İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-792
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :40
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-792
Şikayetçi:
 RTUR Tur. Oto. Temz. Teks. Gıda Pet. Ürün. Paz. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., 100. Yıl Mah. Matbaacılar Caddesi 9/1 Sokak Üneyciler İş Hanı Kat 3 No: 1 Bağcılar/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.P.A.O Trakya Bölge Müdürlüğü, Dere Mah. Edirne Bayırı Mevkii 39750 Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1691
Başvuruya konu ihale:
 2007/174468 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü Personelinin Servis Araçlarıyla Taşınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 06.02.23.0132/2008-08E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.P.A.O Trakya Bölge Müdürlüğü’nce 13.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü Personelinin Servis Araçlarıyla Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak RTUR Tur. Oto. Temz. Teks. Gıda Pet. Ürün. Paz. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1691 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın vermiş olduğu geçici teminatın yetersiz olduğu gerekçesiyle idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin vermiş olduğu cevapta firmanın vermiş olduğu teklif içerisinde 12.12.2007 ve 13.12.2007 tarihli iki teminat mektubu olduğunun belirtilerek şikayetlerinin reddedildiği ancak ihale tarihinin 13.12.2007 saat 10.00 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 13.12.2007 tarihli teminat mektubunun ihale saatinden sonra alındığı hususunda kendilerinde şüphe bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan Ayten MERGEN’in ihaleye sunduğu teklif dosyası içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Lüleburgaz Şubesi tarafından Ayten MERGEN adına  T.P.A.O Trakya Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere düzenlenen 12.12.2007 tarih ve Seri I No:05941 sayılı, tutarı 4.200,00 YTL olan ve 13.12.2007 tarih ve  Seri J No:05942 sayılı, tutarı 6.000,00 YTL olan iki adet Geçici Teminat Mektubunun yer aldığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Geçici Teminat” başlıklı 27 nci maddesinde  “İstekliler teklif ettikleri bedelin (365 gün /Yıl ile bulunan rakamın) %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teminatlar” başlıklı 61 inci maddesinde “İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

 

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. (standart formlar KİK029.0/Y, KİK029.1/Y, KİK029.2/Y).

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına veya teklif verilen uzmanlık gerektiren kısımlara bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

 

Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

 

            Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili banka veya özel finans kurumunun genel müdürlüğü veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartname ve ihale ilanında başvuru konusu ihalenin ihale tarihinin 13.12.2007, ihale saatinin 10.00 olarak belirlendiği, ihale işlem dosyasında yer alan “İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak” dan aynı tarih ve aynı saatte teklif zarflarının teslim alındığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaları üzerine Kurumumuzca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Lüleburgaz Şubesine başvuruya konu ihale tarihinde düzenlendiği anlaşılan 13.12.2007 tarih ve  Seri J No:05942 sayılı, tutarı 6.000,00 YTL olan geçici teminat mektubunun kendileri tarafından düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmiş ise düzenleme tarihi ve saatine ilişkin bilgi ve belgeler 17.01.2008 tarih ve 332 sayılı yazı ile istenilmiştir.

 

Bunun üzerine Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Lüleburgaz Şubesinin Kuruma göndermiş olduğu 01.02.2008 tarih ve 22 sayılı yazıda sözkonusu  13.12.2007 tarih ve  Seri J No:05942 sayılı, tutarı 6.000,00 YTL olan geçici teminat mektubunun şubeleri tarafından 13.12.2007 tarih ve saat 09:10 itibariyle düzenlenerek müşteriye teslim edildiği belirtilmiştir.

 

Bu durumda  yukarıda yer alan tespitler ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası içerisinde yer alan 13.12.2007 tarih ve  Seri J No:05942 sayılı, tutarı 6.000,00 YTL olan geçici teminat mektubunun ihale saatinden sonra alındığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul