İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-809
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :58
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-809
Şikayetçi:
 Mac Temizlik Hizmetleri İlaç. İnş. Dek. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Narlı Mahallesi Limon Sokak No: 2/1 Narlıdere/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü, 52/18 Sokak No: 4 35350 Poligon-Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2140
Başvuruya konu ihale:
 2007/191082 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.02.91.0171/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü’nce 03.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mac Temizlik Hizmetleri İlaç. İnş. Dek. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  21.01.2008 tarih ve 2140 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak fazla çalışmaya ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale tarihinde asgari ücretin 608,40 YTL olmasına kaşın teklifin 585,00 YTL asgari ücret üzerinden verileceğine ilişkin düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Tekliflerin 2007 yılı asgari ücreti üzerinden verildiği için 2008 yılı 1. dönem için asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve ihaleye teklif verenlerin giyim için ayırdıkları miktarların hayatın olağan akışına uygun olmadığı,

 

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde yaptırılacak çalışmalar için ücret belirlenebilmesi ve bunun da teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında gösterilebilmesi için, bu günlerde çalışma yaptırılacağının düzenlenmesi ve kaç gün çalıştırma yaptırılacağı ile çalıştırılacak personel sayısının da yapılan düzenlemede belirtilmesi gerekmektedir. İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırma yaptırılacağına ilişkin herhangi bir  düzenleme bulunmadığından bu günlerde çalıştırma yaptırılmayacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

10.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde 03.01.2008 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin Teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığını taşıyan 26 ncı maddesinde, “Bir kişinin brüt asgari ücreti 585,00 YTL’dir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı resmi gazetede yayımlanan 28.02.2004 tarih ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan fiyat farkı kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince, “İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla, asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale (son teklif verme) tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan  ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işşizlik ödeneği, bu esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir.” hükmü yer almaktadır.”

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde her ne kadar “ Fiyat farkı verilecektir…..” düzenlemesine yer verilmiş olmakla birlikte, son teklif verme tarihinden sonraki fiyat artışlarının fiyat farkı olarak verilebileceği hükmü bulunduğundan, teklif fiyatın oluşturulmasında 2007 yılı II. döneminde uygulanmakta olan 585,00 YTL asgari ücretinin baz alınması halinde, 03.01.2008 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, 2008 yılının ilk altı aylık dönemindeki asgari ücretteki artış,  ihale tarihinde yürürlükte olduğundan, fiyat farkına yansıtılması mümkün olmayacaktır. Bu durumda, işçilerin asgari ücretin altında çalıştırılması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla İdari şartnamenin 26 ncı maddesinin mevzuata aykırı düzenlendiği anlaşıldığından iddia konusu husus yerinde görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Fiyat farkı kararnamesine göre, asgari ücretteki artışların fiyat farkı olarak verilebilmesi, ihale tarihinden sonraki artışları kapsadığından 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren asgari ücretteki artışın,  03.01.2008 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 2007 yılı II. Döneminde uygulanmakta olan asgari ücret üzerinden teklif fiyatın hazırlanmasına karşın, 03.01.2008 tarihinden önce gerçekleşen asgari ücret artışların fiyat farkı olarak verilmesi imkanı yasal olarak mümkün bulunmadığından, ihale tarihindeki asgari ücrete göre, hazırlanan tekliflerin tamamı giyim giderleri hariç asgari işçilik maliyetini (219.250,12 YTL) karşılamamaktadır.

 

Diğer taraftan, giyim giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması çerçevesinde karar verilmesi mümkün bulunmakla birlikte, ihalede geçerli teklif kalmadığından iddia yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul