İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-8
  • Toplantı No: 2008/01
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-8 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-80 olmuştur.
Toplantı No :2008/01
Gündem No :9
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-8
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ataç-1 Sokak, Nu:20/5, Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hepkebirler Mah., Adalet Cad., Nu:2, 37100, KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34922
Başvuruya konu ihale:
 2007/146547 İhale Kayıt Numaralı “Kastamonu İmareti Sıcak Yemek Hizmet Alımı ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.21.83.0097/2008-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kastamonu İmareti Sıcak Yemek Hizmet Alımı ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.11.2007 tarih ve 34922 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamede ihale konusu işin adının “sıcak yemek alımı ve dağıtımı” şeklinde olduğu, aynı şartnamenin 7.4. maddesinde ise benzer iş tanımının “yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri” şeklinde düzenlendiği, ihale konusu işin adı ile benzer iş tanımının aynı olduğu, benzer iş tanımı nedeniyle ihaleye katılımın sınırlandırıldığı ve rekabet ortamının engellendiği, benzer iş tanımının ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            2) Teklif fiyatına dahil olması gereken ve teklif fiyatını etkileyen maliyet kalemlerine İdari Şartnamede değil Teknik Şartnamede yer verildiği, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara aykırı olduğu, bu husus nedeniyle isteklilerin tekliflerinin sağlıklı hazırlayamayacakları,

 

            3) İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü olarak belirlendiği, dolayısıyla bu hizmetin süreklilik arzeden bir hizmet alımı olduğu, oysa İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde alınacak ve dağıtımı yapılacak sıcak yemek sayısının günlük 750 adet üzerinden 750x365=273.750 adet olarak hesaplandığı, ancak işe başlama tarihi olan 01.01.2008  ile işin bitim tarihi olan 31.12.2008 tarihleri arasında 366 takvim günü bulunduğu, dolayısıyla dağıtılması gereken yemek sayısının 750x366=274.500 adet olması gerektiği, İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde ihalenin götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılacağının açıklandığı, ihale mevzuatında götürü bedel teklif almak suretiyle yapılan işlerde iş artışı olamayacağının ve ilave iş yapılamayacağının hüküm altına alındığı, ihale dokümanında yapılan düzenlemenin isteklilere ek bir maliyet getirdiği,

 

            4) İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde, ihale konusu işte yüklenici tarafından temin edilerek çalıştırılması öngörülen 2 (iki) adet aracın isteklinin kendi malı olmasının ya da, kendi malı değilse noter onaylı kira sözleşmesini  ibraz etmesinin yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü, oysa noter onaylı taahhütname verilmesinin yeterli olduğu, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin 2 (a) maddesinde ihale konusu işin adının “Karabük İmareti Sıcak Yemek Hizmet Alımı ve Dağıtımı” şeklinde belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde ise; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: İsteklinin kamu veya özel sektöre yapmış olduğu yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamede ise ihale konusu işin; “Karabük İli ve Safranbolu ilçesinde Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tespit edeceği fakirlerin evlerine sıcak yemek dağıtımı” olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı düzenlemesi altında; “…Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece ihale konusu yemek hazırlama ve dağıtım işinde, ihale dokümanında benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı tanımlanmasının, ihale konusu işe verilecek olan teklifi sınırlayıcı ve katılımı daraltıcı nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari Şartnamenin 2 (c) maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün; “750 kişi-365 gün” olarak belirtildiği,

 

İhaleye ait ilanda ise ihale konusu işin niteliği, türü ve miktarı ile ilgili olarak; “2008 yılında 365 gün 750 kişiye günlük 1 öğün kişi başına 3 çeşit sıcak yemek ve 1 ekmek dağıtılacaktır” şeklinde açıklamalara yer verildiği görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak herhangi bir açıklamaya yer verilmediği görülmüştür.

 

            Bununla birlikte; ihaleye ait Teknik Şartnamenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde;

 

            “2-Firma tarafından 3 (üç) kap yemek dağıtılacaktır.

            a) Birinci kap: Et yemeği, etli sebzeli yemek, etli bakliyatlı yemek. Tavuk yemeği, balık.

            b) İkinci kap: Zeytin yağlı yemekler, pilav, makarna, börek, çorba, kızartma.

            c) Üçüncü kap: Yoğurt, salata, hamur tatlıları, meyve, komposto, hoşaf, cacık, ayran, sütlü tatlılar, helva şeklinde olacaktır.

            d) İhale 750 kişilik olmasına rağmen idarenin bu rakama kadar tespit edeceği ve bildireceği sayıda yemek verilecektir.

3-Kişi başı 1 (bir) ekmek verilecektir. Verilen yemeğin cinsine göre; limon suyu, sirke, zeytinyağı vs. firma tarafından karşılanacaktır”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Öte yandan; İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği öngörülmüştür.

 

İhale dokümanından ihale konusu işin günlük 750 kişiye 3 kap sıcak yemek ve 1 ekmek verilmesi şeklinde olduğunun anlaşıldığı, bu hususa ilişkin herhangi bir tereddüt bulunmadığı, ihalenin de götürü bedel üzerinden yapıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, teklif fiyatını oluşturmaya esas olan maliyet unsurlarına ihale dokümanı kapsamında yeterince yer verildiği dikkate alınarak, ihale dokümanı bir bütün olarak kabul edildiğinde sözkonusu aykırılığın isteklilerin tekliflerini hazırlamalarını etkileyecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

 

“49.1. İşe Başlama Tarihi: 01.01.2008

                     İş Bitim Tarihi         : 31.12.2008

49.2. İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.”

şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

İdari Şartnamedeki sözkonusu ifadelerden işin süresinin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında bir yıl olarak anlaşılması gerektiği, ihale götürü bedel usulde yapıldığından hak ediş ödemeleri 12 ay üzerinden yapılacak olup teklif bedelinin toplam 12 ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde; “Yemek dağıtım işini yapmaya uygun ve Teknik Şartnamede belirtilen vasıflar 2 (iki) adet yemek dağıtım aracı istekliye ait ise ruhsatlarının, kiralanmış ise ruhsatları ile birlikte ihale süresinden az olmamak üzere kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmesi” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamede ihale konusu işte kullanılacak araç istekliye ait ise araç ruhsatının, kiralanmış ise ruhsatları ile birlikte kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmesinin istenildiği, bu düzenlemelerin araçların isteklinin kendi malı olma şartını getirdiği, noter onaylı kira sözleşmesinin ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin ise ihaleye katılım kısıtladığı, bu nedenle sözkonusu düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

            Bu açıdan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

          1- İdari Şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde;

 

          “ İstekliler aşağıda belirtilen, Karabük il sınırları içinde, istekli adına kayıtlı yemek üretim tesisine ilişkin belgeleri teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.

          İsteklinin Karabük il sınırları içinde kendisine ait, aşağıda belirtilen belgelere sahip yemek üretim tesisi yoksa, bu niteliklere sahip bir tesis kiralaması ya da tesisi kiraladığına dair noter tasdikli kiralama sözleşmesi sunmak zorunludur.

          Karabük il sınırları içerisinde kendi adına kayıtlı aşağıda belirtilen belgelere sahip yemek üretim tesisi bulunmayan istekliler, ancak kiraladıkları yemek üretim tesisine ilişkin, aşağıda istenilen belgelerin tümünü kira sözleşmesi ile birlikte sunmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

          Karabük il sınırları dahilinde tesisi bulunmayıp kiralama yoluyla edinen isteklilerin Karabük ili dışındaki tesislerine ilişkin belgeleri sunmaları gerekli bulunmaktadır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

          Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, bu itibarla idarenin isteklilerden yemek üretim tesisine sahip olması veya yemek üretim tesisi yoksa, bu niteliklere sahip bir tesis kiralaması ya da tesisi kiraladığına dair noter tasdikli kiralama sözleşmesi sunma şartı getirilmesinin anılan mevzuat hükmü ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

2- İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “Geçerlik süresi dolmamış kapasite raporu (en az 1500 kişilik)” yeterlik kriteri olarak istenilmiştir. İhale konusu işin günlük öğün miktarı ise 750 adettir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede günlük öğün sayısından fazla oranda kapasite raporu istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesinde öngörülen, “yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği” ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; on adet ihale dokümanının satın alındığı, sadece bir teklifin sunulduğu, dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul