• Karar No: 2008/UH.Z-773
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :21
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-773
Şikayetçi:
 Erhan Metaloji Turz. Taş. Gıda İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi Nu 17/28 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 622
Başvuruya konu ihale:
 2007/182181 İhale Kayıt Numaralı “İşletme Müd. Çalışanları İle Sos. Sitedeki Öğrencilerin 1 Yıl , 365 Gün Süre İle Taşınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.01.05.0022/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşletme Müd. Çalışanları İle Sos. Sitedeki Öğrencilerin 1 Yıl , 365 Gün Süre İle Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Erhan Metaloji Turz. Taş. Gıda İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 622 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin tek geçerli teklif olan firmaları üzerinde bırakılması gerekirken tekliflerinin geçerli görülmeyerek ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iptalin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası ile sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 22 nci maddesinde isteklilerin 7 güzergah olarak kısmi teklif verebilecekleri düzenlenmiştir. İhale birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

 

            İhale komisyonu kararında, başvuru sahibi dışında 6 firmanın teklif mektuplarının 1 inci sayfasında 7 nci maddenin devamı olarak fiyat kalemlerinin detaylı olarak yazılmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde teklif mektuplarının KİK018.0/H ve KİK019.0/H numaralı standart forma uygun olarak hazırlanması teklif mektuplarında bulunması zorunlu husus olarak düzenlenmiştir.

 

İdarece ihale dokümanı kapsamında KİK019.0/H numaralı standart forma uygun bir örnek verildiği görülmüştür.

 

            KİK019.0/H numaralı standart formun 7 nci maddesinde;

 

“İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.”,

 

KİK.019.0/H numaralı standart formun 7 nci maddesinin (2) nolu dipnotunda;

 

           “a) Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

Kısım/Kalem   : ......=........ (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Kısım/Kalem   : ......=........ (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Kısım/Kalem   : ......=........ (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam           : ......=........ (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”

 

şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Bu düzenlemeye göre; kısmi tekliflere açık olan ihalelerde teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak her bir kısım/kalem hizmet için toplam teklif bedelinin ayrı ayrı rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması gerektiği,

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerinin düzenlendiği ve bu hükme göre, kısmi tekliflere açık ve tekliflerin kalem/kısım bazında değerlendirileceği öngörülen ihalelerde, her bir kalem/kısım için verilen toplam bedelin müstakilen değerlendirileceği dikkate alınarak her bir kalem/kısım için teklif edilen toplam bedelin teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibi dışında 6 isteklinin birim fiyat teklif mektupları incelendiğinde,  teklif mektuplarında 7 nci maddenin her bir kalem/kısım için ayrı ayrı düzenlenmediği görülmüştür.

 

Ayrıca, Yates firmasının birim fiyat teklif mektubundaki uygunsuzluk dışında diğer değerlendirme dışı bırakılma sebebi olan hususa ilişkin olarak, teklif dosyasında idari şartnamenin 7.2.1 maddesi uyarınca istenilen banka referans mektubunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

SS 212 nolu Mot. Taş. Kooperatifinin ise birim fiyat teklif mektubundaki uygunsuzluk dışında diğer değerlendirme dışı bırakılma sebebi olan hususa ilişkin olarak, teklif dosyasında sunduğu banka referans mektubu incelendiğinde, nakit kredisinin 2.740,00 YTL ve teminat mektubu kredisinin 6.340,00 YTL olduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 7.2.1 maddesinde, “Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” istenilmiştir.

 

Bu firmanın teklif ettiği bedel, 4 güzergah için 350.752,80 YTL’dir. Teklif edilen bedelin % 5’i 17.537,64 YTL iken firmanın kredi limitlerinin bu oranın altında kaldığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla yukarıda belirtilen 6 firmanın da değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi firmanın değerlendirme dışı bırakılma nedeni ise, ihale komisyonu kararında, iş bitirme belgesinin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenilen teklif edilen bedelin % 25 oranından az olması olarak belirtilmiş, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısında ise belge tutarının yazmaması olarak belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibi firmanın teklif dosyası kapsamında sunduğu iş bitirme belgesi incelendiğinde, 29.06.2005 sözleşme tarihli belgedeki sözleşme bedelinin 314.592,70 YTL olduğu görülmüş olup bu miktarın firmanın teklif ettiği 628.598,60 YTL’lik bedelin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenilen % 25’i oranını (bu oran 157.149,65 YTL’ye tekabül etmektedir.) karşıladığı, ancak T.C. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve firma tarafından sunulan bu belgede, belge tutarı kısmında “29.06.2005-07.04.2006 tarihleri arasındaki hizmet dönemi) 195 işgünü hariç” ifadesinin yer aldığı, bu yönüyle belgede eksiklik bulunduğu hususları tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı maddesinde,

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu hükümler çerçevesinde bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.”

 

            Şeklinde açıklamalar yer almakta olup başvuru sahibi firma tarafından sunulan ve başka bir idare tarafından düzenlenen iş deneyim belgesindeki bilgi eksikliğinin bu açıklamalar kapsamında giderilmesi ve bu işlemin ardından ihalenin karara bağlanması gerekirken idarece bu işlemler yapılmadan ihalenin iptal edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamakla birlikte,

 

            Başvuru sahibi firmanın teklifi tek geçerli teklif olarak kalsa dahi, bu teklif yaklaşık maliyetin üzerinde ve tek geçerli teklif olacağından idarece ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 26.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul