İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-807
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :56
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-807
Şikayetçi:
 Adalı Güvenlik Optik Temz. İnş. Mob. Dayn. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Sağlık Sokak 14/5 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,Anafartalar Caddesi Nu:70 Ulus / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1394
Başvuruya konu ihale:
 2007/187071 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Temizlik Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.01.79.0168/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 25.12.2007 tarihinde  ile yapılan “2008 Yılı Temizlik Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Temz. İnş. Mob. Dayn. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulamasına kendilerince verilen cevapların uygun olmasına rağmen idarece kabul edilmeyip ihalenin daha yüksek fiyat teklifinde bulunan firma üzerinde bırakılmasının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

            A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Her ay işçilere fiilen çalışılan her gün için asgari 3,62 YTL brüt yol bedeli ile 3,44 YTL brüt yemek bedeli teklif fiyata dahildir.Ücret bordrosunda gösterilecektir.Bu bedeller 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.Teknik Şartnamenin 4.maddesinin alt maddelerinde belirtilen sarf malzemeleri teklif fiyata dahildir.Giyim bedeli istekli tarafından  ayni karşılanacaktır.” denilmekte olup, teknik şartnamede de temizlikte kullanılacak malzemeler belirtilmek suretiyle isteklilerce teklif fiyatının oluşturulmasında dikkate alınması gerekli maliyet kalemleri belirlenmiştir.

 

İhaleye altı firmanın katıldığı, ancak bir firmanın teklif mektubu vermediğinden beş firma üzerinden değerlendirme yapıldığı,

 

İdarece üç firmanın tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirilerek söz konusu firmalardan teklif ettikleri fiyatı oluşturan bileşenlerin ayrıntılı açıklamalarının istendiği, firmaların verdiği cevapların yine idarece incelenmesinde;

 

1) Beker Enerji Elek.Gıda Tem. Ltd. Şti.’nin 400.752,00 YTL teklif verdiği, asgari maliyet tutarının 381.220,96 YTL olduğu, bu miktarlar arasındaki farkın 19.531,00 YTL olduğu, firmadan gelen açıklamada bu miktarın 19.206,00 YTL’sinin temizlik malzemeleri için 126,00 YTL’sinin firma karı olarak belirtildiği, giyim bedeli olduğunun ise sadece yazılı olarak beyan edildiği, ayrıca teknik şartnamede belirtilen temizlikte kullanılması gereken temizlik sarf ve malzemeleri ve giyim bedeli için yaklaşık maliyette ön görülen tutarın çok altında olduğu, firmanın kanıtlayıcı belge sunmadan yaptığı beyanda belirttiği malzeme fiyatlarının piyasa gerçeklerini yansıtmadığı ve hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiği,

 

2) Sar Güvenlik Ltd. Şti.’nin 394.020,00 YTL teklif verdiği teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 382.220,96 YTL olduğu ve bu miktarların arasındaki farkın 12.799,00 YTL olduğu, firmanın aradaki farkın 21.918,60 YTL’nı temizlik malzemeleri için, 3.199,68 YTL’sini giyim bedeli olarak ve 14.743,08 YTL’nin ise firma karı olarak beyan ettiği, ancak asgari maliyet toplamı ile firma teklif arasındaki farkın 12.799,00 YTL olduğu tespit edildiğinden beyanın gerçeği yansıtmadığı, verilen cevabın kendi içinde tutarsız olduğu, teknik şartnamede belirtilen temizlikte kullanılması gereken temizlik sarf ve malzemeleri için teklif edilen tutarın yaklaşık maliyette

öngörülen tutarın çok altında olduğu, malzeme fiyatlarının gerçeği yansıtmadığı,

 

3) Başvuru sahibi olan Adalı Güv.Tem.Ltd. Şti.’nin ihaleye 393.192,96 YTL teklif verdiği, teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 381.220,96 YTL olduğu ve bu miktarlar arasındaki farkın 11.972,00 YTL olduğu, firmanın aradaki farkın 9230,68 YTL’sini temizlik malzemeleri için 1203,35 YTL’sini ilaçlama ve 467,28 YTL’sini ise firma karı olarak beyan ettiği, teknik şartnamede belirtilen temizlikte kullanılması gereken temizlik sarf ve malzemeleri için yaklaşık maliyette ön görülen tutarın çok altında olduğu ve isteklinin sunduğu proforma faturanın gerçekleri yansıtmadığı,

 

gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldıkları anlaşılmıştır.

 

İşçilik hesaplama modülünde yapılan yemek, yol ve sözleşme bedeli dahil asgari maliyetin 381.220,96 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu üç firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde;

 

            1) Beker Enerji Elek.Gıda Tem. Ltd. Şti.’nin yazılı açıklaması ekinde tevsik edici belgelere rastlanılmadığından idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

            2) Sar Güvenlik Ltd.Şti.’nin yazılı açıklaması ekinde maliyet bileşenlerine ilişkin belge bulunuyor olsa da bu belge tutarlarının asgari maliyet ile teklif fiyatı arasındaki fark tutarı ile uyumluluk göstermediğinden idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

            3) Başvuru sahibi olan Adalı Güv. Tem. Ltd. Şti.’nin maliyet kalemlerine ilişkin proforma faturaları ibraz ettiği, bu fatura tutarlarının asgari maliyet ile teklif tutarı arasındaki farkı açıklar nitelikte olduğu anlaşıldığından teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı,

 

            anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinin ikinci bendinde; “İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H.Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasında;

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.     

 

Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

                       

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet Alım İhalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmış olup, incelenen ihalede başvuru sahibi olan Adalı Güv. Tem. Ltd. Şti.’nin yaptığı yazılı açıklamaların belgelendirilmesine rağmen idarece uygun görülmeyip teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İşe ait Teknik Şartnamenin F-Genel Kurallar bölümünün 2 nci maddesinde; “İşyerinde firma sahibinin işin başında devamlı bulunamaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek, en az lise mezunu bir kişi görevlendirecektir.Ayrıca resmi ve dini tatil günlerinde de sorumlu bulundurulacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel tebliği’nin G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 14 üncü maddesinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fitara dahil edilmeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” ve 16 ncı maddesinde de; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemeleri mevcuttur.

 

            İdarece teknik şartnamede yapılan düzenlemede görevlendirilecek kişinin çalışma saatleri ve idarede görevlendirilme zamanı ile ihale konusu işte çalıştırılacak kişi sayısına dahil olup olmadığı hususlarında açıklık ve netlik bulunmadığından ve ayrıca resmi ve dini bayram günlerine ilişkin olarak yapılan düzenlemede de bir kişinin çalıştırılacağı öngörüldüğünden düzenleme bu haliyle isteklileri tekliflerini oluşturmalarında tereddüde düşürücü nitelikte bulunmuştur.

 

            Kaldı ki, idarece ihaleye katılmak isteyen firmalara verilen ve standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde de iş kaleminin 33 kişilik 2008 mali yılı temizlik hizmet alımı olduğu belirtilmiş olup, yukarıdaki şartname maddesinde belirtilen kişinin bu sayıya dahil olup olmadığı hususunda belirsizlik  bulunduğu anlaşılmıştır.

           

            Bu itibarla idarece yapılan iddia konusu düzenleme firmaların teklif vermesini engelleyici ve tereddüde düşürecek nitelikte görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, başvuruya konu ihale 18.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-803 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul