İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-752
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :125
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-752
Şikayetçi:
 Oklar Temizlik İnş. Yem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Öğretmenler Cad. Nu 13/D ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Yenidoğan Mh. Ş.Serkan Özaydın Cad. Devlet Hastanesi Üstü No:6 26060 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 483
Başvuruya konu ihale:
 2007/179576 İhale Kayıt Numaralı “01.01.2008-31.12.2008 Tarihleri Arasında 65 Kişi ile Mevcut Otomasyon Sistemi İçinde Veri Hazırlama-Veri Girişi ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.00.75.0041/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğince 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “01.01.2008-31.12.2008 Tarihleri Arasında 65 Kişi ile Mevcut Otomasyon Sistemi İçinde Veri Hazırlama-Veri Girişi ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Oklar Temizlik İnş. Yem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 483 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamede ihale konusu hizmette çalıştırılacak personele ayni olarak aylık 26 gün üzerinden gidiş-dönüş bileti verileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, bu düzenlemede bilet verilmesi gerektiği belirtildiğinden yol gideri için  paso dolum ücretinin yol gideri olarak öngörülemeyeceği, bu yönde açıklama yapan isteklilerin açıklamalarının yeterli kabul edilemeyeceği, Kamu İhale Genel Tebliğine göre toplu taşıma araçlarından bilet alınması halinde KDV indirimi yapılmasına imkan verildiği, idari şartnamede yapılan düzenlemeye aykırı açıklama yapan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin aşırı düşük teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihalenin 65 kişi ile 12 ay süreli personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup teklif fiyata dahil masrafların sayıldığı idari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

Çalışacak personelin yol ve giyecek ihtiyaçları ise isteklilerce ayni olarak karşılanacağı ve teklif fiyata dahil edileceği,

 

Ayrıca, işçilerin yol gideri için gidiş ve dönüş olmak üzere günlük tam Esbilet tramvay/otobüs bileti (toplam 52 bilet/kişi) verilmesi gerektiği,

 

Yükleniciye hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verileceği ve istekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceği

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 1,5 alınacağı,

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için  4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödenecek ücret hesabında çalışılacak gün sayısının 13,5  (Onüçbuçuk ) gün, personel sayısı ise 13 kişi olmak üzere toplam  175,5 gün esas alınacağı,

 

belirtilmiştir.

 

Teklif fiyata dahil olan personel kıyafetinin;

 

-Erkek personel için: 2 adet pantolon (bir yazlık pamuklu kumaş, bir kışlık yünlü kumaş), 2 adet gömlek (bir yazlık koton kumaş, bir kışlık yünlü kumaş), 1 adet süveter (yünlü) ve 1 adet kravat, 1 çift sabo terlik ,

 

-Bayan personel için: 2 adet pantolon (bir yazlık pamuklu kumaş, bir kışlık yünlü kumaş), 2 adet gömlek (bir yazlık koton kumaş, bir kışlık yünlü kumaş) 1 adet süveter (yünlü) ve 1 adet fular, 1 çift sabo-terlik,

 

şeklinde belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde; ihale konusu hizmetin nakdi olarak ödenecek işçilik ücreti, ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücretler esas alınarak yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari tutarın 575.322,98 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale komisyonunca teklifleri geçerli teklif olarak belirlenen beş isteklinin tamamından 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde teklif bileşenleri hakkında açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Şan Telek. Tem. Güv. ve Yemek Hizm. Ltd. Şti.’nin 611.450,00 YTL bedelli teklifine ilişkin açıklamasında;

 

-Giyim bedeli için kişi başı 10,00 YTL maliyet öngörüldüğü ve bu maliyeti tevsik etmek üzere Mars Grup Elektr. Kırt. Tem. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 19.12.2007 tarihli proforma faturanın sunulduğu,

 

-Yol bedeli için aylık (26 gün) Eskart Dolum Ücreti olarak 44,07 YTL/kişi bedel öngörüldüğü ve bu bedeli tevsik için  EsTram Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesinden alınan 24.12.2007 tarih ve A-64203 seri-sıra nolu faturanın sunulduğu,

 

görülmüştür.

 

Buna göre ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik modülüne göre 611.398,32 YTL olup 611.450,00 YTL bedelli teklifinin asgari maliyeti karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından, idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde isteklilerin, işçilerin yol giderine ilişkin tam bilet fiyatını esas alarak KDV hariç hesap yapabileceği, bilet ücreti yerine Eskart dolum ücreti öngörülemeyeceği iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.11 maddesinde;“Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Buna göre şikayete konu ihalede; isteklilerce, işçilere bilet verilmesi halinde yol maliyeti için bilet başına KDV Dahil 1,25 YTL olmak üzere toplam 65,00 YTL; biletlerin fatura karşılığı alınması halinde ise kişi başı aylık (KDV hariç ) 55,09 YTL maliyet öngörebileceği gibi; bilet yerine aylık kart verilmesi halinde 52 biletlik aylık kart dolum ücreti için KDV hariç  44,07 YTL maliyet öngörülebileceği, teklif maliyetine kart dolum ücretini dahil eden isteklilerce kart edinme bedelinin ayrıca maliyete dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, Kamu İhale Genel Tebliğinde açıkça “Aylık bilet” veya “kart ücreti” gibi toplu alımlarda  günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyatı yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacağı belirtilmiş olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin yol gideri için sunduğu faturada yer alan aylık kart dolum ücretinin esas alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

          Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, aşırı düşük tekliflerin  belirlenmesi ve isteklilerce yapılan açıklamaların değerlendirilmesi yetkisi ihale komisyonuna verilmiş olup Kamu İhale Genel Tebliğinin XII.H.b maddesinde hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak “İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

          İncelenen ihalede, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin teklif bileşenlerinin maliyetini tevsik etmek üzere sundukları belgelerde öngörülen bedellerin yeterli görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul