İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-801
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :50
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-801
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sok. No: 22/21 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğü, Ders Aletleri Yapım Merkezi Bahçelievler Mah. Miraç Cad. No:22 Hasanoğlan Elmadağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3159
Başvuruya konu ihale:
 2007/194565 İKN|li “Genel Temizlik, İlaçlama, Yükleme, Boşaltma, Taşıma Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.03.98.0167/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğü tarafından 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama, Yükleme, Boşaltma, Taşıma Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3159 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço ve gelir tablosunun ilgili vergi dairesinden sorgulanması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2  maddesinde;

“İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

            c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

   İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.”

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde;

“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile  üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” 

           

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

           

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı olduğu ve asgari yeterlik şartlarını sağladığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler “ başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu  işin adı; 30 işçi ile (11 ay) süreli olarak İdari Binalar ve Üretim Tesislerinde Temizlik-İlaçlama-Yükleme-Boşaltma ve Taşıma İşleri Yaptırılması, ihale konusu hizmetin miktarı ve türü; yaklaşık 45.000 m2 kapalı ve yaklaşık 30.000 m2 açık alanın temizlik, ilaçlama, yükleme, boşaltma ve taşıma işleri yapılması olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “26.1. Teklif fiyata KDV dışında tüm vergiler ve işçilik giderleri dahildir. (Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, vergi, resim, harç ve benzeri giderler) Temizlik ekipmanları ve cihazları, temizlik malzemeleri istekli tarafından karşılanacaktır.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca, personele verilecek yemek idare tarafından karşılanacak olup, personelin yol ve giyecek bedelleri teklif fiyatına dahildir.

            26.3.1. Yüklenici, idarede çalıştırdığı işçilere çalıştırdığı her gün için günlük brüt 5 YTL yol bedeli ödeyecektir. Yüklenici bu bedeli nakdi ödemek şartı ile ücret bordrolarında gösterecektir. Ancak, idarenin servisinden faydalanan personel sayısı kadar hakedişlerden kesinti yapacaktır.

            26.3.2. Yüklenici temizlik-yükleme-boşaltma-taşıma hizmeti yapılacak olan Ders Aletleri Yapım Merkezinin İdari Binaları ve Üretim Tesisleri ile çevresi temizliğinde görevlendireceği, tüm temizlik elemanlarına görevleri süresince giymeleri için her biri ayrı ayrı tek tip ve yeni olmak üzere Teknik Şartnamede belirtilen bir takım yazlık ve bir takım kışlık olmak üzere iş elbiselerini ayni olarak temin etmekle yükümlü olup, bu husus teklif fiyatına dahil edilecektir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. İş bu temizlik işine ait iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %3 olarak dikkate alınmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; işin başlama ve bitiş tarihlerinin 01.02.2008 – 31.12.2008 tarihleri olduğu belirtilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından Aktaş Marmara Dan. Tem. Turz. Teks. Gıda Taş. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği,

 

Anılan istekli tarafından yapılan açıklamalarda;

 

İşçilik maliyeti : ………..     308.707,38 YTL

Giyim gideri : ………….              60,00 YTL

Malzeme gideri : ………            298,86 YTL

Firma karı : …………….                1,76 YTL

TOPLAM : ……………..     309.068,00 YTL

 

Fiyat öngörüldüğü, giyim ve malzeme giderinin fatura ile belgelendirildiği,

 

İhale komisyonu tarafından, anılan istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunduğu görülmüştür.

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (%3 sözleşme gideri dahil) 308.707,38 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (H /b) bendinde;

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan

teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.”  açıklaması yer almaktadır.

 

Sonuç olarak; Aktaş Marmara Dan. Tem. Turz. Teks. Gıda Taş. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, giyim ve temizlik malzemesi ile ilgili tutarların fatura ile belgelendirildiği görüldüğünden, ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması anılan mevzuat hükümlerine uygun bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul