İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-779
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :27
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-779
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili:Av.Pınar USLU, Galyum Blok Zk2 Odtü Teknokent 06531 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Cad. No : 12 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 650
Başvuruya konu ihale:
 2007/188914 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2008 tarih ve 08.00.97.0078/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili Av.Pınar USLU’nun 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 650 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 48.1 ve Tip Sözleşmenin 15.2 maddesinde; “Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir” düzenlemesi yapıldığı, çalıştırılan personele asgari ücret farkının verilmesinin zorunlu olduğu, idarece ihale konusu işin personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı olmadığı belirtilerek şikayetin reddedildiği,

 

 2) İdari şartnamenin 48.2 maddesinde; işin süresinin 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar 365 takvim günü olduğu belirtilmesine karşın 2008 yılının 366 güne tekabül ettiği,

 

 3) İdari şartnamenin 54.3 maddesinde; “Hastanemiz otomasyon hizmetinde kullanılan tüm donanımların bakım, onarım giderleri, yüklenici tarafından karşılanacak (garanti kapsamına girmeyen parça hariç) olup idare bu konudaki hiçbir maliyete katlanmayacaktır.”  düzenlemesi bulunduğu, işin donanım teminini içermemesinin maliyet hesabında çelişki doğuracağı, idarece donanım listesinin ihale dokümanı içerisinde yer aldığının belirtildiği, fakat idari şartnamenin 54.3 maddesinin kapsamına 2008 yılı içinde temin edilecek her türlü donanımın dahil bulunduğu belirtilerek henüz idarede bulunmayan ve teknik özellikleri ile sayısı belirli olmayan donanımların bakım ve onarım masraflarının yükleniciye ait olduğunun belirtilmesinin belirsizliği arttırdığı iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin “45 Terminal için 10 Eleman ile HBYS Hizmeti Alımı” olduğu belirtilmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 47 nci maddesinde; “Fiyat farkı ödenmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin 48.1 bendine ait (24) nolu dipnotta; İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

 

     İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” hükmü yer almıştır.

 

            İdarece sözleşmenin yürütülmesi sırasında “fiyat farkı” verilmesinin öngörülmemesi halinde İdari Şartnamenin ilgili maddesine “verilmeyecektir’’ ve öngörülmesi halinde ise “verilecektir’’ yazılması suretiyle ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiği ve “fiyat farkı” verilip verilmemesinin idarenin takdirinde bulunduğu anlaşıldığından, isteklilerin tekliflerini idarece yapılan fiyat farkına ilişkin düzenlemeyi esas alarak oluşturmaları gerektiği sonucuna varılmış olup, idarece “fiyat farkı” verilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 48.2 maddesinde; “işin süresi 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar 365 takvim günüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı yönde düzenleme ihaleye ait ilanın 2.(b) maddesinde de yer almıştır. Ayrıca İlanın 2.(a) ve idari şartnamenin 2.(c) maddesinde işin süresinin 12 ay olduğu belirtilmiştir.

            4734 sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ...” hükmü yer almıştır.

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26  nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

            2008 yılının 366 takvim gününden oluşması nedeniyle ihale konusu işin süresinin 366 takvim günü olarak belirtilmesi gerekmesine karşın, ilan ve idari şartnamede işin süresinin 365  gün olarak belirtildiği görülmekle birlikte, ilan ve idari şartnamede işin başlangıç tarihinin 01.01.2008 ve bitiş tarihinin 31.12.2008 olduğu ve işin 12 ay süreli olduğu açık bir şekilde belirtilmiş olduğundan,  işin süresinin 366 takvim gününe tekabül ettiğinde tereddüt bulunmadığı görüşüne varılmış olup, işin süresinin hatalı belirtilmesi  sonuca etkili bulunmamıştır.

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu hizmetin “45 Terminal için 10 Eleman ile HBYS Hizmeti Alımı” olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 25.3 maddesinde; “Yüklenici hastanemizde veri giriş elemanı olarak çalıştırdığı personele günlük 1,40.-YTL olmak üzere ayda 26 gün üzerinden (26x1,40=36,40.-) yol ücreti ödeyecektir, ayrıca hastane idaresi tarafından uygun görülen kıyafetler de teklif fiyata dahil olacak ve yüklenici firma tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi,

 

            Anılan idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde yer alan 54.3 maddesinde; “Hastanemiz otomasyon hizmetinde kullanılan tüm donanımların bakım, onarım giderleri yüklenici tarafından karşılanacak (garanti kapsamına girmeyen parça hariç) olup idare bu konudaki hiçbir maliyete katlanmayacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu şartname Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesinde kurulu bulunan donanım ve HBYS dahil komple hastane otomasyonunun sözleşme süresince sorunsuz çalışması için yapılması gereken bakım, onarım, güncelleme gibi hususları ile tam otomasyon için gerekli komple yapısal kablolama hizmet işini içerir….Sözleşme bitimine kadar gerekli yazılım (HBYS-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), VTYS (Veri Tabanı Yönetim Sistemi), 10 (on) destek elemanı sağlanacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemelerde; idarece otomasyon hizmetinde kullanılan tüm donanımların bakım onarım giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

 

            Bununla birlikte; ihale dokümanına otomasyon hizmetinde kullanılan donanım listesinin eklenmediği görülmüştür.

 

            Nitekim, şikayetçi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine verilen kararın yer aldığı 14.12.2007 tarih ve 2141 sayılı yazısı ekinde hastanede mevcut donanım listesinin şikayetçiye sunulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, idarenin söz konusu yazısında hastanede mevcut donanımın yanı sıra 2008 yılında ortaya çıkacak donanım değişikliklerinin bakım onarımının da yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

 

            İdarenin bahse konu yazısına ekli donanım listesinde; 1 adet IBM X Series 225 Server, 1 adet 424 Rock Kabin, 2 adet Com 24Port 10/100+2X1000 Switch, 1 Adet APC Smart UPS 5000 Güç Kaynağı, 20 adet Pegasus 1065DC 650 Güç Kaynağı, 20 adet Makelsan 650 Güç Kaynağı, 1 adet Symantech Fire Wall, 45 adet Terminal (muhtelif model) PC, 45 Terminal Cat 5 Ağ Donanımının bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarenin otomasyon hizmetinde kullanılan donanımların bakım onarım giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmesine karşın, idarenin bünyesinde bulunan mevcut donanım listesinin ihale dokümanı ile birlikte verilmediği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 33 üncü maddesinde; “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır...” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece söz konusu donanım listesinin ihale dokümanına eklenmesine ilişkin olarak zeyilname düzenlediğine ilişkin bir bilgi veya belgenin idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunmadığı görülmüş olup, idarenin otomasyon hizmetinde bulunan donanımın yüklenici tarafından karşılanacağı ihale dokümanında belirtildiğinden teklif maliyetini oluşturan kalemlerden biri olduğu anlaşılan bakım-onarım maliyetinin isteklilerce sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için söz konusu donanımı gösteren listenin ihale dokümanında yer alması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan; bir yıllık hastane tam otomasyon hizmetinin yürütülmesi esnasında hizmetin aksamaması ve sistemin verimli işletilebilmesi ilkeleri çerçevesinde yüklenicinin de görüş ve önerileri sonucunda ortaya çıkabilecek bazı donanım değişikliklerinin önceden belirlenebilmesi ve idarece bildirilmesi mümkün bulunmadığından, isteklilerin idarece verilen mevcut donanım bilgisi çerçevesinde donanımda oluşabilecek değişiklikleri de dikkate alarak tekliflerini oluşturmaları gerekmektedir.

 

B - İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İhale konusu hizmetin “45 Terminal için 10 Eleman ile HBYS Hizmeti Alımı” olduğu  ve ihale konusu hizmetin Afyonkarahisar Gögüs Hastalıkları Hastanesinde yapılacağı anlaşılmıştır.

 

            İhaleye ait ilanın 4.4 ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan benzer iş tanımının; “Herhangi bir hastane de tam otomasyon hizmetini başarıyla yürüttüğünü gösterir ilgili kurumdan alınmış iş deneyim belgesi” olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman ve mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

 

            “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmeti olduğu görüldüğünden ve ihale dokümanında yapılan benzer iş düzenlemesinde sadece hastanede yürütülmüş olan tam otomasyon hizmetinin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtilmesi nedeniyle, hastane dışında gerçekleştirilen tam otomasyon hizmetlerine ilişkin iş deneyiminin benzer iş olarak kabul edilmeyeceği anlaşılmıştır. 

 

Benzer iş tanımının rekabeti sağlayacak şekilde yapılması gerektiği, bununla birlikte; idari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımının ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte bulunduğu ve mevzuata uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) İhaleye ait teknik şartnamenin 2.1.1 maddesinde; “Teklif sahibi firma, daha önce gerçekleştirdiği ve halen yürüttüğü Hastane Bilgi Sistemi projeleri çalışmaları ile ilgili olarak kurum özelliklerini, kullanılan donanım ve yazılım konfigürasyonları ile adet, versiyon/kapasite bilgilerini açıkça belirtmeli, bu kurumlara uyguladığı fiyatların da yer aldığı bir doküman teklif ekinde bulunmalıdır. Alıcı da bu konuda yeterli temas ve incelemeleri yapmalıdır.”,

 

2.3.9 maddesinde; “Teklif veren firmaların benzer uygulamaları ile ilgili Türkiye’deki referanslarının listesi verilmelidir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı VIII/I maddesinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdarece teknik şartnamenin 2.1.1 maddesinde yapılan düzenleme ile isteklilerin daha önce gerçekleştirdikleri ve halen yürüttükleri Hastane Bilgi Sistemi projeleri çalışmaları ile ilgili bilgi ve belgeleri teklifleri ekinde sunmalarının istenildiği görülmüş olup, ihale ilanı ve idari şartnamede ihaleye katılabilmek için istenen belgeler arasında sayılmayan referans listelerinin teknik şartnamede istenilmesi ve bu listelerin yeterlik kriteri olarak istenilip istenilmediğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, teklif ile birlikte verilmesinin zorunlu kılınması Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/I maddesi hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

            3) İhaleye ait teknik şartnamenin 2.3.4 maddesinde; “İsteklilerin ihale gününden önce hastanemiz mevcut bilgi işlem sistemini incelemesi ve bu inceleme sonrası “keşif” belgesini düzenlemelidir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesine ilişkin 6 nolu dipnotta; “İhale konusu hizmet işinin yapılacağı bir yer öngörülmüyorsa bu madde şartnamede yer almayacaktır. Hizmet işi belli bir yerde ifa edilmek suretiyle yapılacak mahiyette ise, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

            “13.1.-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

            13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

            13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

            13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihale açık ihale usulü ile yapılmasına ve ihale konusu işin yapılacağı yer Afyonkarahisar Gögüs Hastalıkları Hastanesi olmasına karşın idarece düzenlenen idari şartnamede “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddeye yer verilmediği görülmüş olup, idarece düzenlenen idari şartnamede bahse konu maddeye yer verilmemesi Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde yer alan; “İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnameler’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.” hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

Öte yandan; Kamu İhale Genel Tebliğinin “İşyerinin Görülmesi” başlıklı XII/F maddesinde;İhalelere ilişkin olarak Kuruma yapılan idari başvurulardan bazı idarelerin, isteklilerden işyeri görme belgesi alma ve bu belgeyi teklif veya başvuru zarfları dahilinde sunmalarını istedikleri, bu belgeyi vermeyen isteklilerin tekliflerini değerlendirmeye almadıkları görülmüştür. Bilindiği gibi, ihaleye katılım için isteklilerce verilmesi gereken belgeler ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında işyeri görme belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca, tip idari şartnamelerde bulunan “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı maddelerdeki düzenlemeler, işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğunu , işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, işyerinin görülmesine ilişkin taleplerin karşılanması, ancak idari şartnamelerde, işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamede isteklilerin iş yeri görme belgesi düzenlemesi ve teklifleri ile birlikte sunması gerektiğine ilişkin düzenleme Kamu İhale Genel Tebliğinin “İşyerinin Görülmesi” başlıklı XII/F maddesi hükmüne ve Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesine ilişkin 6 nolu dipnotta yer alan açıklamaya aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul