmet işi için taşıma yetki belgesinin alınmasının gerekli olması sebebi ile Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen; C2, K1, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden her hangi birini ibraz etmesi gerekmektedir.” denilmek suretiyle aynı düzenlemenin idari şartnamede de yer aldığı, idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde yapılan düzenlemenin ise kalite ve standarda ilişkin belgelere ait olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin idari şartname ile teknik şartnamenin 3.16 maddesi arasında çelişki olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 8 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin teklif verdiği, üç adet teklifin geçerli olduğu, bu tekliflerden iki adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı,

 

2- İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde yapılan düzenlemede 11 farklı tipte araç ve makine istenmekte ve bunlardan sadece 1 adet Hidrostatik Yol Yıkama ve Silme Aracı için kendi malı olma koşulu aranmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir..” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan 1 adet Hidrostatik Yol Yıkama ve Silme Aracının isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin  düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu, incelemeye konu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul