İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-811
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :60
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-811
Şikayetçi:
 Güzel Pazar Gıda Çay Orman Ürünl. Temz. Dış Tic. Ltd. Şti, 10 Mart Caddesi Nu 35 Pazar/RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Ardeşen Devlet Hastanesi Baştabipliği, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi Ardeşen/RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 872
Başvuruya konu ihale:
 2007/158651 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2008 tarih ve 08.01.14.0177/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ardeşen Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güzel Pazar Gıda Çay Orman Ürünl. Temz. Dış Tic. Ltd. Şti’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin yaklaşık maliyeti doğru tespit etmediği için ihaleyi iptal etmesinin hukuka aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu kararı ile, ihalede tek geçerli kalan teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve ihale ilanının 4.1.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.1.d maddesinin birbiriyle çeliştiği ve iki firma arasında eşitliğe aykırı muameleye sebep olacağı gerekçeleriyle ihale iptal edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

 

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

 

Esas alınır.

 

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 11 inci maddesinde;

 

a) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

 

b) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatların alındığı ay dikkate alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.

 

c) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

            d) Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalede idare yaklaşık maliyetin tespitinde 2007 yılında tespit ettiği yaklaşık maliyeti güncelleme yoluna gitmiştir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince idarenin yaklaşık maliyet tespit yönteminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale ilanının 4.1.4 maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname  talep edilirken, idari şartnamenin 7.1.d maddesinde; “Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname” talep edilmiştir.

 

İhale ilanı ile idari şartnamede ihaleye katılım ile ilgili belgeler konusunda belirtilen düzenlemelerde açık farklılık bulunmaktadır. Şöyle ki aynı konuya ilişkin olarak ihale ilanında taahhütname istenirken idari şartnamede belge talep edilmiştir. Ayrıca ihalede en düşük teklifi veren “Halk Gıda” nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sebeplerinden birisi de idari şartnamede belirtilen bu belgelerin sunulmamış olmasıdır. İdarenin ihale ilanı ve idari şartnamedeki yeterliğe ilişkin hükümlerde fark bulunmasını ihalenin iptal sebebi olarak göstermesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

       İhale üzerine bırakılan firmanın teklifi ödenekten fazladır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” ilkesi gereğince ihalede tek geçerli teklif, ödeneğin üzerinde olduğundan ve ihale komisyon kararında belirtilen diğer gerekçeler yerinde görüldüğünden idarenin ihaleyi iptalinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul