İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-814
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :63
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-814
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti, Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, P.K.17 Lüleburgaz/Kırklareli
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1192
Başvuruya konu ihale:
 2007/176570 İhale Kayıt Numaralı “Sosyal Tesis İşletmeciliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2008 tarih ve 08.01.61.0177/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sosyal Tesis İşletmeciliği” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1192 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde aşçıbaşı ve aşçı yardımcısının bonservisli olmasının istendiği, söz konusu belgenin referansa ilişkin belge olduğu ve rekabeti engellediği,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde TSE hizmet yeri yeterlik belgesi istendiği, ihale konusu hizmet idarenin işyerinde yerine getirileceğinden, hizmet yeri yeterlik belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde yemek ve taşıma ücretlerinin ödeneceğinin belirtildiği ancak bu ücretlerin ayni mi yoksa nakdi mi ödeneceğinin belirsiz olduğu,

 

            4) İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin 365 gün olarak gösterildiği, ancak işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği,

 

            5) İdari ve Teknik şartnamelerde giyim eşyalarının sayısı ve özelliklerinin gösterilmediği,

 

            6) İdari ve Teknik şartnamelerde resmi tatil günlerinin sayısı ile bu günlerde çalışacak personel sayısının verilmediği,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

 

İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII.I. maddesinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” açıklaması,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII.M.3 maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde aşçıbaşı ve aşçı yardımcısı için “bonservisli lise mezunu” olması, teknik şartnamenin 1.2.5 maddesinde garsonun referanslı olması istenilmiştir.

 

İdarece ihale dokümanında istenen bonservis ve referans niteliğinde belge istenilmiş olup, söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olarak istenilmesi yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan şikayet uygun bulunmuştur.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII.L maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde TSE Hizmet Yeri Yeterlik belgesi istenilmiştir.

 

            İhale konusu iş sosyal tesis işletmeciliği işi olup idarenin hizmet binalarında yerine getirileceğinden, TSE Hizmet Yeri Yeterlik belgesi ihalede yeterlik kriteri olarak talep edilmemesi gerekirken idari şartnamede söz konusu belgenin talep edilmesi mevzuata aykırı görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde yemek bedeli bir personel için günlük 4,50 YTL, taşıma ücreti tüm personel için  günlük 26,00 YTL olarak belirlendiği açık olarak yazıldığından söz konusu bedellerin nakdi olarak ödeneceği anlaşılmaktadır. Şartnamede açıkça nakdi ya da ayni ibaresi yer almasa da düzenlemeden söz konusu bedellerin nakdi olarak hesaplanacağı anlaşıldığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresi 365 takvim günü olarak belirtilmesine rağmen işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmemiştir.

 

            Bununla beraber sözleşme tasarısının “işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 11.3 maddesinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 takvim günü içerisinde yüklenicinin işe başlayacağı belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanı bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu; sözleşme tasarısında sözleşmenin başlangıç tarihi belirtildiğinden, ve başlangıç tarihi esas alınarak işin süresi dikkate alınarak işin bitiş tarihi de hesaplanabileceğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

                                                

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.13 maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde giyim listesinin teknik şartname eki olarak ihale dokümanının içinde olduğu belirtilmiştir. Söz konusu ek incelendiğinde hangi personel için ne çeşit giyim istenildiğinin açık olarak belirtildiği görüldüğünden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.2 maddesinde; “Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari ve teknik şartnamede resmi ve dini bayramlar ile tatil günlerinde çalışılacak gün sayısının gösterilmemesi, bu tarihlerde çalışılmayacağı anlamına geldiğinden, idarenin resmi ve dini bayramlar ile tatil günlerinde çalışılacak gün sayısını belirtmemesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İncelemeye konu ihalede; idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresinin 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü olduğu belirtilmiştir. İdari şartnamenin 49.1 maddesinde ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.G.7 maddesinde;

 

“İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinden işin süresinin 365 gün olduğu anlaşılmakla birlikte, işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısı belli olmadığından, asgari toplam işçilik maliyetinin belirlenemeyeceği, bu durumun da tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve değerlendirilmesine engel teşkil ettiği,

 

2- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 
Karara katılıyorum

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul