• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-75
  • Toplantı No: 2008/01
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-75 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-75 olmuştur.
Toplantı No :2008/01
Gündem No :118
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-75
Şikayetçi:
 Kıroğlu Gıda Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gülbahar Hatun Mahallesi İnönü Cad.Yoltaş İşhanı Nu 63 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 61080 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38594
Başvuruya konu ihale:
 2007/156536 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.25.67.0097/2008-71 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kıroğlu Gıda Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 28.12.2007 tarih ve 38594 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 26.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye ait ihale dokümanını 30.10.2007 tarihinde satın aldıkları, idareye 10.12.2007 tarihinde yaptıkları şikayet başvurusunun idarece süre yönünden reddedildiği, ancak ihale dokümanı satın aldıktan sonra şikayet konusu durumu fark ettikleri andan itibaren 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, başvurularının süre yönünden reddedilmesinin haksız olduğu, ayrıca idareye yaptıkları 10.12.2007 tarihli şikayet başvurusundan önce idarece 04.12.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı bulunması yönünde karar alınmış olduğunun kendilerine 18.12.2007 tarihli yazı ile ayrıca bildirildiği, idarenin işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı 10.12.2007 tarihli şikayet başvurusunda ise; İdari Şartnamede iş deneyim belgesi tutarının teklif edilen bedelin % 50’si oranında belirlendiği, idarece daha önce yapılan ihalelerde bu oranın % 30 olarak belirlenmiş olduğu, % 50 olarak belirlenen  oranın  ihaleye katılımı  kısıtladığı ve rekabeti engellediği, ayrıca  bankalardan  temin edilecek belgelere ilişkin olarak İdari Şartnamede teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş olmakla birlikte banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerektiğine ilişkin ibarenin yazılmadığı, bu sebeple ihalenin iptalinin gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 30.10.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale süreci bilgi formunda ise; başvuru sahibi tarafından 30.10.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı, idareye 10.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece alınan 11.12.2007 tarihli kararın başvuru sahibine 17.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği,

 

           Ayrıca idare tarafından 04.12.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale sürecine devam kararı alındığı, bu kararın başvuru sahibine 24.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve 28.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı bilgileri yer almaktadır.

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci bendinde; “İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette bulunulur. Bu şikayetler, süresinde yapılmış ve sözleşmenin imzalanmamış olması halinde idare tarafından dikkate alınır” hükmü yer almaktadır.

 

           Bu açıdan, başvuru sahibi tarafından süresi içinde yapılmayan başvurunun idarece şikayet başvurusu olarak değerlendirilmeyerek sözleşmenin imzalanması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Öte yandan, Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul