İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-786
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :34
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-786
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği, Çamlıca Mahallesi Erol Demirkol Caddesi 57200 Boyabat / SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1462
Başvuruya konu ihale:
 2007/168938 İhale Kayıt Numaralı “Veri Giriş Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.01.83.0102/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Giriş Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1462 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnameye göre işçilere verilecek giyimin teklif fiyat dahil olduğu, ihale üzerinde bırakılan Sam firmasının teklif fiyatının asgari işçilik maliyetine eşdeğer olduğu, teklif fiyatına giyim bedeli eklenmediği,  firmanın giyim için bedel öngörmediği, giyim bedeli öngörülmeden teklif verilmesinin mevzuata uygun olmadığı, idarece ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasında  belge sunduğu yönünde açıklama yaptığı, ancak bu firmanın bir fatura ekleme şansı olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyeti ile eşdeğer olduğunu, dolayısıyla teklifinin aşırı düşük teklif olduğunu, ihalenin kendi üzerlerine yapılması gerektiği iddiasında bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihale, 28.11.2007 tarihinde yapılmış olup, 5 ihale dokümanı satın alınan ihaleye 2 istekli tarafından teklif verilmiştir. İhale komisyonunca yapılan 10.12.2007 tarihli aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, 27.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin, 289.909,98 YTL teklif fiyat ile ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Sam Güvenlik Temizlik Gıda Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin 30 işçi ile veri giriş hizmet alımı olduğu, 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceği, 19.2 maddesinde; işin süresinin 365 takvim günü olduğu düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “yüklenici çalışan işçilere yıllık erkekler için 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 2 adet kravat, bayan işçiler için 2 adet pantolon veya etek, 2 adet gömlek ve 2 adet fular” düzenlemesi, 26.5 maddesinde; “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,50’dir” düzenlemesi, 26.6 maddesinde; “30 adet personel için verilecek ücret brüt asgari ücretin %10 fazlası olacaktır” düzenlemesi, 26.7 maddesinde; “yemek, hastanemizde çıkan yemekten ücretsiz olarak yiyeceklerdir” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İhale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplamada giyim hariç asgari işçilik maliyeti 289.909,98YTL olarak hesaplanmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı giyim hariç asgari işçilik maliyeti ile aynı olup, bu haliyle Sam Güvenlik Temizlik Gıda Ltd. Şti. tarafından giyim için bir bedel öngörülmediği anlaşılmaktadır. Ancak, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde giyime ilişkin düzenleme yapılarak, giyimin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.

Sam Güvenlik Temizlik Gıda Ltd. Şti.’nin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin 17.12.2007 tarih ve 2337 sayı ile idare kayıtlarına giren cevabi yazısında; “Hastanenizin 2008 mali yılı ihtiyacı olarak 28,11,2008 tarihinde saat 10,00 da yapılan veri giriş hizmeti alımı ihalesine ilişkin 2. sırada vermiş olduğumuz teklifimizce idari şartnamenin 34.1 inci maddesi gereğince teklifi oluşturan bileşenleri istenmektedir, ekteki faturadan anlaşılacağı üzere ihalenizden önce geçmiş yıllardan alacağımıza karşılık muhtelif ebat ve renklerde giyim malzemeleri alınmış ve depomuzda mevcut olup, ihalenizle ilgili ayrıca bize bir maliyet oluşturmadığından teklifimiz asgari maliyet olup, ihale uhdemizde kaldığı takdirde personel ihtiyacı olan malzemeyi istenilen renk ve evsafta vermeyi taahhüt ederiz.” açıklamasında bulunduğu görülmüştür.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H.b maddesinde; “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

          İdari şartnamede yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen giyim için bir bedel öngörülmemesi mevzuata uygun olmadığından, ihalenin, giyim için bir bedel öngörmeyen istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve sonraki  ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul