İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-787
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :35
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-787
Şikayetçi:
 Arda Dündar Mühendislik İnş. Taah. Müh. Hiz. Tic. San., Atatürk Bulvarı Nu: 144/6 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 75
Başvuruya konu ihale:
 2007/180406 İhale Kayıt Numaralı “154. Şube (Cide) Şefl.Yoll. Rutin Yol Bakım, Onarımları ve Kar Mücadelesi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.00.04.0102/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “154. Şube (Cide) Şefl.Yoll. Rutin Yol Bakım, Onarımları ve Kar Mücadelesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arda Dündar Mühendislik İnş. Taah. Müh. Hiz. Tic. San.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 75 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 11.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye katıldıkları, ihaleye katılan isteklilerden Pattabanoğlu Taah. İnş. Nakl. Turz.  San. Tic. Ltd. Şti. ve Arpacı İnş. Ltd. Şti.’nin daha önceki yıllarda girdikleri ihale konusu işle ilgili ihalelerde iş bitirme belgeleri olmadığından dolayı yeterlik alamayarak elendikleri, ihale ilanında işin adının; rutin yol bakım onarımları (yama işleri, normal bakım işleri, sanat yapıları bakımı) ve kar mücadelesi hizmet alımı işi olarak belirtildiği, ilanda ayrım yapmadan cümlede adı geçen bütün değerlerin istendiği, ilgililerin sunduğu belgelerin işin adıyla örtüşmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale, ihale ilanının ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “Karayolları 154. Şube (Cide) Şefliği Devlet ve İl Yollarında 12 ay süreli toplam 26 personel ve 1 adet kamyon ile Hizmet, Kamyon ve İşçi ile Bakım, Onarım ve Kar Mücadelesi Hizmetlerinin Yapılması işi” olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

 

            İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesine yer verilmiş olup, aynı düzenlemeye idari şartnamenin 7.3.1.f maddesinde de yer verilmiş bulunmaktadır.

 

            Benzer iş tanımı ile ilgili olarak ihale ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, asfalt yama işleri, normal yol bakım işleri, kar-buz mücadelesi ve yol bakım işleri, kamyonla yol bakım işlerinin yapılması benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmış olup,  belirtilen işlerin virgül işareti ile birbirinden ayrıldığı dikkate alındığında, benzer iş tanımında düzenlenen işlerin birlikte yapılmasının gerekmediği değerlendirilmiştir.

  

            İhaleye 8 istekli tarafından teklif verilmiş olup, 11.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale, en düşük fiyat teklifi veren Pattabanoğlu Taah. İnş. Nakl. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, Arpacı İnş. Nakl. Turz. Taah. Paz. San. ve Tic.Ltd. Şti. ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Pattabanoğlu Taah. İnş. Nakl. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.; birisi Kırşehir Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından, diğeri Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce düzenlenmiş iki adet iş deneyim belgesi sunmuştur. Kırşehir Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi, “….Meydan ve Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmeti Yapılması” işine ait olup, ihale konusu iş ve benzer işle uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Pattabanoğlu Taah. İnş. Nakl. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale zarfı içerisinde sunulan ikinci iş deneyim belgesi ise; Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce 09.03.2007 tarih ve 04309 sayı ile düzenlenmiş olup,  233.830,00YTL tutar ihtiva ettiği, anılan iş deneyim belgesinde işin adının; “Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Şantiyelerde Trafik Güvenliği, Bakım Onarım ve Etüt Proje Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere 4+1 Kişilik Açık Kasa Pikap ve İşçi Çalıştırılması İşi” olarak belirtildiği, Hizmetin Tanımı olarak “Kiralık Araç ve İşçi Çalıştırılması” açıklamasının yapıldığı görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı ve dokümanda belirtilen işin adı incelendiğinde; işin “Kamyon ve İşçi ile Bakım, Onarım işini” kapsadığı, benzer iş tanımı içerisinde; “yol bakım işleri” ifadesinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin “Bakım, Onarım, Araç ve İşçi Çalıştırılması” işini kapsadığı, dolayısıyla ihale konusu iş ve benzer iş tanımı ile uyumsuzluk taşımadığı, teklif edilen bedelin % 30 oranını karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, ikinci en avantajlı teklif sahi olarak belirlenen Arpacı İnş. Nakl. Turz. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.11.2007 tarih ve 23390 sayı ile düzenlenmiş, 178.779,00YTL tutar ihtiva eden 1 adet iş deneyim belgesi sunduğu, sunulan iş deneyim belgesinde ihale konusu işin adının “1 Nolu Asfalt Sathi Kaplama Şantiye Şefliği Emrinde Araç ve Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” olarak belirtildiği, bu iş deneyim belgesinde ayrıca Hizmet Tanımının; “Asfalt Sathi Kaplama Yapımı, Yol Bakım ve Onarım İşlerinde Kamyon ve Personel çalıştırılması” olarak açıklandığı, dolayısıyla, ihale dokümanında, kapsamı, yol bakım ve onarım işlerinde araç ve personel çalıştırılması olarak belirtilen ihale konusu iş ve benzer iş tanımı ile uyumsuzluk taşımadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul