İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-772
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :20
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-772
Şikayetçi:
 Ny Sosyal Hizmetler B.Sayar Danş. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öveçler 8.Cadde Nu 40/5 Dikmen ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezi, İstiklal Caddesi No:10 06100-Ulus ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 546
Başvuruya konu ihale:
 2007/171175 İhale Kayıt Numaralı “İdare Merkezi Hizmet Binalarının Genel Temizlik, İlaçlama, Eşya Taşıma ve Tabak Toplama Hizm.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2008 tarih ve 08.00.66.0022/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezi’nce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdare Merkezi Hizmet Binalarının Genel Temizlik, İlaçlama, Eşya Taşıma ve Tabak Toplama Hizm.” ihalesine ilişkin olarak Ny Sosyal Hizmetler B.Sayar Danş. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.01.2008 tarih ve 546 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, temizlik ve ilaçlama ile ilgili olarak, ihale tarihi itibariyle süresini doldurmamış ISO 9001:200 veya ISO 9002 “Kalite Yönetim Sistem Belgesi” aranacak olup, bunlardan sadece birisinin sunulması yeterlidir...” düzenlemesinin yapıldığı, ancak Teknik şartnamede ilaçlamanın başka firmalara da yaptırılabileceğinin düzenlendiği, bu nedenle, ilaçlama ile ilgili kalite yönetim sistem belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Asıl iş temizlik işi olduğundan, idari şartnamenin 26.3 maddesinde sigorta risk prim oranının % 3 olarak belirlenmesinin sigorta mevzuatına aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 52 nci maddesi ile getirilen cezai müeyyidenin hukuki dayanaktan yoksun olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 01 Ocak 2008 -31 Aralık 2008 tarihleri arasında olmak üzere götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, “Temizlik ve ilaçlama ile ilgili olarak, ihale tarihi itibariyle süresini doldurmamış ISO 9001:2000 veya ISO 9002 “Kalite Yönetim Sistem Belgesi” aranacak olup, bunlardan sadece bir tanesinin sunulması yeterli sayılacaktır.......” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale konusu işte ilaçlamanın alt yükleniciye yaptırılması mümkün olup, idari şartnamedeki düzenlemede temizlik veya ilaçlamaya ilişkin belge istenilmektedir. Dolayısıyla, bu belgelerden birisinin sunulmasının yeterli olduğundan, düzenlemenin katılımı ve rekabeti engelleyici bir etkisi olmadığı sonucuna varılarak iddia yerinde görülmemiştir.

 

Ayrıca, ihale konusu iş, “İdare Merkezi Hizmet Binalarının Genel Temizlik, İlaçlama, Eşya Taşıma ve Tabak Toplama Hizmet alımı” olup hepsi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olup farklı hizmet türlerinin bir arada ihale edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu husustaki iddia da yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde, “Temizlik, ilaçlama ve eşya taşınması işinin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasının prim oranı % 3’tür.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine verilen cevabi yazıda,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet" düzenleyen 9. maddesinde "Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir." ve

Kamu İhale Genel Tebliğinin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" bölümünün "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" başlıklı maddesinde

"6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlan, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece "genel temizlik" veya "bina içi temizliği" yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece "genel temizlik" veya "bina içi temizliği" yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır." denilmektedir.

Başvuru konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısında işin adı ve tanımı sadece "genel temizlik" veya "bina içi temizliği" olarak belirlenmemiş, ayrıntılı olarak açıklanmış; dolayısıyla, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idarece %2 olarak uygulanmamış ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sosyal İşler Genel Müdürlüğü Ankara Sigorta Müdürlüğü´ne yazılan ve işin adını ayrıntılı olarak içeren 25 Ekim 2007 tarih ve 57700 sayılı yazıya cevaben anılan Müdürlükten alınan 26 Ekim 2007 tarih ve 107276 sayılı yazıda belirtilen 18 Mart 1981 tarih ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortalıları prim tarifesinin dördüncü maddesinin "aynı işveren tarafından, aynı iş yerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler arz eden ve başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olur." hükmü gereğince % 3 olarak belirlenmiştir.”

 

şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdarenin Ankara Sigorta Müdürlüğü´ne yazılan 25.10.2007 tarihli yazısında işin adının ayrıntılı olarak belirtildiği görülmüş ve buna cevaben anılan Müdürlükten alınan 26 Ekim 2007 tarih ve 107276 sayılı yazıda sigorta risk prim oranının % 3 olduğu belirtilmiş olup, idarece yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde,

 

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bükmemesi üzerine, aylık istihkakın (yüzde beş´i) %5´i, tekerrürü halinde ise (yüzde on´u) %10´u oranında gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

 

            Şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Tip İdari Şartnamenin 52 nci maddesinin 28 nolu dipnotunda, “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada belirtecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4735 sayılı Kanunun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde,

 

“Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

hükmü mevcuttur.

 

            İdari şartnamedeki düzenleme anılan Kanun hükmüne uygun olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,  

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul