İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-755
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :126
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-755
Şikayetçi:
 SGA İnşaat Güv. Hizm. Nak. Petr. Gıda Mad. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., 6196 Sokak K.6/12 No 31/b Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Muratbey Mah.Doğan Bursalıoğlu Cad.No.20 Torbalı/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 411
Başvuruya konu ihale:
 2007/178335 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.00.83.0026/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak SGA İnşaat Güv. Hizm. Nak. Petr. Gıda Mad. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 411 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi aşırı düşük olduğu halde ihale komisyonunca sorgulama yapılmadan ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihalede en düşük fiyatı teklif eden Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş.’den idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklamasında bulunması istenilmiştir. Söz konusu yazıda özellikle asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan %3 tutarında sözleşme gideri ile çalışanların iş kıyafetlerinin teklif fiyatına dahil olup olmadığı hususlarında açıklama yapılması, fiyata dahilse kıyafet tutarı ve varsa kıyafetle ilgili bilgi ve belgelerin Komisyona sunulması istenilmiştir.

 

            Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş.’nin aynı tarihli açıklama yazısında; asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 sözleşme gideri hesaplanarak teklif verildiği, firmalarında Türkiye genelindeki hastanelerde toplam 4.293 kişinin veri kayıt elemanı olarak çalıştığı, bu nedenle stoklarında çalışan sayısının % 10 u kadar iş kıyafeti bulundurdukları ve teklif bedellerine kişi başına 30 YTL tutarında iki takım kıyafet bedeli dahil edildiği, bu kıyafetlerin piyasa bedelleri 60 YTL olduğu halde, firmalarının söz konusu kıyafetleri bu tutardan %50 indirimli alabildiği belirtilmiştir.

 

            Bunun üzerine 19.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile anılan istekli tarafından sunulan açıklamalar yeterli görüldüğünden Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

            İhale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra ihalenin Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (h) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          h) İlk oturumda tutulması gereken tutanakların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönünden yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kanunun; “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında;  Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.”

 

            “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.”

 

            Hükümleri bulunmaktadır.

 

            Buna göre; tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi üzerine, ihale dokümanında idarece yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeni teklif verme imkanının sağlanması, bunun dışındaki hiçbir halde isteklilerin tekliflerinin kendilerine geri verilmemesi gerekmektedir.

 

            İdarece ihale dokümanında herhangi bir değişiklik yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmamaktadır.

 

            VETA Bil. Yaz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının 4 sıra no ile idareye teslim edildikten sonra, ihale tarihinde ihale saati öncesinde teklifini geri çekme talebinin idarece kabul edilerek, anılan istekliye ait teklif zarfının açılmadan iade edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun şeffaflık, güvenirlik, kaynakların verimli kullanılması, rekabetin sağlanması şeklindeki temel ilkelerine ve tekliflerin geri çekilemeyeceğine ilişkin 30 uncu maddesi hükümlerine göre, VETA Bil. Yaz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi geri çekme talebinin kabul edilmeyerek teklif zarfının açılması ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekirken, söz konusu teklif zarfının açılmadan istekliye iade edilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması; düzeltilmesi mümkün olmayan, açık bir Kanuna aykırılık hali oluşturmaktadır.

 

            Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

            Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 31.12.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 31.12.2007  tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul