• Karar No: 2008/UH.Z-782
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :30
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-782
Şikayetçi:
 Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti, Rumi Mehmet Paşa Mahallesi Şemsipaşa Caddesi No 121-8 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Telekomünikasyon Kurumu, Yeşilırmak Sokak No:16 Demirtepe / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 579
Başvuruya konu ihale:
 2007/132299 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.00.62.0092/2008-01.E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Telekomünikasyon Kurumunca 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 579 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, aşırı düşük teklif olarak nitelendirilip ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, maliyeti oluşturan unsurlara ait bileşenlerin kanuna uygun bir şekilde açıklanıp belgelendirildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının; “Özel Güvenlik Hizmeti” olarak belirlendiği; fiziki miktarı ve türü ile ilgili olarak; “Kurum merkez, Piyasa Gözetim Denetim Laboratuarı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Mersin Bölge Müdürlükleri hizmet binaları ile bölge müdürlükleri sorumluluk alanlarındaki RRS istasyonları” düzenlemesinin yapıldığı,

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde ise; “Ayrıca, personele 585,00 YTL brüt ücret, güvenlik şefine asgari ücretin % 20 fazlası (8 kişi), vardiya amirine asgari ücretin % 10 fazlası (12 kişi), yol ücreti olarak brüt günlük 7,26 YTL, yemek ücreti olarak brüt günlük 10,81 YTL nakit olarak verilecek olup, bordroda gösterilecektir. Giyecekler ayni olarak karşılanacak olup, cinsi, özelliği ve miktarı şartnamede belirtilmiştir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak gün ve çalıştırılacak personel sayısı teknik şartnamede belirtilmiştir.” düzenlemesine yer verildiği,

 

Yine, İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde ihale konusu işe başlama ve bitiş tarihlerinin “01.01.2008-31.12.2008 (365 gün) olarak” düzenlendiği,

 

Görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 14.5 maddesinde ise; “Yüklenici firma; bay, bayan tüm güvenlik personeline, asgari aşağıda belirtilen giyim eşyasını veya İçişleri Bakanlığınca onaylı dengini, mevsimlik olarak ayrı ayrı tek tip ve standartta ve yeni olarak vermek ve giydirmekle yükümlüdür.” düzenlemesini müteakip ilgili maddenin devamında giyecek malzemesi olarak; 202 adet kaban, 202 adet mont, 202 adet kazak, 404 adet kışlık gömlek, 404 adet yazlık gömlek, 404 adet kışlık pantolon, 404 adet yazlık pantolon, 404 adet kravat, 202 adet bere, 404 adet kep, 202 adet kışlık bot, 202 adet ayakkabı, 202 adet kemer, 202 adet yün eldiven ve 39 adet yağmurluk sayılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak personel kıyafetleri için bedel öngörülmediği, kıyafetlerin ayni olarak yüklenici tarafından verileceği ve teknik şartnamede işçi kıyafetlerinin sayı ve özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H/b) bendinde; “işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği ,

 

Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacağı, giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamaların  kabul edilmeyeceği,

 

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekeceği” açıklaması bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinde; işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

 

Yapılan değerlendirmede, Genel Güv. Hizm. Ltd. Şti., Bölge Güv. Hizm. Ltd. Şti., Alnıaçık Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti., Metropol Güv. Hizm. Ltd. Şti., ve Doğan Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında adları belirtilen isteklilere gönderilen 25.10.2007 tarihli yazılar ile teklif bileşenlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmasının istenildiği, ATK Güv. Ltd. Şti.’den ise, aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmediği belirlenmiştir.

 

Bununla birlikte, Alnıaçık Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti. ve  Bölge Güv. Hizm. Ltd. Şti.’ne gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazılarında, sunulmuş bulunan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası tekliflerinde, şartnamede istenen silahlı- silahsız ayrımının yapılmadığının tespit edildiği hususunun belirtildiği, ancak bu hususun ilgili isteklilerin ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak görülmediği belirlenmiştir.

 

İdare tarafından, başvuru sahibi istekli ile Alnıaçık Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti. tarafından sunulan mali sorumluluk sigortası tekliflerinde silahlı- silahsız ayrımının yapılmaması hususunun, ilgili isteklilerin ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak görülmemesi işleminin; ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip ihale dokümanında istenen kriterlere uygun sigorta poliçesinin kabulü konusundaki yetki ve sorumluluğun muayene kabul komisyonunda bulunduğu göz önüne alındığında, bir eksiklik olarak ortaya konulan söz konusu tespitin ihalenin sonucuna etkili olmadığı ve bu konuda yeteri miktarda bir gider öngörülmüş olduğunun anlaşılması nedenleri ile yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Metropol Güv. Hizm. Ltd. Şti. ile Doğan Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediklerinden, idari şartnamenin 34.2 maddesi gereği ihale dışı bırakıldıkları anlaşılmıştır.

 

Alnıaçık Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 3.254.123,04 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri (% 3 Söz. Gid.Dahil)

3.248.153,48 YTL

Mali Sorumluluk Sigorta Gideri

3.869,00 YTL

Giyim Gideri

2.039,38 YTL

Sözleşme Gideri olarak Giyim Gid. % 3’ü

61,18 YTL

Firma Karı

--

Toplam Teklif Tutarı

3.254.123,04 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, giyim giderleri için piyasa araştırması yapılarak giyimle ilgili ihale öncesi teklif aldıkları, 19.10.2007 tarihi itibariyle Tahiroğulları Ltd. Şti.’nin verdiği proforma faturada yer alan fiyatların esas alınmak suretiyle, giyim gideri konusunda 2.039,38 YTL gider öngörüldüğü,

 

Başvuru sahibinin 3.260.280,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri (% 3 Söz. Gid.Dahil)

3.248.153,48 YTL

Mali Sorumluluk Sigorta Gideri

3.869,00 YTL

Giyim Gideri

7.990,67 YTL

Sözleşme Gideri olarak Giyim Gid. % 3’ü

240,18 YTL

Firma Karı

26,67 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.260.280,00 YTL

 

Şeklinde verilen fiyatların yanında, giyim giderleri için ihale tarihinden önce 18.10.2007 tarihinde Prizma Tekstil Kum. Konf. firmasından 18.10.2007 tarih ve 92385 nolu fatura ile almış oldukları malzemelerin iskontolu fiyatlarının gösterilmesi suretiyle 7.990,67 YTL’lik teklif verildiği ve ilgili firmadan alınan taahhütnamenin sunulduğu, 

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 3.509.952,00- YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

 

Asgari İşçilik Gideri (% 3 Söz. Gid.Dahil)

3.247.425,37 YTL

Mali Sorumluluk Sigorta Gideri

3.393,60 YTL

Giyim Gideri

62.901,00 YTL

Sözleşme Gideri olarak Giyim Gid. % 3’ü

--

Firma Karı

42.410,45 YTL

Teçhizat Bedeli

14.263,30 YTL

7 Bölge Müdürü İşçilik Maliyeti

61.496,69 YTL

Telsiz Kullanım Bedeli

138,00 YTL

Bölge Müd. Genel Giderleri % 2

77.923,59 YTL

Toplam Teklif Tutarı

3.509.952,00 YTL

 

Fiyat verildiği ve giyim giderleri ile ilgili olarak ise ihale tarihinden önceki eski alımlarına ilişkin düzenlenmiş bulunan faturaların sunulması suretiyle 62.901,00 YTL tutarında gider öngörüldüğü,

 

Anlaşılmıştır.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; giyim ve mali sorumluluk sigorta gideri hariç toplam teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 3.248.121,75 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Genel Güvenlik Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik yapmış olduğu açıklamanın, idare tarafından uygun görüldüğü belirlenmiştir. Ancak, yapılmış bulunan söz konusu açıklamada;  % 3’lük sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 3.248.121,75 YTL olması gerektiği halde, ilgili istekli tarafından teklif edilen asgari işçilik maliyet toplamının olması gereken tutardan (3.248.121,75 YTL - 3.247.425,37 YTL=) 696,38 YTL eksik olduğu belirlendiğinden, adı geçen isteklinin üzerinde ihale bırakılması kararının uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Alnıaçık Özel Güvenlik Ltd. Şti. ile başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının ise, giyim gideri konusunda teklif edilen bedelin hayatın olağan akışı ile piyasa koşullarına göre uygun olmadığı gerekçesiyle uygun görülmediği, ayrıca başvuru sahibi isteklinin giyim gideri için katma değer vergisi öngörmemesinin, aşırı düşük teklif açıklamasında kabul edilmeyen diğer bir husus olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Buna karşılık, her iki istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında; 202 güvenlik personeline verilecek giyim eşyası için ortalama kişi başına sırasıyla 10,10 YTL ve 39,56 YTL’lik gider öngörüldüğü ve bu hususun belgelere dayandırıldığı, her iki istekli tarafından da asgari işçilik maliyetinin ve mali sorumluluk sigortası bedelinin karşılandığı tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli ile Alnıaçık Özel Güvenlik Ltd. Şti. hakkında alınan ihale dışı bırakma kararının uygun olmadığı, tekliflerinin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, Alnıaçık Özel Güvenlik Ltd. Şti. ile başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılma kararlarının uygun olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği bahse konu ihalede, ilgililerin tekliflerinin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul