İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-756
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :127
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-756
Şikayetçi:
 Kadir KUMSAR, Kestelek Köyü Mustafa Kemal Paşa BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Söğüt Belediye Başkanlığı, Orta Mh. Eskişehir Cd. No:1 11600 Söğüt / BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 514
Başvuruya konu ihale:
 2007/174806 İhale Kayıt Numaralı “Atıkların Toplanması, Nakli ve Süpürme Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.00.73.0026/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Söğüt Belediye Başkanlığı’nca 12.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Atıkların Toplanması, Nakli ve Süpürme Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Kadir KUMSAR’ın 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 25 inci maddesinde “İlçemizde bulunan Jandarma Ulaştırma Taburunda yapılan yemin törenlerinde ve her yıl düzenlenen Ertuğrulgazi’yi Anma ve Söğüt Şenliklerinde nüfusta meydana gelen aşırı artış (40.000 – 50.000) dikkate alınarak yeterli miktarda vasıflı, vasıfsız personel çalıştırılacaktır. Yüklenici bu iş için idareden ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, idari şartnamenin 2 nci maddesinde de benzer hususlara yer verildiği, yemin törenleri ile şenliklerin kaç gün süreceği, kaç adet vasıflı ve vasıfsız personel çalıştırılacağı hakkında idari ve teknik şartnamede herhangi bir açıklama bulunmadığından teklif fiyatının hesaplanamadığı, 

                                          

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde isteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için toplam 17 (12 vasıfsız ve 5 vasıflı) personel çalıştırması gerektiği belirtildiği halde, vasıflı personele ödenecek ücretin brüt asgari ücretin % kaç üzerinde olması gerektiği idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilmediğinden teklif fiyatının hesaplanamadığı,

 

3) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde söz konusu hizmet işinde çalışacak personelin yol, yemek ve giyecek giderinin teklif fiyata dahil olması istendiği halde, anılan maddede yol ve yemek giderleri için herhangi bir düzenleme yapılmadığı, günlük tutarlarının belli olmadığı ve ayni mi, nakdi mi olduğu, belirtilmediğinden teklif fiyatının hesaplanamadığı,

                                                                                                   

4) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde işçilik maliyetlerini doğrudan etkileyen iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları belirtilmediğinden teklif fiyatının hesaplanamadığı,

 

5) Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde “...Ayrıca yapılacak iş için Belediye tarafından çalıştırılmak üzere verilecek işçiler Yüklenici tarafından işe alınarak çalıştırılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, oysa idareler tarafından ihale edilen hizmet alımı işlerine işçi verilmesinin mevzuata akırı olduğu,

 

6) İdare tarafından mevzuata aykırı olarak firmalarından şikayet başvurularını sonuçlandırmak için 2 gün içerisinde iş bitirme belgesi, bilanço ve gelir tablosu, ticaret odası belgesi  ile mali durum belgesini sunmasının istendiği, ancak şikayetleri sonuçlandırılmadan sözleşme imzalandığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanını satın almakla birlikte teklif vermediğinden istekli olabilecek sıfatı ile şikayet ehliyetine sahiptir. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; istekli olabileceklerin ancak ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alındığından, istekliler tarafından sunulan teklifler incelenmemiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin ilk 4 iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türünün “10.000 m3” olarak belirlendiği,

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerinin öngörüldüğü,

 

Teknik Şartnamenin 25 inci maddesinde; “İlçemizde bulunan Jandarma Ulaştırma Taburunda yapılan yemin törenlerinde ve her yıl düzenlenen Ertuğrulgazi’yi Anma ve Söğüt Şenliklerinde nüfusta meydana gelen aşırı artış (40.000 – 50.000) dikkate alınarak yeterli miktarda vasıflı, vasıfsız personel çalıştırılacaktır. Yüklenici bu iş için idareden ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

 “İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Söz konusu hizmet işinde çalışacak personelin yol, yemek ve giyecek gibi giderleri teklif fiyata dahildir.

26.4 İdareden kiralanacak 2 adet çöp toplama aracının yıllık trafik sigortaları Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

26.5 İşin yapılması esnasında gerekli olan her türlü alet, edevat, süpürge, kürek gibi malzemeler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

26.6 Çöp konteynerlerinin zaman içerisinde kullanımından doğacak bakım ve onarımı ile tekerleklerinin değişimi Yükleniciye aittir.

26.7 İşin yapılması süresince tüm araçların akaryakıt giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

26.8 2008 yılı içinde doğacak asgari ücret farkları Yükleniciye ayrıca ödenecektir.

26.9 İdareye ait küçük baskılı, 7 m3’lük 2 adet çöp toplama aracının 1 adetinin aylık kiralama bedeli olan KDV hariç 50,00 YTL Yüklenici tarafından idareye ayrıca ödenecektir.

26.10 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde isteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için toplam 17 (12 vasıfsız ve 5 vasıflı) personel çalıştırması gerektiğinin belirtildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yer alan düzenlemede;

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…”

 

Şeklinde açıklamalar yapılarak, çöp toplama ve nakil hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu açıklanmıştır. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde ve asgari işçilik maliyeti hesabında yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan XIII.G maddesinde “ Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında münhasıran düzenleme yapılmış olup bu kapsamda değerlendirilmesi gereken hizmetler sayılarak G.1 inci maddesinde çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede 10.000 m3 atığın 17 personelle toplanmasının ve naklinin öngörüldüğü, niteliği gereği dini ve milli bayramlar ile özel günler dahil haftanın 7 günü çalışılması esasına dayanan çöp toplama ve nakil hizmetine ilişkin olarak ihale konusu işin yürütülmesi esnasında hangi masrafların yükleniciye ait olduğunun idari ve teknik şartnamede açıkça belirtildiği, bu itibarla ilçedeki atık üretiminin fazla olacağı yemin törenleri ile şenliklerde yüklenicinin artacak iş miktarına göre organizasyonunu planlamasının istendiği, vasıflı personele ödenecek ücret ile ilgili bir belirleme yapılmadığı, personelin yol, yemek ve giyecek gibi giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun açıkça belirtildiği, dolayısıyla personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ve götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen bir işte ihale dokümanında teklif fiyata dahil olan tüm masrafların açıkça belirtildiği göz önüne alındığında, bu bilgilerle isteklilerin teklif fiyatını hesaplayabileceğinden başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde “...Ayrıca yapılacak iş için Belediye tarafından çalıştırılmak üzere verilecek işçiler Yüklenici tarafından işe alınarak çalıştırılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının; “…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü uyarınca işe alınacak kişiler idarelerce belirlenemeyeceğinden, idarenin anılan düzenlemesi mevzuata aykırı olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvuruların şekil ve unsurları düzenlenerek başvuru dilekçelerinde bulunması gereken asgari bilgiler ile başvuru dilekçesine eklenmesi gereken belgeler belirtilmiştir. İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin 19.12.2007 tarih ve 743 sayılı yazısı ile başvuru sahibinden şikayet başvurularını sonuçlandırmak için 2 gün içerisinde iş bitirme belgesi, bilanço ve gelir tablosu, ticaret odası belgesi  ile mali durum belgesini sunması istenilmiştir. Anılan yöçnetmelik hükmü uyarınca söz konusu belgelerin başvuru dilekçelerine eklenmesi zorunlu olmadığından idarenin bu işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelene ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 19.12.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 28.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede;

 

   1- 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, ancak bir adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı,

 

2- İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerinin öngörüldüğü,

 

Teknik Şartnamenin 25 inci maddesinde; “İlçemizde bulunan Jandarma Ulaştırma Taburunda yapılan yemin törenlerinde ve her yıl düzenlenen Ertuğrulgazi’yi Anma ve Söğüt Şenliklerinde nüfusta meydana gelen aşırı artış (40.000 – 50.000) dikkate alınarak yeterli miktarda vasıflı, vasıfsız personel çalıştırılacaktır. Yüklenici bu iş için idareden ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, ancak yemin töreni ile şenliklerin kaç gün süreceği, bu günlerde kaç adet vasıflı personelin çalıştırılacağına ilişkin herhangi bir açıklamanın dökümanda yer almadığı, bu hususun tekliflerin oluşturulması aşamasında isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu, açıklanan nedenlerle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul