• Karar No: 2008/UH.Z-785
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :33
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-785
Şikayetçi:
 Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Tah. Eğt. Öğr. Acen. Petr. Ürn. Oto Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti., Gündoğdu Mahallesi 115. Cadde Nu 92 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Orman İşletme Müdürlüğü 3 Ocak Mah. 117. Cad. Nu 2 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1479
Başvuruya konu ihale:
 2007/157295 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.02.05.0097/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Orman İşletme Müdürlüğü’nce 09.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Tah. Eğt. Öğr. Acen. Petr. Ürn. Oto Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde; isteklinin kendi malı olan araçlar için fatura, demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağının sunulmasının istenildiği, idareye sundukları noter tespit tutanağında firmaları adına kayıtlı bulunan araçların yer aldığı, öte yandan ihaleye teklif veren Böke Tur. Taş. Ltd. Şti.’nin demirbaş ve amortisman kayıt defteri ekinde sunmuş olduğu iki faturadan iki otobüsün firmalarından satın alındığı bilgisinin yer aldığı, ancak bu iki otobüse ait hiçbir kaydın kendi firmalarınca sunulmuş olan demirbaş ve amortisman kayıt defterinde bulunmadığı ve firmalarınca demirbaş ve amortisman kayıt defterlerinin usulüne uygun tutulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sözkonusu iki otobüs firmaları tarafından Böke Tur. Taş. Ltd. Şti.’ne satıldığından kendi demirbaş ve amortisman kayıt defterlerinde görünmemesinin doğal olduğu, bu gerekçe ile ihale dışı bırakılmalarının haksız olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde; ihale konusu işin “2 adet 45 kişilik, 1 adet 25 kişilik araç ile 252 mesai günü servis hizmeti” olduğunun belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinin 7.3.3.1 sayılı alt bendinde; “İsteklilerin hizmet verecekleri araçlardan, 45 kişilik otobüsler 1994 (dahil) modelden aşağı, 25 kişilik midibüs ise 2000 (dahil) modelden aşağı olmayacaktır. Bu araçlara ait ruhsat asılları veya noter onaylı suretleri ihale esnasında komisyona ibraz edilecektir. İsteklilerin kendi malı olan araçlar için fatura, demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olunduğuna dair noter tespit tutanağı, taahhüt edilecek araçlar için ise noter onaylı taahhütname ve kiralanan araçların 31.12.2008 tarihine kadar kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmeleri de komisyona ibraz edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.1 maddesi gereği ihaleye teklif veren isteklilerce araçların kendi malı olduğunu tevsik için araçların demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olduğunu gösterir noter tespit tutanaklarının sunulduğu görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren Böke Özel Eğitim Öğr. Turz. Taş. Tem. Oto Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Mersin 1. Noterliğinin 07.11.2007 tarihli ve 17729 sayılı düzenleme şeklindeki noter tespit tutanağında; 33 S 0771, 33 S 0520, 33 S 0365 plakalı araçların demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğu hususunun tespit edildiği ayrıca, 33 S 0520 plakalı 1997 model otomobilin 18.05.2006 tarih ve 2978 sayılı fatura ile, 33 S 0771 plakalı 2004 model otobüsün ise 25.08.2006 tarih ve 3022 sayılı fatura ile Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından Böke Özel Eğt. Öğr. Turz. Taş. Tem. Oto Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne satışının yapıldığı görülmüştür. Ayrıca sözkonusu 2 otobüsün Böke Özel Eğt. Öğr. Turz. Taş. Tem. Oto Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğunu gösterir ruhsat fotokopilerinin de sunulduğu belirlenmiştir.

 

Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından ise kendi malı olan araçların demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olduğunu gösterir Mersin 5. Noterliğinin 07.11.2007 tarih ve 31821 yevmiye numaralı tespit tutanağında ve ekinde yer alan amortisman defterinin tasdikli suretlerinde ise 33 S 0520 plakalı ve 33 S 0771 plakalı araçların kayıtlarının defterde yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            İhaleyi yapan idarece Mersin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne yazılan 15.11.2007 tarih ve B.18.1.OGM.1.21.Ş8-03/2 sayılı yazı ile, 33 S 0771 ve 33 S 0520 araç plakalı otobüslerin sicil kayıtlarının bildirilmesinin talep edildiği; Mersin Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından idareye gönderilen 16.11.2007 tarih ve B.05.1.EGM.4.33.00.40/02 sayılı yazı ile;

 

         - 33 S 0771 plakalı, 2004 model Isuzu MD27 marka otobüsün Adana İsuzu bayii İsotlar Otomotiv Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen 22.03.2004 tarih ve A: 040286 sayılı faturaya istinaden yeni kayıt olarak 24.03.2004 tarihinde Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. adına tescil edilmiş olduğu, Mersin 1. Noterliğinin 25.8.2006 tarih ve 14545 yevmiye numaralı kati satış sözleşmesi ile Böke Özel Eğt. Öğr. Turz. Taş. Tem. Oto Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alınmış ve 11.09.2006 tarihinde şubelerince devir işleminin yapılmış olduğu,

 

            - 33 S 0520 plakalı 1997 model Mitsubishi Prenses marka otobüsün Konya 42 EM 706 plakada kayıtlı iken Mersin 1 inci Noterliğinin 03.12.2004 tarih ve 21677 yevmiye numaralı kati satış sözleşmesi ile Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından satın alınarak şubeye 09.12.2004 tarihinde tescil edilmiş olduğu, Mersin 1 inci Noterliğinin 18.05.2006 tarih ve 8727 yevmiye numaralı kati satış sözleşmesi ile Böke Özel Eğitim Öğr. Turz. Taş. Tem. Oto Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alınarak 01.06.2006 tarihinde şubede devir işleminin yapılmış olduğu, halen aynı tüzel kişi adına kayıtlarının devam ettiği,

 

            Hususlarının bildirildiği görülmüştür.

 

            Öte yandan, ihaleyi yapan idarece Mersin Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yazılan 19.11.2007 tarih ve B.18.1.OGM.1.21.Ş8-03/3 sayılı yazı ile; idarelerince yapılan ihaleye istekli sıfatıyla katılan firmalardan kendi araçları için “fatura, demirbaş ve amortisman kayıt defteri” istenilmiş olduğu, ihaleye katılan isteklilerden Böke Özel Eğitim Öğr. Turz. Taş. Tem. Oto Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin demirbaş ve amortisman kayıtları incelendiğinde, Ademoğulları firması tarafından düzenlenen 18.05.2006 tarih ve 2978 nolu fatura ile 25.08.2006 tarih ve 3022 nolu fatura fotokopisinin sunulduğu ve sözkonusu faturanın demirbaş ve amortisman kayıt defterine girişinin yapıldığının görüldüğü, ancak otobüsleri sattığı iddia edilen Ademoğulları firmasının demirbaş ve amortisman kayıt defterlerinde araçların devredildiğini gösterir kayıtların bulunmadığı, sözkonusu firmaların demirbaş ve amortisman kayıt defterlerinin uygunluğunun incelenmesinin talep edildiği;

 

         Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından idareye gönderilen 28.11.2007 tarih ve 37716 sayılı yazı ile; 33 S 0520 (42 EM 706) plakalı aracın 03.12.2004 tarih ve 21677 yevmiye numaralı noter satış senediyle Böke Özel Eğitim Öğr. Turz. Taş. Tem. Oto Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne satıldığı, 33 S 0771 plakalı aracın ise 22.03.2004 tarih ve 040286 nolu fatura ile Ademoğulları firması tarafından satın alındığı ve 25.08.2006 tarihinde 14545 yevmiye numaralı noter satış senediyle Böke firmasına satıldığı ve halen sözkonusu araçların adı geçen firma adına kayıtlı olduğunun belirtildiği, sözkonusu bilgilerin mükelleflerin dosyalarındaki bilgilere göre verilmiş olduğu, demirbaş ve amortisman kayıt defterlerine ilişkin bilginin bulunmadığı hususunun bildirildiği görülmüştür.

 

            İdare tarafından yapılan inceleme neticesinde; İhale Komisyonu tarafından düzenlenen 30.11.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” ta ve 03.12.2007 tarihli İhale Komisyon Kararında; sözkonusu iki otobüsün Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. ve San. Ltd. Şti.  tarafından Böke Tur. Taş. Ltd. Şti.’ne satıldığı hususunun Liman Vergi Dairesi ile yapılan yazışmalar neticesinde tespit edildiği, sözkonusu kayıtların Böke Tur. Taş. Ltd. Şti.’ne ait demirbaş ve amortisman kayıt defterinde yer aldığı ancak Ademoğulları firmasına ait demirbaş ve amortisman kayıt defterinde yer almadığı, bu uygulamanın 219 sayılı Vergi Usûl Kanunun 189 ve 219 uncu maddelerine ve Türk Ticaret Kanununun 82, 84, 85 ve 86 ncı maddesinde; “Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun olupta diğerininki olmaz veya hiç defteri bulunmaz yahut ibraz etmek istemezse; defterleri muntazam olan tacirin defterlerindeki kayıtlar, diğeri aleyhine delil olur” hükmü ile İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (h) bendinde belirtilen “Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler ihale dışı bırakılır” hükmü gereğince Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesinde;  Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle, işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa, diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur:

          1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri…” hükmüne,

67 nci maddesinde; Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye salahiyetli kıldığı kimsenin bu defterlere geçirdiği kayıtlar, o tacirin kendisi tarafından tutulmuş kayıtlar hükmündedir.

         Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcut olmamasından yahut kanuna uygun surette tutulmamasından veyahut saklanması mecburi olan defter ve kağıtların gereği gibi saklanmamasından doğan mesuliyet doğrudan doğruya işletme sahibine ve hükmi şahıslarda idare organının azalarına veya idare işlerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi şahsiyeti olmıyan ticari işletme ve teşekküllerde onları idareye salahiyetli olan kimselere aittir. Bunlar, kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamazlar

66 ncı maddenin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmeyip de ikinci fıkraya göre mesul olanlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar adli para cezasiyle cezalandırılır. Defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması halinde, bunları tutmakla vazifelendirilmiş olan kimseler dahi aynı cezaya mahkum edilirler. Diğer kanunlarda bulunan cezai hükümler mahfuzdur.

           Hakimler, noterler, sicil memurları ve diğer memurlar resmi muameleler dolayısiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine aykırı hareket ettiğini öğrenince keyfiyeti müddeiumumiliğe bildirmeye mecburdurlar.” hükmüne,

82 nci maddesinde; Ticari işlerden dolayı tacir sıfatını haiz olan kimseler arasında çıkan ihtilaflarda ticari defterler aşağıdaki maddelerde gösterilen şartlar dairesinde delil olarak kabul olunur.

          Tasdika tabi olmıyan defterler ancak 69 uncu madde gereğince tasdika tabi olup da tasdik edilmiş olan ilgili defterlerle birlikte delil olarak kabul olunur.

          Bir tacirin tuttuğu bütün defterlerin birbirini teyit etmesi şarttır; aksi takdirde defterler delil olmaktan çıkar.” hükmüne,

            84 üncü maddesinde; - Kanuna uygun olarak veya olmıyarak tutulmuş olan ticari defterlerin münderecatı, sahibi ve halefleri aleyhinde delil sayılır. Şu kadar ki; kanuna uygun olan defterlerde sahibi lehine olan kayıtlar dahi aleyhindeki kayıtlar gibi muteber olup bunlar birbirlerinden ayrılamaz.” hükmüne,

            86 ncı maddesinde;  Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun olup da diğerininki olmaz veya hiç defteri bulunmaz yahut ibraz etmek istemezse; defterleri muntazam olan tacirin birbirini teyit eden defterlerindeki kayıtlar, diğeri aleyhinde delil olur. Hasım taraf, aleyhinde delil ittihaz olunan kaydın aksini muteber delillerle ispat edebilir.”

 Hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında;

      “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

     

          h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte  belge verdiği tespit edilen.”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İhale dosyasında mevcut olan bilgi ve belgelerden, 33 S 0520 plakalı ve 33 S 0771 plakalı araçların Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından Böke Özel Eğitim Öğr. Turz. Taş. Tem. Oto Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne satıldığı, bu hususa ilişkin fatura bilgilerinin Liman Vergi Dairesi tarafından doğrulandığı, ayrıca Mersin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde sözkonusu araçların noterde yapılan satış sözleşmeleri ile devir işlemlerinin gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı; bununla birlikte sözkonusu araçların devir işleminden önce Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne ait olduğunu gösterir ticari defter kayıtlarının bulunmadığı, dolayısıyla Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan amortisman kayıt defterinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulmadığının görüldüğü, bu açıdan Kanuna uygun olarak tutulmayan defter kayıtlarının ihaleyi yapan idareye sunulmasının, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (h) bendi kapsamında idareye yanıltıcı bilgi ve belge verme anlamına geldiği, idarenin bu gerekçe ile isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            Öte yandan, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilen 28.01.2008 tarih ve 718 sayılı yazı ile 06.02.2008 tarih ve 004 sayılı yazı ekinde; Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin % 50 hissesine sahip ortağı ve şirket vekili Abdülkadir BÖKE hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ihaleye fesat karıştırma suçundan ötürü verilen 28.11.2007 tarih 2007/368 K. No’lu mahkumiyet kararı ile yine anılan şahıs hakkında Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından ihaleye fesat karıştırma ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından ötürü düzenlenen 25.12.2007 tarih ve 2007/858 sayılı İddianame gönderilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından Mersin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan 2006/161589 İKN’li “Personel Servis Hizmet Alımı” ihalesine yönelik olarak Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusu neticesinde, 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-752 sayı ile alınan şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönündeki Kurul kararını müteakip, Mersin Cumhuriyet Savcılığınca 25.12.2007 tarih ve 2008/858 sayılı iddianame ile kamu davası açıldığı anlaşılmıştır.

 

            Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.11.2007 tarih ve 2007/368 K. No’ lu mahkumiyet kararına esas teşkil eden iddianamenin ise 24.05.2006 tarihli olduğu, incelenen ihalenin ise 09.11.2007 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, başvuru sahibi firmanın ortağı ve vekili Abdülkadir BÖKE hakkında ihaleye teklif verildiği tarihte kamu davası açıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenlerin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı belirtilmiştir.

 

Bu açıdan, Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ortağı ve temsilcisi konumundaki Abdülkadir BÖKE hakkında 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi hükmü gereğince de idarece bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul