İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-751
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :124
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-751
Şikayetçi:
 Tem Elektrik Temizlik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Av. İsmail Tosun Şahabettin Mah. Çatal Sokak Altıparmak Cad. Çatalhan Kat 4 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mahallesi Esko İş Merkezi AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3613
Başvuruya konu ihale:
 2007/193951 İKN|li “Su abonelerinin, el bilgisayarı ile sayaç endeks tespiti ve su fatura bildirimi verilmesi, tahliye ve abonesizlikten kesme, borcundan dolayı kapama/açma, kaçak ve usulsüz su kullananların tespiti hizmet alımı” ihalesi.
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.04.43.0041/2008-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Belediye Başkanlığı tarafından 04.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su abonelerinin, el bilgisayarı ile sayaç endeks tespiti ve su fatura bildirimi verilmesi, tahliye ve abonesizlikten kesme, borcundan dolayı kapama/açma, kaçak ve usulsüz su kullananların tespiti hizmet alımı” ihalesine ilişkin olarak Tem Elektrik Temizlik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.02.2008 tarih ve 3613 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmediği şikayete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğüne gerçekleştirdiği hizmette gerçeğe aykırı hakediş düzenlemek suretiyle fazla ücret aldığı, bu durumun teftiş raporuyla tespit edilerek idare tarafından firma aleyhine dava açıldığı, aynı idare tarafından 21.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalesinde anılan firmanın 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin bu işlemi Kamu İhale Kurulunun 14.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4041 sayılı kararıyla da uygun görüldüğü,

 

Ayrıca aynı firmanın  Bedaş Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2007/77692 İhale Kayıt Numaralı “Bakırköy İşletme Müdürlüğü El Bilgisayarı (gprs) İle Endeks Okuma Hizmeti” ihalesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) ve (e) bendleri uyarınca değerlendirme dışı bırakılması üzerine Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun Kurulca uygun bulunmadığı,

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde;“İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen” şeklinde belirtilen “idare” kavramının sadece ihaleyi yapan idare şeklinde değerlendirilemeyeceği, anılan Kanunun 4 üncü maddesinde İdare, “ihaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları” şeklinde belirtildiği, aynı Kanunun Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde Kanun Kapsamında yer alan idarelerin “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.” şeklinde belirlendiği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin İzmir Belediyesinin şirketi olan İZSU Genel Müdürlüğüne karşı yürüttüğü hizmette iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu tespit edildiğinden Aydın Belediyesince gerçekleştirilen ihaleye de katılamayacağı,

 

2) Firmalarının teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun görülmemesinin de mevzuata aykırı olduğu; zira, ihale dokümanında işin süresi 365 gün olarak belirtildiğinden firmalarınca bu süre dikkate alınarak teklif verildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale sürecinin uzaması nedeniyle hizmet süresinin kısalmasını dikkate alarak teklif vermiş olabileceği,

 

Firmalarının ihale öncesi bu hizmeti yürütmekte olduğu, ihale dokümanında okunacak abone, tahliye ve abonesizlikten kesme, borcundan dolayı kapama/açma ile kaçak ve usulsüz kullanım tespiti hizmetlerinin sayıları belirtilmesine rağmen fiiliyatta bu sayıların tutturulamadığı, bu nedenle aynı personel ve teçhizatla daha düşük iş yapılması nedeniyle maliyetin yükselmesinin dikkate alınarak teklif verildiği,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde “ … Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında ise; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

 

Anılan Yönetmeliğin 11 nci maddesinde başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınabileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 22.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle ihale sürecine devam edilerek sözleşme imzalanacağına ilişkin 23.01.2008 tarihli kararlarının 28.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin anılan kararlarına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.02.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin başvuruların incelenmesine ilişkin öncelik sırasının belirlendiği 16 ncı maddesinin birinci fıkrasınının (c) bendinde; “Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı” yönünden inceleneceği; aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul