• Karar No: 2008/UH.Z-80
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-80 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 18.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-800 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :155
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-80
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu: 62/3 Gaziosmanpaşa/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Şeyhcui Mah. Küpderesi Mevkii 05100 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38498
Başvuruya konu ihale:
 2007/159751 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otelcilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.25.47.0041/2008-93 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otelcilik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarih ve 38498 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuru dilekçesindeki eksikliklerin süresi içerisinde tamamlanmadığı tespit edilen başvuru hakkında iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “Hastane otelciliği hizmeti veya ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu veya özel hastanelerde verilmiş olan malzemeli genel temizlik hijyen ve genel temizlik hizmetleri, malzemesiz yemek hazırlama hizmetleri, HBYS´ne yönelik bilgisayar kullanıcı hizmetleri, teknik bakım onarım hizmetleri hasta gözetim danışma ve yönlendirme hizmetleri” şeklinde tarif edildiği,

 

İhale konusu hizmetin de; temizlik hizmeti , hastane bilgi yönetim sistemine yönelik kullanıcı hizmeti , yemek hazırlama hizmeti, teknik bakım onarım hizmeti , hasta karşılama gözetim denetim, yönlendirme ve danışma hizmeti gibi birbiriyle ilgisi olmayan ve ayrı uzmanlık konusu olan hizmetlerin beşinin bir arada ihale edilmesi ve kısmi teklif verilmesine izin verilmemesi nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri,

 

İhale konusu iş ile benzer işin birbiriyle aynı olduğu, oysa benzer iş tanımının daha geniş ve katılımı sağlamaya yönelik olması gerektiği, ayrıca bu belgelerin tümünün aynı istekliden istenilip istenilmediğinin açık olmadığı,

 

Hastanelerde yemek hizmeti ile temizlik hizmetinin bir arada ihale edilemeyeceğine ilişkin yargı kararı bulunduğu gibi, otelcilik hizmeti alımı adı altında birbiriyle benzer nitelikte olmayan hizmetlerin bir arada ihale edildiği ihaleler hakkında Kurulca iptal kararı verildiği, her ne kadar tamamı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olsa da, ihale konusu işin kapsamı ve benzer iş tanımının katılımı engelleyici nitelikte olduğu

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde “ … Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında ise; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 11 nci maddesinde başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınabileceği öngörülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede, idareye şikayet üzerine idarece alınan nihai karar ile ihale sürecine devam edilmesi yönünde alınan kararın, şikayetçiye 25.12.2007 tarihinde bildirildiği, bu durumda Kuruma başvuru süresinin 28.12.2007 tarihinde sona erdiği anlaşılmıştır.

 

İdareye şikayet başvurusu hakkında idarece alınan nihai karar ile ihale sürecine devam edilmesine yönelik kararın birlikte  tebliğ edildiği ihalede, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, idareye şikayet başvurusu hakkında idarece alınan kararlara karşı bildirim tarihinden itibaren üç günlük süre içerisinde kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca üç günlük itirazen şikayet süresinin son günü olan 28.12.2007 tarihinden sonra (31.12.2007 tarihinde) tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “Hastane otelciliği hizmeti veya ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu veya özel hastanelerde verilmiş olan malzemeli genel temizlik hijyen ve genel temizlik hizmetleri, malzemesiz yemek hazırlama hizmetleri, HBYS´ne yönelik bilgisayar kullanıcı hizmetleri, teknik bakım onarım hizmetleri hasta gözetim danışma ve yönlendirme hizmetleri” şeklinde tarif edildiği,

 

İhale konusu hizmetin de ; Temizlik hizmeti , hastane bilgi yönetim sistemine yönelik kullanıcı hizmeti , yemek hazırlama hizmeti, teknik bakım onarım hizmeti , hasta karşılama gözetim denetim, yönlendirme ve danışma hizmeti gibi birbiriyle ilgisi olmayan ve ayrı uzmanlık konusu olan hizmetlerin beşinin bir arada ihale edilmesi ve kısmi teklif verilmesine izin verilmemesi nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri,

 

İhale konusu iş ile benzer işin birbiriyle aynı olduğu, oysa benzer iş tanımının daha geniş ve katılımı sağlamaya yönelik olması gerektiği, ayrıca bu belgelerin tümünün aynı istekliden istenilip istenilmediğinin açık olmadığı,

 

Hastanelerde yemek hizmeti ile temizlik hizmetinin bir arada ihale edilemeyeceğine ilişkin yargı kararı bulunduğu, gibi otelcilik hizmeti alımı adı altında birbiriyle benzer nitelikte olmayan hizmetlerin bir arada ihale edildiği ihalelere hakkında da Kurulca iptal kararı verildiği,

 

Sonuç olarak her ne kadar tamamı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olsa da ihale konusu işin kapsamı ve benzer iş tanımının katılımı engelleyici nitelikte olduğu iddialarıyla ihalenin iptali talep edilmektedir.

 

Şikayete konu ihalede birbirlerinden farklı organizasyon yapısı gerektiren ve aralarında birbirleriyle doğal bağlantı bulunmayan farklı hizmet kollarına ilişkin hizmetlerin birarada ve kısmi tekliflere izin verilmeden gerçekleştirilmesinin katılım ve rekabeti kısıtlayacak nitelikte olduğu düşünüldüğünden İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde uyarınca iddiaların incelenmesine gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul