İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-804
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :53
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-804
Şikayetçi:
 Tunacan İnşaat Nak. Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gediz Caddesi Nu 20 K.7/717 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Kazım Dirik Mh. Üniversite Cd. 361 Sk. No: 41 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 748
Başvuruya konu ihale:
 2007/171340 İhale Kayıt Numaralı “24. Şube (İzmir) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.01.21.0168/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24. Şube (İzmir) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tunacan İnşaat Nak. Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 09.01.2008 tarih ve 748 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin alınan kararın mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden; 11 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 6 firma tarafından teklif verildiği tespit edilmiştir.

 

            İhale teklif veren firmalardan Karöz Mak.Elek.San.Tic.Ltd.Şti.’nin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde olmasından ve iş deneyim belgesi ile iş deneyim belgesini başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına dair taahhütnamesinin olmamasından değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer dört firmanın teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde ve başvuru sahibinin teklif fiyatının ise yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete çok yakın olmasından dolayı isteklilerin verdiği tekliflerin yeterli rekabet ortamını oluşturmaması gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhale kararının 12.12.2007 tarihinde ihale komisyonunca iptal edilmesi işlemi, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca 13.12.2007 tarihli yazı ile firmaya bildirilmiş olup firma tarafından 17.12.2007 tarihli yazı ile iptalin gerekçelerinin bildirilmesi talep edilmiş ve idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile “yeterli rekabet oluşmaması gerekçesiyle” ihalenin iptal edildiği belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir..”denilmektedir.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

 

            İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçütü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

            İncelenen ihale dosyasında, 12.12.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39 uncu maddesi uyarınca ihale iptal edilmiş olup, ihaleye katılan isteklilerin teklif ettiği bedeller incelendiğinde, beş isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde ve başvuru sahibinin teklif bedelinin ise yaklaşık maliyete çok yakın olduğu ve başkaca da geçerli teklif bulunmadığı anlaşıldığından, idarece yeterli rekabet ortamının oluşmaması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul