İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-806
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :55
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-806
Şikayetçi:
 Şenler Otomotiv Yedek Parça Tic. İnş.Taah. Tur. Rek. Tem. Güv. Ltd. Şti, Eski Erzurum Yolu Üzeri No:12 Maçka/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi Başhekimliği, Merkez Mah. Meryem Ana Yolu Üzeri 61750 Maçka/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1240
Başvuruya konu ihale:
 2007/155073 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzeme Dahil 12 Kişiyle 12 Aylık Hastane Temizlik Hizmeti ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.01.54.0168/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 26.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzeme Dahil 12 Kişiyle 12 Aylık  Hastane Temizlik Hizmeti ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Şenler  Otomotiv Yedek Parça Tic. İnş. Taah. Tur. Rek Tem. Güv. Ltd. Şti’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1240 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhaleye 5 firmanın teklif verdiği, 3 teklifin belge eksikliğinden dolayı ihale dışı bırakıldığı, diğer iki teklifinde yaklaşık maliyetin altında kalması sebebiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, kendi tekliflerinin ihale konusu hizmetin tamamlanmasına yeterli olamayacağından ve  en düşük fiyatın en avantajlı teklif olmayacağından hareketle tekliflerinin bu şartlarda ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak bu durumun mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

        

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden; ihaleye beş firmanın teklif verdiği, üç firmanın iş deneyim belgesinin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer iki firmanın teklif fiyatlarının idarece aşırı düşük bulunmasından dolayı aşırı düşük fiyat sorgulaması yapıldığı, sorgulama sonucunda ihalenin ikinci en düşük fiyat teklifinde bulunan Bayındır Tur. Tic. A.Ş üzerinde bırakıldığı ve en düşük teklif eden başvuru sahibinin teklifinin ise ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin idareye ihale sonucunun gerekçesi ile ilgili olarak 19.11.2007 tarihinde bilgi talep edildiği ve idarece verilen 26.11.2007 tarihli cevap yazısında; ihale öncesi yapılan piyasa araştırmalarının neticesinde 125.000,00 YTL’lik teklifi ile hastane temizlik hizmetinin yapılamayacağı düşüncesinin komisyonca benimsenmiş olması sebebiyle tekliflerinin en avantajlı teklif olarak kabul edilmeyip, ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği bildirilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.” ve 26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” ,

 

            Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde ise; “Yüklenici firma temizlik için gerekli her türlü malzeme; toz bezi (4 ayrı renkte), sıvı sabun, çamaşır suyu, sıvı yer deterjanı, sıvı cif, tuvalet banyo malzemeleri (fırçalar, maşrapalar, koku gidericiler, dezenfektan tabletler) ve personelin kullanacağı iş eldivenlerini kendi temin edecektir.” ve

 

            Yine Teknik Şartnamenin 11 inci maddesinde de; “Kurumumuz 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak bayram, resmi tatil, hafta sonları, gündüz mesai sonrası çalışma sistemi Kurumun verdiği hizmetleri aksatmayacak şekilde idare ile firma koordinatörün çalışmaları sonucu düzenlenecektir.2008 yılı içerisinde dini, resmi ve yılbaşı tatilleri 11 gün olacaktır.Bu tatillerde hastanemizde 24 saat nöbet usulü 2 personel çalıştırılacaktır.Bu tatil günlerinde görev yapan personele 4857 sayılı İş Kanununun 47’nci maddesi uyarınca ücret ödenecektir.

 

             şeklindeki düzenlemeler uyarınca isteklilerce dikkate alınması gereken maliyet kalemleri belirtilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine göre hesaplanan asgari maliyetin resmi tatil ve bayram günleri dahil 107.473,23 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece geçerli teklif olarak değerlendirilen iki firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olup, en düşük teklifte bulunan başvuru sahibinin teklifinin hastane temizlik hizmetinin bu fiyatla yapılamayacağı düşüncesiyle ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği ve ikinci avantajlı teklifte bulunan firmanın fiyatının hastanenin mağduriyetine sebep vermeyeceği kanaati ile birinci avantajlı olarak belirlenip ihalenin bu isteklinin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasında yer alan idarece anılan iki firmaya teklif bileşenlerine ilişkin yapılan açıklama talebine bu firmalarca verilen cevapların incelenmesinde gerek Şenler Otom.Tem.Ltd.Şti. ve gerekse Bayındır Tur.Tem.A.Ş’nin yazılı cevapları ekinde bu açıklamalarını tevsik edici herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinin ikinci bendinde;

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde; “Aynı Tebliğin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H.Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasında;

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

                       

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

                       

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet Alım İhalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmüne yer verilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmış olup, incelenen ihalede başvuru sahibi olan Şenler Otom.Tem. Ltd. Şti. ve Bayındır Tur.Tem. A.Ş’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamaların belgelendirilmemesine rağmen idarece uygun görülerek tekliflerinin değerlendirmeye alınmasına ve geçerli iki teklif arasında en yüksek teklifi veren Bayındır Tur. Tem. A.Ş’nin en avantajlı teklif olarak belirlenip ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasına yönelik işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan anılan Kanun gereği aşırı düşük sorgulamasına verdiği cevabı uygun görülmeyen başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmak yerine ikinci avantajlı teklif olarak belirlenmesi yönünde yapılan idare işlemi de mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Tüm bu açıklamalar ışığında ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Şikayetçi tarafından 19.11.2007 tarihinde, teklifinin yeterli görülmemesinin nedenlerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine istinaden kesinleşen ihale kararı hakkında açıklama talebinde bulunulduğu; idarece, 26.11.2007 tarihli yazı ile açıklama talebinin uygun görülmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla şikayetçinin 12.11.2007 tarihli kesinleşen ihale kararını 15.11.2007 tarihinde öğrendiği, 19.11.2007 tarihinde ihalenin kendileri üzerinde bırakılmamasının gerekçesinin bildirilmesini idareden talep ettiği, idarece 26.11.2007 tarihinde yazılan ve 28.11.2007 tarihinde tebliğ edilen yazıda ikinci avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerekçesinin bildirildiği ve sözleşmenin imzalandığı, diğer taraftan şikayet başvurusunun ise sözleşme tarihinden sonra olmakla birlikte 15 günlük yasal süresi içerisinde 12.12.2007 tarihinde yapıldığı ve dolayısıyla idareye ve Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 29.11.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul