İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-808
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :57
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-808
Şikayetçi:
 Ugem Özel Güvenlik ve Eğitim Merkezi Ltd. Şti, Çankırı Caddesi No: 24/9 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Cihan Sokak No:2 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2008 / 744
Başvuruya konu ihale:
 2007/163866 İhale Kayıt Numaralı “24 Özel Güvenlik Görevlisi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.01.23.0171/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Özel Güvenlik Görevlisi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ugem Özel Güvenlik ve Eğitim Merkezi Ltd. Şti’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale üzerinde bırakılan firmanın zorunlu mali sorumluluk sigortası prim tutarı ile giyim giderlerinin piyasa değerlerini yansıtıp yansıtmadığı araştırılmadan ihalenin sonuca bağlandığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihalede giyim giderleri ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta maliyeti  hariç, yemek bedeli için belirlenen parasal tutar dikkate alınarak hesaplanması durumunda  asgari işçilik maliyetinin 781.635,46 YTL olduğu,

 

İdarinin yaklaşık maliyet hesaplaması incelendiğinde, asgari işçilik maliyetinin (24x620,80=) 14.899,20 tutarındaki giyim gideri dahil 790.437,76 YTL, giyim gideri hariç 775.538,56 YTL olarak hesaplandığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26.3.3 maddesinde, “Yemek idaremiz yemekhanesinden ayni olarak karşılanacak olup, 22 gün üzerinden kişi başına günlük 3,50 YTL +KDV üzerinden yüklenicinin personeline verilecek ve yemek bedeli yükleniciye fatura edilerek, yüklenicinin ilgili olduğu aya ait istihkakından  kesilecektir. Bu bedel teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Bu düzenleme dikkate alındığında, ihale konusu işte yemek gideri parasal olarak belirlenmiş olduğundan idarinin asgari işçilik maliyet hesaplamasının yanlış olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yemek bedelinin idari şartnamede belirlenen tutar üzerinden hesaplanması durumunda tespit edilen asgari işçilik maliyeti dikkate alındığında, ihale de  775.900,80 YTL  teklif sunan ve ihale üzerinde bırakılan Ayder Öz. Güv. Ltd. Şti.-Alnıaçık Güv. Ltd. Şti. ortak girişiminin, 777.087,36 YTl teklif sunan ve 2. en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Ugem Özel Güvenlik ve Eğ. Mer. Ltd. Şti.nin tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı ve ihale de tek geçerli teklifin de ve 788.699,52 YTL teklif sunan ATK Güvenlik Ltd. Şti. nin  kaldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılacak açıklama doğrultusunda tekliflerin asgari işçilik maliyeti de dikkate alınarak değerlendirilmesi bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul