İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-750
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :123
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-750
Şikayetçi:
 Güçel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. Kuleli Sokak No:91/7 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknikokullar Bandırma Sokak 30/A Beşevler ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2090
Başvuruya konu ihale:
 2007/160149 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 06.02.69.0065/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce 05.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güçel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.01.2008 tarih ve 2090 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu halde ihalenin üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmü gereği, teklif fiyatının aşırı düşük teklif olduğu tespit edilen bir isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hususlarda aşırı düşük sayılmasını engelleyecek nitelikte bir açıklamada bulunmaması durumunda teklifinin ihale dışı bırakılması esastır.

 

İncelenen ihaleye 9 isteklinin teklif verdiği, idarenin 7.12.2007 tarihli yazısı ile ihaleye katılan bütün isteklilerden, tekliflerinin bileşenlerine ilişkin olarak açıklama yapmalarının istendiği, istenen sürede açıklamada bulunmayan 5 isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra ihalenin en düşük teklif veren Has Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımlarında aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin bölümünde;

 

“…İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.


Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

 

            Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

….

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kurumca, ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan "işçilik hesaplama modülü"ne www.kik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale konusu iş 180 güvenlik görevlisi ile 1 yıllık özel güvenlik hizmet alımı olup, teknik şartnamenin 6.15 maddesinde özel güvenlik görevlilerinin, giyim ve teçhizat ücretlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, idari şartnamenin 26.3 maddesinde; 179 personele asgari ücretin % 10, güvenlik amirine asgari ücretin % 30 fazlasının ödeneceği, personele ayda 2,00 YTL x 26 gün = 52,00 YTL yemek bedeli, ayda 3,40 YTL x 26 gün = 88,40 YTL yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği ve bordroda gösterileceği, resmi ve dini bayram günlerinde 71 personelin toplam 13,5 gün çalışacağı ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelinin teklif fiyata dahi edileceği, 26.4 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde; ihale konusu işin asgari işçilik maliyeti 2.131.923,16 YTL (% 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri dahil) olarak hesaplanmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı 1 inci ve 2 nci teklif olarak belirlenen isteklilerin açıklamalarında tekliflerinin bileşenleri;

 

 

EAEA 1. teklif

EAEA 2. teklif

İşçilik

2.131.923,17

2.131.923,16

Giyim

719,35

185,40

Sigorta

1.853,75

3.476,00

Kar

3,73

-

Toplam

2.134.500,00

2.135.584,56

 

olarak verilmekte ve giyim bedeline ilişkin proforma fatura sunulmaktadır. İsteklilerin tekliflerinde mali sorumluluk sigortasına ilişkin teklif ile bu teklife ilişkin ilgili sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğü teyit yazısı yer almaktadır.

 

İdarenin piyasa araştırmalarına dayalı yaklaşık maliyet hesaplamalarında işçi başına giyim bedeli 164,80 YTL (kar ve genel giderler hariç) olarak belirlenmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı 1 inci ve 2 nci teklif olarak belirlenen isteklilerin açıklamaları incelendiğinde; personel başına yazlık ve kışlık olmak üzere 1 yıllık giyim bedeli olarak (2 pantolon, 4 gömlek, 1 çift ayakkabı, 1 çift bot, 4 çift çorap, 2 kravat, 1 mont, 1 kaban, 1 kazak, 1 eldiven, 1 şapka ve 1 yağmurluk), ihale üzerinde bırakılan isteklinin 4,00 YTL, ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibinin 1,00 YTL teklif ettikleri, yüklenici karı olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin 3,73 YTL öngördüğü, ikinci teklif sahibinin ise kar için herhangi bir bedel öngörmediği anlaşılmıştır.

 

İdarenin şikayet üzerine verdiği kararda ; “… ihalemize teklif veren 9 firmanın teklifleri incelendiğinde, 2 firma hariç bütün tekliflerin birbirine yakın teklifler olduğu görülmektedir. Hayatın olağan akışına aykırı gözükmekle birlikte, teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin yapılabileceği anlaşılmaktadır.” denilmek suretiyle, proforma fatura sunularak tevsik edilen fiyatların hayatın olağan akışına aykırı olduğu hususunun idarenin şikayet üzerine verdiği kararda da kabul edildiği, buna rağmen ihalenin adı geçen isteklinin üzerinde bırakılmasının uygun olmadığına ilişkin şikayetin yerinde görülmediği anlaşılmış olup, hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmaması işleminde, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

Yapılan tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olduğu ve tekliflerinin reddedilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamalar doğrultusunda, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul