İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-800
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :49
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-800
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No:79/20 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğü, Ders Aletleri Yapım Merkezi Bahçelievler Mah. Miraç Cad. No:22 Hasanoğlan Elmadağ /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3160
Başvuruya konu ihale:
 2007/194565 İKN|li “Genel Temizlik, İlaçlama, Yükleme, Boşaltma, Taşıma Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.03.99.0167/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğü tarafından 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama, Yükleme, Boşaltma, Taşıma Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3160 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, sözleşme tasarısının 30 uncu maddesinde sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin, iş eksilişi ve iş artışının ise %20 oranında gerçekleştirileceğinin ifade edildiği, ayrıca, idari şartnamenin 56 ncı maddesinde; “İdare çalıştırılan işçi sayısında, yıl içerisinde gerekli gördüğü takdirde 5 personele kadar arttırma ve 3 personele kadar eksiltme yapmakta serbesttir.” şeklinde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3.1 maddesinde işçilere günlük yol bedeli olarak 5,00 YTL nakdi ödeme yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, yol bedelinin aylık gün sayısının belirtilmediği,

 

            3) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde, işe başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarihle aynı gün olarak belirtildiği, sözleşmenin yapıldığı gün işe başlanılması sonucunda, sigortasız bir gün işçi çalıştırılacağı, Sosyal Sigortalar Kurumuna iş yeri açılışı aynı gün yapılan sözleşmenin bir fotokopisi ile birlikte başvurulması gerektiği, sözleşmenin yapıldığı gün işçi çalıştırılmasının mümkün olmadığı, ayrıca, söz konusu düzenlemenin Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İşe ait sözleşme metninin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi;

 Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i kabul (garanti süreli işlerde ön kabul) tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 56 ncı maddesinin son fıkrasında; “İdare, çalıştırılan işçi sayısında, yıl içerisinde gerekli gördüğü takdirde (5) personele kadar artırma ve (3) personele kadar eksiltme yapmakta serbesttir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 30 uncu maddesinin 35 nolu dip notunda; götürü bedel sözleşmelerde bu madde boş bırakılacağı, birim fiyat sözleşmelerde buraya aşağıdaki hüküm yazılacağı belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümünün “Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” başlıklı VIII. Maddesinde;

“4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamede, idarenin, çalıştırılan işçi sayısında, yıl içerisinde gerekli gördüğü takdirde (5) personele kadar artırma ve (3) personele kadar eksiltme yapmakta serbest olduğunun belirtildiği, söz konusu düzenleme mevzuata aykırı olmakla birlikte, götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımı ihalelerinde sözleşmenin yürütülmesi sırasından iş artışı mümkün olmayacağından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

           

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (XIII.G) maddesinde;

8. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğ hükmü uyarınca, yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise gün sayısının 26 gün olarak dikkate alınması ve buna göre teklif verilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

“49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren aynı gün içinde işe başlanır.

49.2. İşin süresi; 334 (üçyüzotuzdört) takvim günüdür. (01.O2.2008-31.12.2008)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümünün “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” başlıklı IV. Maddesinde;

“Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür.

Yine Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.

İdari şartname ve sözleşme tasarısında sözleşme imzalandıktan itibaren kaç gün içinde işe başlanacağı belirtilmekle birlikte yeterlik değerlendirmesi, yeterli tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 15 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 30 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile Kurumun 45 günlük inceleme süresi, ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden öngörülemediği için de işe başlama tarihi öngörülen tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir.

Diğer taraftan yukarıda belirtilen süreçlerin daha kısa sürede gerçekleştiği veya şikayetin bulunmadığı hallerde idarenin Kanunda öngörülen sürelerde sözleşme yapma zorunluluğu nedeniyle, sözleşme imzalandığı tarihten belli bir gün sonra işe başlanacağı belirtildiğinden idarece öngörülen tarihten daha önce işe başlanması gereği de ortaya çıkabilmektedir.

Özellikle süreklilik arz eden hizmet alımlarında; ihale sürecinin uzaması nedeniyle başlangıçta öngörülen sürede sözleşmenin imzalanamadığı ve işin bitiş tarihinin de yılın son günü olması nedeniyle işin süresinin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması, yine sözleşmenin öngörülen süreden daha önce imzalandığı durumlarda sözleşmenin imzalandığı tarihten belli bir süre sonra işe başlanacağı sözleşme tasarısında belirtilmişse de, işin öngörülen başlangıç tarihinde başlatılması gerekmektedir.”

 

Açıklamalarına yer verilmiştir.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun “Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu” başlıklı 6 ncı maddesinde; Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden "sigortalı" olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar. Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz.”,İşyerini bildirme”  başlıklı 8 nci maddesinde; İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İşverene, Kurumca, bildirgenin alındığını bildirir bir belge verilir veya taahhütlü olarak gönderilir. Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu kanunda belirtilen hak ve yükümleri kaldırmaz.” hükümleri ile Çalıştırılan sigortalıları bildirme” başlıklı 9 uncu maddesinde; İşveren çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli-taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalede, işin başlama ve bitiş tarihlerinin belirtildiği, ihale kararının onaylandığı tarih dikkate alındığında, sözleşmenin işe başlama tarihinde önce imzalanabileceği ve ihale dokümanında belirtilen tarihte işe başlanacağı, ancak, Kuruma şikayet başvurusunda bulunulması nedeniyle, idari şartnamede de belirtildiği üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacağı anlaşılmıştır.

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacak olmasının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun anılan hükümlerine aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

İncelemeye konu ihalede;

İdari şartnamede, idarenin, çalıştırılan işçi sayısında, yıl içerisinde gerekli gördüğü takdirde (5) personele kadar artırma ve (3) personele kadar eksiltme yapmakta serbest olduğunun belirtildiği, ihale konusu iş için götürü bedel teklif istenilmesine karşın işe ait sözleşme tasarının birim fiyat sözleşmelere göre düzenlendiği, götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımı ihalelerinde iş artışı söz konusu olmayacağından ihale dokümanın mevzuata aykırı olarak düzenlendiği, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul