İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-754
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :129
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-754
Şikayetçi:
 Öztürkler Tur. Gıda Tem. Paz. San. Ltd. Şti. Gazi Cad. Akın Sokak Nu 7 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği Atatürk Bulvarı No:16 Selçuk/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 206
Başvuruya konu ihale:
 2007/137284 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Yemek ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 08.00.31.0041/2008-05E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliğince 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Yemek ve Sonrası Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Öztürkler Tur. Gıda Tem. Paz. San. Ltd. Şti.’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun reddine ilişkin idarenin 12.12.2007 tarihli yazısının 24.12.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 206 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu hizmette iş ve meslek hastalıkları sigortası risk prim oranının %1,5 olması gerektiği halde idari şartnamenin 26 ncı maddesinde bu oranın %2 olarak belirtildiği,

 

            2) Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği belirtildiği halde idari şartnamede fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı,

 

bahse konu düzenlemelerin teklif fiyatının hesabında tereddüde neden olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;      

 

İdarece aslı gibidir onayı yapılarak Kuruma gönderilen idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.5 maddesinde; “Bu işle ilgili iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı % 1,5’tir.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

İncelemeye konu yemek ve sonrası hizmet alımı ihalesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde XIII.G maddesinin ikinci bendinde sayılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında olmadığından iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının ihale dokümanında belirtilmesi zorunluluğu bulunmamakla birlikte söz konusu oranın ihale dokümanında belirtilmesine engel de bulunmamaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde İş Kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının %1,5 olduğu, ilişkin idari şartnamenin 48.1 inci maddesi ile teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olduğu; buna rağmen şikayetçinin başvurusu hakkında idarece alınan 13.12.2007 tarih ve 2513 sayılı kararda ihale dokümanının CD ortamına aktarılırken hata olduğundan bahsedildiği görülmüştür.

 

Bu nedenle, şikayete konu ihaleye ait ihale dokümanının, Kurumumuza gönderilen basılı nüshasındaki düzenlemeler ile şikayetçiye (isteklilere) CD ortamında teslim edilen örnekte yer alan düzenlemelerde farklılık  bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için idareden bilgi istenilmiştir.

 

İdarenin 06.02.2008 tarih ve 291 sayılı yazısı ekinde yer alan tabloda; Kuruma gönderilen idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde; “İş Kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı %1,5” şeklinde yazılı olmasına karşın şikayetçiye verilen idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde; “İş Kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı % 2” şeklinde yazılı olduğu belirtilmiştir.

 

 

2) Başvuru sahibinin 2 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece aslının aynı olduğu onayı ile Kuruma gönderilen idari şartnamenin 48.1 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir.”, teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde ise; “avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.”  düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarenin 06.02.2008 tarih ve 291 sayılı yazısı ekinde yer alan tabloda; şikayetçiye teslim edilen idari şartnamenin 48.1 inci maddesinde “Fiyat farkı verilecektir.” ibaresinin yer aldığı ve sadece şikayetçiye verilen ihale dokümanında bu hatanın bulunduğu belirtilmiştir.

 

Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, isteklilerce teklif bedelinin oluşturulmasında etkili bir husus olup şikayetçiye verilen teknik şartname ile idari şartnamede birbirinden farklı düzenlemeler olduğu gibi, şikayetçiye verilen idari şartnamenin 48.1 inci maddesi ile diğer isteklilere verilenlerin de farklı olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayetçinin 1 ve 2 nci iddialarına yönelik olarak yapılan incelemede, teklif maliyetinin hesabında kullanılacak olan prim oranı ile fiyat farkına ilişkin düzenlemelerin, diğer isteklilere verilen ve/veya idarece isteklilerin incelemesi için hazırlanan nüshalar arasında birbirinden farklı belirlemeler yeraldığı tespit edilmiş olup bu farklılıkların tekliflerin hazırlanmasında isteklileri tereddüde düşürebileceği gibi, isteklilerce idarece teslim edilen dokümana göre maliyet hesabı yapması halinde birbirlerinden farklı verilere göre maliyet hesabı yapılmasına neden olacağı açıktır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan ve yukarıda birbiriyle çelişkili olduğu tespit edilen düzenlemelerin, tekliflerin hazırlanmasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmış olup bu aşamada ihale dokümanına yönelik düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul