• Karar No: 2008/UH.Z-774
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :22
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-774
Şikayetçi:
 Bentem İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Cad. Leblebici Sokak Nu 31/3 Eminönü/ İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Yunusemre Kampusü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 655
Başvuruya konu ihale:
 2007/64356 İhale Kayıt Numaralı “Veri Girişi, Arşivleme, Tasnifleme, Depolama ve Düzenleme İşleri Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2008 tarih ve 08.01.03.0022/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nce 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Girişi, Arşivleme, Tasnifleme, Depolama ve Düzenleme İşleri Hizmet Alımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bentem İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; giyimi promosyonla bedelsiz temin etmeleri mümkün olduğundan giyime bedel öngörmedikleri, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, ve ihalenin 6 aydır sonuçlandırılamamasının sektördeki boşluktan kaynaklandığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 265 işçi ile 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihale götürü bedel usulde teklif alınmak suretiyle yapılmıştır.

           

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde,

“26.3. Ayrıca,

26.3.1. İşçilere fiilen çalışılan her gün için asgari brüt 4,20 YTL/gün yol bedeli, 4,70YTL/gün yemek, bedeli nakden ödenecek, bu bedeller ücret bordrolarında gösterilecektir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin iş elbiselerini (niteliği ve miktarı   teknik şartnamede belirtilmiş olan, iş önlüğü ve pantolonlarını) karşılamak zorunda olup, teklif fiyatın bu iş elbiselerinin bedellerini içerdiği kabul edilecektir.

26.3.2.   Teklifler   01.01.2008-31.12.2008   tarihleri   arası   12   aylık   dönemi   kapsayacak   şekilde hazırlanacaktır. 26. 3.1. ´de öngörülen yemek bedeli aylık 22, yol bedeli aylık 26 fiili çalışma günü üzerinden hesaplanarak teklif fiyata dahil edilecektir.

26.4.   Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.   Bu ihale konusu işler için "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı % 3 (yüzde üç)´tür.”

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu veriler doğrultusunda KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde, yol, yemek ve işçilik ücreti dahil, giyim bedeli hariç toplam asgari işçilik maliyeti 3.100.913,40 YTL ve % 3 dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 3.193.940,80 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

İdare tarafından 20.09.2007 tarihli yazı ile Bentem Ltd. Şti.’den 27.09.2007 tarihine kadar aşırı düşük bulunan teklif bileşenleri ile ilgili olarak belgeli açıklama istenilmiştir.

 

Bentem Ltd. Şti. 27.09.2007 tarihli yazı ile teklif bileşenlerine ilişkin açıklamayı sunmuştur.

 

Bunun üzerine ihale komisyonunun 09.11.2007 tarihinde kesinleşen kararı ile Bentem Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılmasına karar verilmiş olup kesinleşen ihale kararı 09.11.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla firmaya gönderilmiş ve firma tarafından da 13.11.2007 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 

Ardından firma 19.11.2007 tarihli açıklama talebine istinaden düzenlenen 26.11.2007 tarihli idare yazısında, firmanın sunmuş olduğu teklifte 265 işçi için iş elbiselerine fiyat öngörmediğinden dolayı teklifinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi firma tarafından sunulan açıklama incelendiğinde;

 

yemek, yol, işçilik ücreti ve % 3 sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere toplam (KDV hariç) 3.193.940,80 YTL teklif sunulduğu, giyime ilişkin olarak yaptığı açıklamada ise, “idarenin 30.06.2007 tarihine kadar hizmet işini yapmış olduklarından yaka kartı ve iş elbisesinin şirketlerinde mevcut olduğu, bu gider kalemlerine bir fiyat öngörülmediği, stoklarında giyim malzemelerinin ve yaka kartı ile ilgili proforma teklif ve faturaların ekte sunulduğu”  belirtilmiştir.

 

            Firmanın teklif ettiği bedelin giyim maliyetini karşılamadığı ve yaptığı açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması yönündeki idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle iddia yerinde görülmemiştir.

 

Ayrıca, ihale sürecindeki uzamanın, şikayet başvuruları ve bunlar üzerine yapılan işlemlerden kaynaklandığı anlaşıldığından bu yöndeki iddia da yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul