İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-790
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :38
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-790
Şikayetçi:
 A F M Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. Muhtesip İskender Mah. Fevzipaşa Caddesi No:179 K.4 34091 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İstanbul İşletme Müdürlüğü Hobyar Mah. Şeyhülislam Hayri Efendi Cad. No: 2/1 Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1583
Başvuruya konu ihale:
 2007/53038 İhale Kayıt Numaralı “Kültür ve Turizm Bak. Bağlı Müdürlüklerin (İstanbul) Toplam 289 Kişilik Koruma Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.02.87.0119/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İstanbul İşletme Müdürlüğü’nce 28.05.2007 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılan “Kültür ve Turizm Bak. Bağlı Müdürlüklerin (İstanbul) Toplam 289 Kişilik Koruma Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A F M Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin firmalardan daha yüksek fiyat veren bir firma üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine bölge idare mahkemesine başvuruda bulundukları, bölge idare mahkemesinin kararında bu konuda yetkinin Kamu İhale Kurumu’nda olduğunun belirtilmesi üzerine Kuruma başvuruda bulundukları, bu aşamada ihalenin idarece iptal edildiği, 27.12.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-4218 sayılı Kurul kararı ile; “Karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği, ihalenin idarece iptal edilmesi işlemine ilişkin olarak idareye yeniden başvuruda bulundukları, söz konusu haksız fiili durumun ortadan kaldırılıp ihalenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ncı maddesinin beş, altı ve yedinci fıkralarında; 

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü,

Anılan Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında;

            İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması” başlıklı 75 inci maddesinde de benzer düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

            Başvuru konusu ihalenin 28.05.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye 6 isteklinin katıldığı, şikayetçinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasının uygun bulunmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, 12.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Bakartaş Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. - Trvip Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, 14.06.2007 tarihinde ihale yetkilisince ihale kararının onaylandığı, başvuru sahibinin 06.12.2007 tarih ve 36290 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile Kuruma başvuruda bulunduğu, bu aşamada 12.12.2007 tarihli idare kararı ile ihalenin “ihale ilanı ve idari şartnamede yer alan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan mevzuata aykırılıklar gerekçe gösterilerek” iptal edildiği, 27.12.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-4218 sayılı Kurul kararı ile “ihale idarece iptal edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği, idarece ihalenin iptal işlemine karşı şikayetçinin 27.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 28.12.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru konusu ihalede, idarece ihalenin iptal işleminin 4734 sayılı Kanunun 16, 39 ve 40 ncı maddelerinde öngörülen durumlardan farklılık arz ettiği, ihalenin bu aşamada iptal edilebileceğine ilişkin 4734 sayılı Kanunda açık bir düzenlemenin bulunmadığı, ancak ihale işlemleri de dahil idarelerce gerçekleştirilen idari işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilebilmesi ve geri alınabilmesi koşulların oluşması halinde mümkün bulunmaktadır.

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü uyarınca ihalenin idarece iptal gerekçesi incelendiğinde; “ihale ilan metninde ihale usulünün belirtilmediği, idari şartnamede ihale usulünün açık ihale usulü (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca) olarak belirtildiği, yaklaşık maliyet eşik değerin üzerinde olmasına rağmen ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği yönünde düzenleme yapıldığı, işin yapılacağı yerlerin ihale ilanında eksik belirtildiği” şeklinde gerekçelerin yer aldığı görülmüştür.

 

İhale konusu işin güvenlik hizmet alımı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu işin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde ihale edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Diğer yandan, yaklaşık maliyet eşik değerin üzerinde olmasına rağmen ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği yönünde düzenleme yapılmasında da mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle idarece ortaya koyulan iptal gerekçeleri yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2- İhalenin idarece iptal edilmesi gerekçeleri arasında sayılan ve yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin firmalardan daha yüksek fiyat veren bir firma üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine bölge idare mahkemesine başvuruda bulundukları, bölge idare mahkemesinin kararında bu konuda yetkinin Kamu İhale Kurumu’nda olduğunun belirtilmesi üzerine Kuruma başvuruda bulundukları, bu aşamada ihalenin idarece iptal edildiği, 27.12.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-4218 sayılı Kurul kararı ile; “Karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği, ihalenin idarece iptal edilmesi işlemine ilişkin olarak idareye yeniden başvuruda bulundukları, söz konusu haksız fiili durumun ortadan kaldırılıp ihalenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ncı maddesinin beş, altı ve yedinci fıkralarında; 

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü,

Anılan Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında;

            İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması” başlıklı 75 inci maddesinde de benzer düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

            Başvuru konusu ihalenin 28.05.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye 6 isteklinin katıldığı, şikayetçinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasının uygun bulunmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, 12.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Bakartaş Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. - Trvip Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, 14.06.2007 tarihinde ihale yetkilisince ihale kararının onaylandığı, başvuru sahibinin 06.12.2007 tarih ve 36290 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile Kuruma başvuruda bulunduğu, bu aşamada 12.12.2007 tarihli idare kararı ile ihalenin “ihale ilanı ve idari şartnamede yer alan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan mevzuata aykırılıklar gerekçe gösterilerek” iptal edildiği, 27.12.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-4218 sayılı Kurul kararı ile “ihale idarece iptal edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği, idarece ihalenin iptal işlemine karşı şikayetçinin 27.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 28.12.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru konusu ihalede, idarece ihalenin iptal işleminin 4734 sayılı Kanunun 16, 39 ve 40 ncı maddelerinde öngörülen durumlardan farklılık arz ettiği, ihalenin bu aşamada iptal edilebileceğine ilişkin 4734 sayılı Kanunda açık bir düzenlemenin bulunmadığı, ancak ihale işlemleri de dahil idarelerce gerçekleştirilen idari işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilebilmesi ve geri alınabilmesi koşulların oluşması halinde mümkün bulunmaktadır.

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü uyarınca ihalenin idarece iptal gerekçesi incelendiğinde; “ihale ilan metninde ihale usulünün belirtilmediği, idari şartnamede ihale usulünün açık ihale usulü (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca) olarak belirtildiği, yaklaşık maliyet eşik değerin üzerinde olmasına rağmen ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği yönünde düzenleme yapıldığı, işin yapılacağı yerlerin ihale ilanında eksik belirtildiği” şeklinde gerekçelerin yer aldığı görülmüştür.

 

İhale konusu işin güvenlik hizmet alımı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu işin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde ihale edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Diğer yandan, yaklaşık maliyet eşik değerin üzerinde olmasına rağmen ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği yönünde düzenleme yapılmasında da mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle idarece ortaya koyulan iptal gerekçeleri yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2- İhalenin idarece iptal edilmesi gerekçeleri arasında sayılan ve yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul