• Karar No: 2008/UH.Z-784
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :32
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-784
Şikayetçi:
 Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Ahievran MAh. 738. Sok. Yağmur Apt. No:9/1 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliği Alaattin Mah. Menekşe Sok. 16040 Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1929
Başvuruya konu ihale:
 2007/168842 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları 24 Aylık Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.02.52.0097/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliği’nce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları 24 Aylık Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1929 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına firmalarının yaptığı açıklamanın idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin firmalarının teklifinden daha yüksek teklif veren başka bir istekli üzerinde bırakıldığı oysa, aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin; “2008-2009 Yılları (24 Aylık) Koruma ve Güvenlik Hizmetleri” alımı olduğunun belirtildiği, işin fiziki miktarı ve türünün ise 2.c maddesinde; “(24 Aylık) 1 Ekip Sorumlusu Şef+ 34 Özel Güvenlik Görevlisi” olarak belirlendiği,

 

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ;

 

“26.3. İstekli çalışacak 34 Özel Güvenlik Görevlisine aylık brüt asgari ücretin %40 fazlası, Ekip sorumlusu şefe aylık brüt asgari ücretin %75 fazlasını olacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücret brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir. 2008-2009 yıllarında toplam 27 gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü vardır. Bu günlerde günde çalışacak personel sayısı 16 kişidir. Çalışma çizelgeleri daha sonra idarece yüklenici firmaya verilecektir. Teklif fiyata dahildir.

 

            Yol bedeli 26 gün üzerinden toplam 52 adet (Günlük Brüt 3.00 YTL) Uzun Hat (Tek Biniş) Bileti nakdi olarak ödenecek, ücret bordrosunda gösterilecek ve teklif fiyata dahildir. Yıl içinde bilete Belediyece yapılacak zamlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup işçilere aynen yansıtılacak, firma bu artıştan dolayı idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.

 

            2 yıl içerisinde çalıştırılacak personele yüklenici firma tarafından 5188 sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikte belirtilen esaslarda teknik şartnamede belirtilen miktarlarda üniformalardan imza karşılığı 2 takım yazlık 2 takım kışlık verecektir. Teklif fiyata dahildir. Bu imzalı belgeler ilk hak ediş ve temmuz hak edişleriyle birlikte idareye teslim edilecektir. Ayrıca firma bu üniformaların yırtılıp yıpranması gibi durumlarda yenilemek zorundadır.

 

26.3.1. Yüklenici firma özel güvenlik görevlisi arasındaki irtibatı sağlamak üzere en az 18 adet telsiz  bulunduracaktır. Telsiz donanımı ile ilgili alınması gerekli olan bütün donanım ve ekipmanın sağlanması yükleniciye aittir. Yüklenici firma bununla ilgili olan gerekli yasal izinleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, 35 adet el feneri, 35 adet kelepçe, 35 adet jop, en az 70 adet göz yaşartıcı sprey temin edecektir. Teklif fiyata dahildir.

 

26.3.2. İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

26.3.3. Hastanenin mevcut bulunan kamera sisteminin takibi ve kontrolü yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Kamera sisteminin bakım ve onarımı yüklenici firmaya ait olacaktır. Teklif fiyata dahildir.

 

26.4. Yüklenici firma istihdam edeceği  özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla Hazine Müsteşarlığınca belirlenmiş esas ve usullerde (35 Özel Güvenlik Görevlisine)Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptıracaktır. Teklif fiyata dahildir.

 

26.5. İhale konusu işte çalışacak personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı 1,5 dir.” düzenlemesinin,

 

49.2 maddesinde ise; “İşin süresi 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar toplam 731 (yediyüzotuzbir) takvim günüdür.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 12.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin A&R Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri  Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, Öz-Güv. Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihli şikayet başvurusunda aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının uygun olmadığının iddia edilmesi üzerine idare tarafından 17.12.2007 tarihli yazı ile A&R Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri  Tic. Ltd. Şti., Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ve Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’den belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunmalarının istenildiği, idarenin 25.12.2007 tarihinde şikayet başvurusuna verdiği cevapta anılan şirketlerin tekliflerinin asgari işçilik maliyeti, mali sorumluluk sigortası ve sözleşme giderlerini karşılamadığı gerekçesiyle reddedildiği ve ihalenin VIP Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığının belirtildiği görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Şikayet başvurusu üzerine alınan kararın ihale komisyonunun yeniden karar vermesini gerektirmesi halinde,  yeniden bir değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar alınır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat gereğince, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonunca yeniden bir karar alınmadan ihale yetkilisince şikayet başvurusuna verilen cevapta  ihalenin VIP Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının belirtilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada;

 

34 kişinin brüt asgari ücretin %40 fazlası (819,00YTL) üzerinden hesaplanan  (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, 16 personelle 27 gün üzerinden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşına ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 930.764,86 YTL’ye karşılık geldiği, 1 ekip sorumlusu şef için brüt asgari ücretten %75 fazla ücret (1.023,75YTL) üzerinden hesaplanan (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 33.090,93YTL olduğu, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise bu tutarların toplamı olan 963.855,79YTL olduğu görülmüştür.

                       

İdarenin 17.12.2007 tarihli yazısında A&R Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri  Tic. Ltd. Şti., Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ve Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’den tekliflerine konu toplam miktarın bileşenlerine ilişkin (asgari işçilik maliyeti, yol bedeli, giyim bedeli, kameraların bakım bedeli, mali sorumluluk sigortası ve sözleşme giderleri) açıklama istendiği görülmüştür.

 

1) A&R Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri  Tic. Ltd. Şti.’nin 962.800,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri için 735,00YTL, giyim gideri için ise 3.701,25YTL teklif açıklamasında bulunduğu, ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına, firma tarafından öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim bedeli eklendiğinde; 963.855,79+ 3.701,25+ 735,00=968.292,04YTL’ye karşılık gelen tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu 962.800,00YTL’lik teklif bedeli ile karşılanmadığı görülmüştür.

 

Bu nedenle A&R Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri  Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 967.706,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri için 1.470,00YTL, giyim gideri için ise 1.708,88YTL teklif açıklamasında bulunduğu, ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına, firma tarafından öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim bedeli eklendiğinde; 963.855,79+ 1.708,88+ 1.470,00=967.034,64YTL’ye karşılık gelen tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu 967.706,00YTL’lik teklif bedeli ile karşılandığı, ancak anılan isteklinin mali sorumluluk sigortasını tevsik edici bir belge sunmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı H maddesinde; “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat gereğince Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından mali sorumluluk sigortası bedelini tevsik edici belge sunulmaması nedeniyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibi Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 970.000,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri için 1.470,00YTL, giyim gideri için ise 3.500,00YTL teklif açıklamasında bulunduğu, ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına, firma tarafından öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim bedeli eklendiğinde; 963.855,79+ 3.500,00+ 1.470,00=968.825,79YTL’ye karşılık gelen tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu 970.000,00YTL’lik teklif bedeli ile karşılandığı görülmüştür.

 

İdarenin 17.12.2007 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında kameraların bakım bedelinin önemli bir teklif bileşeni olarak öngörülerek isteklilerin kameraların bakım bedeline ilişkin açıklamada bulunmasının istenmesi üzerine Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif açıklamasında kameraların bakım ve onarım masrafı olarak 1.000,00YTL’lik bir bedel öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı H maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          Mevzuatın yukarıda aktarılan hükmü gereğince, kameraların bakım ve onarım giderinin genel giderler içinde yer alması gereken, ihtimale dayalı hususlar olduğu ve önceden bu giderlerin hesaplanabilir ve belgelenebilir nitelikte olmadığı hususları göz önüne alındığında, söz konusu giderin teklif maliyetine dahil olduğunun  belirtilmesi ve onarım maliyetinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır. Kaldı ki, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevapların incelenmesi sonucunda, sadece Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin kameraların bakım ve onarım maliyeti olarak 1.000,00YTL’lik bakım ve onarım maliyeti öngördüğü, A&R Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri  Tic. Ltd. Şti. ve Bölge Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin açıklamalarında söz konusu maliyete ilişkin bir bedel belirtmediği görülmüştür.

 

  Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul