İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-810
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :59
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-810
Şikayetçi:
 Alp-Er Harita Planlama İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Savaş Mahallesi 46 Sokak Renin Apt. No: 20 K.2 N.4 İskenderun/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 386
Başvuruya konu ihale:
 2007/141021 İhale Kayıt Numaralı “7. Grup Batman İli Hasankeyf ve Beşiri İlçeleri Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.00.87.0171/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7. Grup Batman İli Hasankeyf ve Beşiri İlçeleri Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alp-Er Harita Planlama İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 386 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

09.11.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararına göre, başvuru sahibinin teklif mektubunun, teklif miktarının yazı ile yazılan kısmına, “üçyüzsekiz bin dörtyüziki bin Yeni Türk Lirasıdır” ifadesinden bir rakam anlaşılmadığı gerekçesi ile teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci bendinde, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklif mektubunda rakam ile rakamsal bir kavram içermeyen yazının birbirine uyumlu olmadığı anlaşıldığından ihale komisyonu kararında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul