• Karar No: 2008/UH.Z-812
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :61
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-812
Şikayetçi:
 Kale - 1 Özel Güvenlik Korm. ve Eğitim A.Ş., Kurtuluş Mahallesi Doğu Caddesi Nu 22 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sağlık Cad.No:1 Yenimahalle KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 654
Başvuruya konu ihale:
 2007/173745 İhale Kayıt Numaralı “17 Kişi İle 12 Ay Süreyle Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.01.06.0177/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “17 Kişi İle 12 Ay Süreyle Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kale - 1 Özel Güvenlik Korm. ve Eğitim A.Ş.’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2008 tarih ve 654 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan firmanın ve kendilerinden daha düşük teklif veren firmaların tekliflerinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de aynı hususlar yer almaktadır. Yönetmeliğin anılan maddesine göre  aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığının da dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, teklif sunan 4 isteklinin de asgari ücretin yüzde 50 fazlası ücretle çalışacak personel için toplam 12.793,92 YTL, asgari ücretin yüzde 20 fazlası ücretle çalışacak personel için 163.762,56 YTL ve resmi tatil ve bayram günleri için de 3.070,44 YTL maliyet öngördükleri tespit edilmiştir. Öte yandan kişi başına giyim bedeli için başvuru sahibi 117 YTL, ihale üzerine bırakılan istekli 1.99 YTL ve diğer geçerli tekliflerden Üner Güv.  Ltd. Şti. 7.5 YTL ve Gazi Ata Güvenlik Ltd. Şti. 60 YTL maliyet öngörmüşler ve nihai tekliflerini idareye sunmuşlardır.

 

Her ne kadar 4734 sayılı Kanun aşırı düşük tekliflerin reddedilmeden önce teklif sahiplerinden açıklama talep edileceğini hüküm altına almışsa da söz konusu tekliflerin yine aynı Kanunda belirtilen ölçütler ile hizmetin gerekleri ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinden değerlendirilmesine ilişkin takdir yetkisini idareye vermiştir. Başvuruya konu ihalede, bütün istekliler teklif bedelleri proforma fatura ve benzeri belgeler yoluyla ispatlamış, idare aşırı düşük teklif açıklaması istediği bütün teklifleri geçerli kabul etmiş ve en düşük fiyat esasına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemiştir. Dolayısıyla idarenin ihale sürecinde tesis etmiş olduğu söz konusu idari işlemler 4734 sayılı Kanunun kendisine verdiği takdir yetkisi çerçevesinde olup kamu ihale mevzuatına aykırılık içermemektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

                İncelemeye Konu  2007 / 173745 İKN’li ihalede; ihale üzerinde bırakılan  firma tarafından 17 işçinin  giyim gideri 33,83 YTL. bedel  öngörüldüğünden  4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Tebliği hükümleri çerçevesinde istekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin belgelerin  hayatın olağan akışı içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak   değerlendirilmesi yönünde istikrar kazanmış Kurul kararları dikkate alınarak, anılan ihalede  “düzeltici işlem” tesisi kararı verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 17 işçinin giyim gideri için 33,83 YTL bedel öngörüldüğü, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde istekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin belgelerin, hayatın olağan akışı içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak değerlendirilemeyeceği yönünde istikrar bulmuş Kurul kararları dikkate alınarak, anılan ihalede düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, teklif sunan 4 isteklinin de asgari ücretin yüzde 50 fazlası ücretle çalışacak personel için toplam 12.793,92 YTL, asgari ücretin yüzde 20 fazlası ücretle çalışacak personel için 163.762,56 YTL ve resmi tatil ve bayram günleri için de 3.070,44 YTL maliyet öngördükleri tespit edilmiştir. Öte yandan kişi başına giyim bedeli için başvuru sahibi 117 YTL, ihale üzerine bırakılan istekli 1.99 YTL ve diğer geçerli tekliflerden Üner Güv.  Ltd. Şti. 7.5 YTL ve Gazi Ata Güvenlik Ltd. Şti. 60 YTL maliyet öngörmüşler ve nihai tekliflerini idareye sunmuşlardır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde kalan isteklinin giyim için teklif etmiş olduğu toplam 1.99 YTL bedelin iktisadi hayatın olağan akışına göre giyim giderini karşılaması mümkün olmadığından ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Salt belgeleye dayanmak suretiyle  yapılan açıklamaların idarece kabul edilmesi işin yapılabilirliği hususunda çok ciddi sıkıntılara sebep olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle; yapılan açıklamaların iktisadi hayatın olağan akışına tezat olmaması gerekmektedir. Aşırı düşük teklif açıklamasında;  Teklifin oluşturulmasında önemli olan maliyet bileşenleri için öngörülen bedelin iktisadi hayatın olağan gerçekleri ile paralellik arz etmesi  gerekmektedir. Aksi durumun belgeye dayalı olmak suretiyle yapılan açıklamaların kabul edilmesini gerektirdiğinden, bu hususun hizmetin layıki veçhile yerine getirilmesi imkanını ortadan kaldırması kuvvetle muhtemeldir.

 

Bu nedenle; ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, kalan teklifler arasında iktisadi hayatın olağan gerçeklerinin de dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirme yapılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki Kurul Kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul