İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-81
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-81 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 18.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-810 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :158
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-81
Şikayetçi:
 Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizm. Tic. A.Ş., Çarşı Mahallesi Eski Cami Karşısı Üstün İşhanı 61600 Sürmene/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kanuni Kampüsü TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38847
Başvuruya konu ihale:
 2007/158769 İhale Kayıt Numaralı “Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 08.26.00.G015/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizm. Tic. A.Ş.nin 31.12.2007 tarih ve 38847 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1)  İşe ait idari şartnamenin 48 inci maddesinde, fiyat farkının verilmeyeceği hususunun öngörüldüğü, çalıştırılacak personele 2 yıllık süre içinde asgari ücretin artış oranı bilinemediğinden söz konusu farkın ödenemeyeceğine dair hüküm getirilmesi nedeniyle fiyat farkının öngörülmemesinin teklif fiyatın hesaplanmasını olanaksız kıldığı,

 

            2) Mamul yemek alımı hizmetinde personel istenmesinin olanaksız olduğu, personel istenmesine rağmen asgari ücret artışının verilmeyeceğinin öngörülmesinin teklif fiyatın hesaplanmasını olanaksız kıldığı,

 

            3) İş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının belirlenmemiş olması nedeniyle teklif fiyatlarının sağlıklı hazırlanamadığı,

 

            4) Teklif fiyata dahil masrafların teknik şartnamede belirtildiği, idari şartnamede belirtilmediği, bu durumun teklif fiyatının oluşturulmasını olanaksız kıldığı,

 

            5) İdari şartnamenin 52 nci maddesinde öngörülen ceza ve müeyyidelerin hukuki dayanağı olmadığı, afaki ve tek taraflı olduğundan, ihaleye katılımı sınırladığı, ayrıca bu düzenlemenin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir. hükmüne yer verilmiştir.

 

          Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1)İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul