İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-799
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :48
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-799
Şikayetçi:
 Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. VEKİLİ: Av A. Ferdi Çardaklı Bahariye Caddesi Süleymanpaşa Sok. Köprülü Apt. A Blok Nu 56 D 11 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ceyhan Belediye Başkanlığı Konakoğlu Mahallesi Mahiralp Boydak Caddesi Nu 51 Ceyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1926
Başvuruya konu ihale:
 2007/177317 İhale Kayıt Numaralı “130 Memura 320 Gün 2000 Kalori Yemek Verilmesi Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.02.47.0163/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ceyhan Belediye Başkanlığı tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 130 Memura 320 Gün 2000 Kalori Yemek Verilmesi Hizmet Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. ’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2008 tarih ve 1926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye en düşük teklifi vererek katıldıkları halde aşırı düşük olduğu gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kendilerinden daha yüksek teklif veren firma ile aynı restoranlardan hizmet temin edecekleri, kâr marjını düşük tutmaları sebebiyle teklif fiyatlarının düşük olduğu, ihale kararının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinden; Belediye bünyesinde çalışmakta olan ve çalıştırılması düşünülen 130 memur personele (itfaiye müdürlüğü ve otogar şefliğinde çalışan personele 1 günde 3 öğün 3 kap, diğer personele 1 günde 1 öğün 3 kap olmak üzere) 2008 yılında 320 gün 2000 kalori yemek verilmesi hizmet alımı işi olduğu, 19 uncu maddesinden; isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, 49 uncu maddesinden işin süresinin 31.12.2008 tarihinde sona ereceği, 7 nci maddesinden; özel veya kamu sektörüne yapılan yemek hizmetinin benzer iş olarak değerlendirileceği anlaşılmıştır.

 

İdarenin 07.01.2008 tarih ve bilasayı yazısı ile; “…şikayete konu ihale ile ilgili yeniden yapılan piyasa araştırması sonucu şikayetçinin  teklifi  aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş, ihale tarihi ve şikayet tarihi itibarı ile yapılan piyasa araştırmaları sonucunda kesinleşen ihale kararında da belirtildiği gibi gerek memurların daha iyi ve sağlıklı beslenmesi gerekse yaklaşık maliyet göz önünde bulundurularak teklifin değerlendirmeye alınmadığı” ifade edilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde; “36.1. Bu  ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif  en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İsteklilerce verilen fiyatlar tutanağı incelendiğinde; şikayetçi tarafından 371,488.00-YTL (Birim fiyat 8,93.-YTL), ihale üzerinde bırakılan istekli olan Gintem A.Ş. tarafından ise şikayetçiden daha yüksek bir tutarın 412,256.00-YTL (Birim fiyat 9,91.-YTL) nın teklif edildiği görülmüştür.

 

Bu durumda, ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, en düşük teklif veren istekli yerine, daha yüksek fiyat teklif eden firmanın teklifinin kabul edilmiş olmasının, anılan Kanun hükmü ve ihale dokümanına aykırılık teşkil ettiği ve kamu zararına sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu yönüyle, iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan; idarece şikayete verilen cevap yazısından; yapılan piyasa araştırması sonucunda şikayetçinin teklifinin  aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve gerek memurların daha iyi beslenmesi gerekse yaklaşık maliyet göz önünde bulundurularak teklifin değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Mevzuat gereğince işin gerektiği şekilde yapılmasına imkân verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkân tanınmıştır. Dolayısıyla, idarece ihaleye verilen bir teklifin aşırı düşük olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu teklif reddedilmeden önce anılan Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğunu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenilerek, sorgulama – değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            ğ) İhale dokümanı yönünden yapılan incelemede;

 

İşe ait teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; “Verilecek olan yemek hizmeti kartla, kuponla vs. ile yerine getirilecekse, kaybolma ve çalınma durumunda, kaybolan veya çalınan kısım kadar memura iade edilecek ve mağduriyeti giderilecektir.”

 

3 üncü maddesinde; “İhale konusu yemek verilmesi hizmeti kartla yerine getirilecekse; kartın üzerine kullanıcı adı ve soyadı yazılacaktır. Kuponla yerine getirilecekse ;her kuponun üzerine kullanıcı adı ve soyadı yazılacaktır. Kart ve kupon dışında herhangi bir şekilde hizmet yerine getirilecekse; kullanacak kişinin adını ve soyadını içermesi yada şahsına ait şifresinin bulunması gerekmektedir. Böylece çalınma ve kaybolma durumunda 3. şahıslar tarafından kullanılması engellenecektir.”

4 üncü maddesinde; “18.12.2007 tarihinde Belediyemiz Bünyesinde çalışan ve çalıştırılması düşünülen 130 memura 2008 yılında 320 gün 2000 kalori yemek verilmesi hizmet alımı işi ihalesi üzerinde kalan istekli sözleşmenin imzalanmasından önce hizmeti hangi şekilde vereceklerini anlatan bir yazıyı idareye vermek zorundadır.”

 

            düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinden; Belediye bünyesinde çalışmakta olan ve çalıştırılması düşünülen 130 memur personele(itfaiye müdürlüğü ve otogar şefliğinde çalışan personele 1 günde 3 öğün 3 kap, diğer personele 1 günde 1 öğün 3 kap olmak üzere) 2008 yılında 320 gün 2000 kalori yemek verilmesi hizmet alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen teknik şartname ve idari şartnamedeki işin tanımı birlikte değerlendirildiğinde; ihaleye teklif veren firmaların yemek verilmesi-servisi hizmeti mi sağlayacağı, yoksa Belediyede çalışan memurlara yemek kuponu-kartı sağlayarak söz konusu çalışanların yemek ihtiyaçlarını kendilerinin mi karşılayacağı konusunda ve yüklenici tarafından bir memur için alınacak öğle yemeği miktarı ve türünün nasıl karşılanacağı anlaşılamamış ve bu hususlarda  belirsizliğe sebebiyet verilmiştir.

 

Ayrıca, idare tarafından yemek listesinin verilmemesinden de kullanıcıların istedikleri yemek türünü seçmelerine imkân sağlayan para temsili araçlarla verilen yemek hizmeti sisteminin gerçekleştirilmek istenildiği anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, Belediye memurlarına yapılacak yiyecek yardımları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi hükmüne tabidir.

 

 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesinde; “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.  hükmüne yer verilmiş ve hüküm uyarınca hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, “Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, “Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulamayacağı, “Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Kanuna tabi Belediye memurlarına yapılacak yiyecek yardımının para temsili araçlar sağlanarak dışarıdan temin edilmesi şeklinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul