İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-813
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :62
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-813
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. / Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Sincan Belediye Başkanlığı, Tandoğan Mah. Billur Sok. Nu 8 06930 Sincan / Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1310
Başvuruya konu ihale:
 2007/180324 İhale Kayıt Numaralı “Park, Bahçe Bakım ve Çevre Temizlik Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.01.74.0177/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sincan Belediye Başkanlığı’nca 31.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park, Bahçe Bakım ve Çevre Temizlik  Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; benzer iş tanımının “her türlü park, bahçe bakım ve çevre temizliği” olarak belirlenmesinin işin adı ile aynı olduğu gerekçesiyle mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 2.a maddesinde işin adı; “Park, Bahçe Bakım ve Çevre Temizlik Hizmet Alım İşi” olarak gösterilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Her türlü park, bahçe, bakım ve çevre temizliği işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde görüleceği üzere idare tarafından 307 vasıfsız eleman ve 63 vasıflı personel (49 şoför ve diğer vasıflı eleman, 13 operatör ve 1 peyzaj mimarı) talep edilmiştir.

 

Teknik şartname ve idari şartnamede vasıfsız personel yanında idare tarafından vasıflı personel de talep edildiği, dolayısıyla sadece vasıfsız personel ile ihale konusu işin yerine getirilmesinin mümkün bulunmadığı bu çerçevede ihalenin belli teknik gerektiren bir iş olduğu, her türlü personel çalıştırılmasına dayalı benzer iş tanımı ile işin yapılmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca benzer iş tanımında işin adını genişletir biçimde “her türlü” ibaresine yer verildiği görüldüğünden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede; 9 adet ihale dokümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

Sincan Belediye Başkanlığı tarafından Park, Bahçe Bakım ve Çevre Temizlik Hizmet Alım işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 9 adet ihale dokümanının satın alındığı, 31.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 1 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 5.394.038,85 YTL olan ihalede, tek geçerli teklif olduğu,

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 4.673.400 YTL bedeli teklif eden Sinkent Ltd. Şti.’nin Belirlendiği,

 

İtiraza konu ihalede 9 adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ihaleye katılımın tek olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu 4.673.400 YTL teklif bedelinin yaklaşık maliyete yakın olduğu dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 
            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul