İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-803
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :52
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-803
Şikayetçi:
 Karhanbey İnş. Gıda Medk. Temz. Elek. İth. ve İhr. San ve Tic. A.Ş., Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Cad. 45 Sokak Nu :19/12 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Anafartalar Caddesi No:70 Ulus /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1420
Başvuruya konu ihale:
 2007/187071 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.01.78.0168/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karhanbey İnş. Gıda  Medk. Temz. Elek. İth. ve İhr. San ve Tic. A.Ş.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2008 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1420 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik Şartnamenin F-Genel Kurallar başlığı altındaki 2 nci maddesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İşe ait Teknik Şartnamenin F-Genel Kurallar bölümünün 2 nci maddesinde; “İşyerinde firma sahibinin işin başında devamlı bulunamaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek, en az lise mezunu bir kişi görevlendirecektir. Ayrıca resmi ve dini tatil günlerinde de sorumlu bulundurulacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 14 üncü maddesinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fitara dahil edilmeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” ve 16 ncı maddesinde de; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemeleri mevcuttur.

 

            İdarece teknik şartnamede yapılan düzenlemede görevlendirilecek kişinin çalışma saatleri ve idarede görevlendirilme zamanı ile ihale konusu işte çalıştırılacak kişi sayısına dahil olup olmadığı hususlarında açıklık ve netlik bulunmadığından ve ayrıca resmi ve dini bayram günlerine ilişkin olarak yapılan düzenlemede de bir kişinin çalıştırılacağı öngörüldüğünden düzenleme bu haliyle isteklileri tekliflerini oluşturmalarında tereddüde düşürücü nitelikte bulunmuştur.

 

            Kaldı ki, idarece ihaleye katılmak isteyen firmalara verilen ve standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde de iş kaleminin 33 kişilik 2008 mali yılı temizlik hizmet alımı olduğu belirtilmiş olup, yukarıdaki şartname maddesinde belirtilen kişinin bu sayıya dahil olup olmadığı hususunda belirsizlik  bulunduğu anlaşılmıştır.

           

            Bu itibarla idarece yapılan iddia konusu düzenleme bu haliyle firmaların teklif vermesini engelleyecek ve tereddüde düşürecek nitelikte görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul