İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-778
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :26
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-778
Şikayetçi:
 ATK Güvenlik Ltd. Şti, Esat Caddesi No:37/5 K.Esat Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Vakıflar Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı, Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1241
Başvuruya konu ihale:
 2007/164481 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.01.53.0078/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Vakıflar Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı’nca 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak ATK  Güvenlik Ltd. Şti’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 12.12.2007 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı yazısı üzerine tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesini öğrenmek üzere 17.12.2007 tarihli dilekçe ile idareye başvurulması üzerine idarenin 17.12.2007 tarihli cevap yazısında idari şartnamenin 7.4 maddesi hükümleri gereğince sunulması gereken iş deneyim belgesinin uygun bulunmadığının bildirildiği, idarece yapılan değerlendirmenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu, ihaleyi alan firma ile en düşük teklifi veren firma arasında 225.986,59.-YTL fark bulunduğu ve ihaleyi alan firma tarafından idari şartnamenin ilgili maddesi nedeniyle rekabet ortamının oluşmayacağı bilindiği için %22 gibi çok yüksek bir kar oranı ile teklif verildiği, ihaleyi alan firma ile en yakın teklif veren firma arasında bile 220.012,00.-YTL fiyat farkı bulunduğu, idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü silahlı bina güvenliği, müze güvenliği hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (Tek başına bina güvenliği hizmeti benzer iş olarak yeterli olmayacaktır.)” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenleme nedeniyle ihalede rekabet ortamının oluşmadığı ve bu benzer iş tanımı nedeniyle devletin zarara uğratılacağı iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası ve bağlı birimlerinin 64 kişi ile koruma ve güvenlik hizmeti olduğu belirtilmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 1 ve 2 inci maddeleri uyarınca; ihale konusu hizmetin Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmet binasında 1 güvenlik amiri ve 14 güvenlik personeli (toplam 15), Vakıflar Genel Müdürlüğü ek hizmet binasında 9 güvenlik personeli, Ostim Halı-Kilim Deposunda 8 güvenlik personeli, Vakıflar Bölge Müdürlüğü eski hizmet binasında 9 güvenlik personeli, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasında 1 güvenlik amiri ve 8 güvenlik personeli (toplam 9), Vakıf Eserleri Müzesinde 4 grup amiri ve 10 güvenlik personeli (toplam 14) tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamede yer alan düzenlemeden, ihale konusu hizmette 2 güvenlik amiri, 4 grup amiri ve 58 güvenlik personelinin çalışacağı anlaşılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde yer alan; “Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmet binasında (2) adet ve Ostim Halı-Kilim deposunda (2) adet, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü eski hizmet binasında (2) adet ve Vakıf Eserleri Müzesinde (3) adet olmak üzere kullanılacak silahlar ve mermiler kurumumuz tarafından temin edilir…” düzenlemesinden de anlaşıldığı üzere ihale konusu hizmetin silahlı özel güvenlik hizmetini de içerdiği belirlenmiştir.

                       

            İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,..” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır. İhaleye ait ilanın 4.3.1 maddesinde de ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü silahlı bina güvenliği, müze güvenliği hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.(Tek başına bina güvenliği hizmeti benzer iş olarak yeterli olmayacaktır).  düzenlemesi yapılmıştır. İhaleye ait ilanın 4.4 maddesinde de aynı düzenleme yer almıştır.

 

            12.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibinin teklifi de dahil olmak üzere toplam 6 isteklinin teklifinin sundukları iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.4 maddesine uygun bulunmadığından ihale dışı bırakılmasına ve ihalede en yüksek fiyat teklifinde bulunan Em-Ka Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sunduğu iş deneyim belgesinin Hacettepe Üniversitesi Merkez ve Beytepe Kampüsünde 01.09.2006-31.12.2006 tarihleri arasında yerine getirilen özel güvenlik hizmetine ilişkin olduğu ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan benzer iş tanımına uygun bulunmadığından idarece başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. (İş deneyim belgesi tutarı: 1.429.360,00.-YTL’dir.)

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü silahlı bina güvenliği, müze güvenliği hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.(Tek başına bina güvenliği hizmeti benzer iş olarak yeterli olmayacaktır).” tanıma göre idarece istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi sonucunda; tek başına bina güvenliği hizmetine ilişkin iş deneyim belgeleri yeterli bulunmadığından müze güvenliği hizmetine ilişkin iş deneyimini içermeyen tüm iş deneyim belgelerinin uygun bulunmaması nedeniyle ihaleye teklif veren 6 isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İhale konusu hizmetin bina ve müze güvenlik hizmetlerini içerdiği ve silahlı ile silahsız güvenlik personelleri tarafından yerine getirileceği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iş deneyim belgesindeki hizmetin müze güvenliğine ilişkin olmadığı, ayrıca bina güvenliği hizmeti sağlanmasına ilişkin hizmetin silahlı veya silahsız yerine getirildiğine ilişkin bir ifadenin de iş deneyim belgesinde bulunmadığı anlaşılmış olup, söz konusu iş deneyim belgesindeki hizmetin bina güvenliğine ilişkin olduğu ve müze güvenliğini içermediği anlaşıldığından, sunulan iş deneyim belgesinde yer alan hizmetin ihale konusu hizmete ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan benzer iş tanımına uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan idari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin incelemede;

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ile 2 nci fıkrası gereğince; isteklilerin tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği ve ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı belirtildiğinden, söz konusu ihaleye teklif veren başvuru sahibinin teklif verdikten sonra ihale dokümanında yer alan düzenlemelere ilişkin şikayet başvurusunda bulunamayacağı anlaşılmaktadır.

 

            Bununla birlikte; ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise de, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin (ğ) bendinde; itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılacak incelemede, Kurumun ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden inceleyeceği hükmüne yer verildiğinden, söz konusu iddia bu kapsamda incelenmiştir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendine göre ihale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Şikayete konu ihaleye 7 isteklinin katıldığı ve fiyat teklifi sıralamasına göre en düşük fiyat teklifinden başlamak üzere ilk 6 istekliye ait teklifin sundukları iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.4 maddesine uygun bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede en yüksek fiyat teklifinde bulunan istekliye ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman ve mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

 

            “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır” hükmüne yer verilmiştir.

 

07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin” “Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir…” hükmü yer almıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni”  başlıklı  17 nci maddesinde; “Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir. a) Diploma fotokopisi, b) Nüfus cüzdan fotokopisi,c) Adli sicil kaydı, d) Dört adet vesikalık fotoğraf, e) Sağlık raporu, f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. Başvuru sahiplerinden haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, Ek-3 teki örneğe uygun olarak “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir….Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır…” hükmü,

 

          “Eğitim Programı” başlıklı 33 üncü maddesinde; “Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın otuz saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi doksan saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir…Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile Uyuşturucu Madde Bilgileri dersini, …almak zorundadır…” hükmü yer almıştır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri uyarınca; şirketlerin koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirebilmeleri için İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almaları gerektiği ve bu izni almaya hak kazanan şirketler için “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”nin  düzenlendiği, bu belgeye sahip olan şirketlerin gerek silahlı gerekse silahsız özel güvenlik görevlisi çalıştırarak her türlü özel güvenlik hizmetini yerine getirebilecekleri anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte; idari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımında sadece “silahlı” bina güvenliği ile müze güvenliği hizmetlerine ilişkin iş deneyiminin kabul edileceği ve ayrıca tek başına bina güvenliği hizmetinin de yeterli sayılmayacağının belirtilmesi nedeniyle, silahsız yapılan bina güvenliği hizmetlerine ilişkin iş deneyimi yeterli olmayacağı gibi müze güvenliği hizmeti ile birlikte yapılmayan silahlı bina güvenliği hizmetlerine ilişkin iş deneyiminin de yeterli olmayacağı anlaşıldığından, ihale konusu işin ve benzer iş tanımının bir arada değerlendirilmesi sonucunda; söz konusu ihaleye müze güvenlik hizmetine ilişkin iş deneyimi bulunmayan isteklilerin  teklif veremeyecekleri ve benzer iş tanımında bina güvenliği hizmetinin silahlı olması şartına yer verilmesi ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ve eşit muamelenin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 13 adet ihale dokümanının satın alındığı, 7 isteklinin teklif verdiği bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Çoğunluk görüşünde; benzer iş tanımının “silahlı bina güvenliği” ile “müze güvenliği” olarak belirlenmiş olmasının katılımı kısıtlamış olduğu gerekçesiyle, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca “benzer iş tanımı” da iptal gerekçeleri arasında yer almıştır.

 

                İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendinde; “Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı” hükmü yer almaktadır ve ihale dokümanına ilişkin başvurularda dokümanın tamamı incelenmektedir.

 

             Ancak şikayet konusu ihalede dokümana herhangi bir şikayet başvurusu yapılmadan ihaleye teklif verildiği halde 20 nci maddenin (ğ) bendindeki “İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi” yönünden konu irdelenmiş ve dokümanda yer verilen benzer iş tanımının, tekliflerin karşılaştırılmasına ve ihalenin sonuçlandırılmasına bir etkisi olmadığı halde dokümandaki benzer iş tanımı iptal gerekçeleri arasında yer sayılmıştır.  

 

İhalenin iptaline ilişkin çoğunluk görüşüne katılmakla birlikte, dokümana itiraz edilmeden teklif verilmiş olduğu dikkate alınarak, anılan Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca dokümandaki aykırılığın ihalenin iptaline gerekçe gösterilemeyeceği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul