İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-815
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :64
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-815
Şikayetçi:
 Uzunoğlu İnsan Kaynakları ve Aracılık Hizm. Temz. San. Tic. Ltd. Şti., Uçancıbaşı Mahallesi 558. Sokak Nu 1 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şemikler Spor Tesisleri Gümüşler Beldesi DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2779
Başvuruya konu ihale:
 2007/182599 İhale Kayıt Numaralı “Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.01.2008 tarih ve 08.03.58.0177/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 18.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Personel Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Uzunoğlu İnsan Kaynakları ve Aracılık Hizm. Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2779 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhalenin Deniz Bina Yön. Sos. Hiz. Tem. Dan. Adlı isteklinin üzerine bırakıldığı, söz konusu isteklinin teklif fiyatının 155.053 YTL olduğu, ihale konusu iş için gerekli nakdi giderler düşüldüğünde geriye sadece 0.09 YTL kaldığı, teklifin içinde giyim bedelinin yer almadığı dolayısıyla söz konusu teklifin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi gerektiği,

 

2) İhale ilanında işin süresinin 360 takvim günü olarak belirtildiği, öte yandan idari şartnamede 12 ay süreli ifadesinin bulunduğu, ihale dokümanından işin süresinin tam olarak anlaşılamadığı dolayısıyla isteklilerin işçilik maliyeti yapamadıkları için çelişkiye düştükleri,

 

3) İhale konusu hizmet alımında çalışacak personel sayısının teknik şartnamenin farklı maddelerinde farklı sayılarla ifade edildiği bu durumun çelişki yarattığı,

 

4) İhale konusu hizmet alımının devletin asli ve sürekli görevleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir alıma konu edilemeyeceği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeler yer almaktadır. Yönetmeliğin anılan maddesine göre  aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığının da dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamedeki düzenlemeler çerçevesinde, söz konusu ihalede sözleşme giderleri dahil ve katma değer vergisi hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 155.053,11 YTL olarak hesaplanmıştır. İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet ve yukarıda ifade edilen tutar dikkate alındığında ihale komisyonunun isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteyip teklif bileşenlerini değerlendirmeden ihaleyi sonuçlandırması kamu ihale mevzuatına uygun değildir. Dolayısıyla sunulan tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi sorgulanması uyarınca gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kamu İhale Kurumunun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ilk fıkrasında isteklilerin tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemlere ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri belirtildikten sonra aynı maddenin ikinci fıkrasında isteklilerin, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları düzenlenmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede, itirazen şikayet başvurusunda bulunan istekli ihaleye teklif vermek suretiyle ihale dokümanını okuyup kabul ettiğini beyan etmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin, ihale dokümanına ilişkin olarak, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince itirazen şikayet ehliyeti bulunmamaktadır.

 

            Bu tespitlerden hareketle, başvuru sahibinin, ihale dokümanına yönelik ikinci iddiası İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir;

 

            İhalelerin adı, niteliği, türü ve miktarlarının, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre ihale ilanlarında, 27 nci maddesine göre de idari şartnamelerde bulunması zorunludur. Başvuruya konu ihaleye ilişkin ihale ilanında işin süresi başlığında 360 gün, idari şartnamede ise 12 ay ifadesi bulunmaktadır. Hizmet alımına konu işin süresinin söz konusu iki ifade biçimden de aynı şekilde anlaşıldığı, isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bulunmadığı açık olduğu için başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yukarıda ifade edilen tespitlerden hareketle, başvuru sahibinin, ihale dokümanına yönelik üçüncü iddiası İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir;

 

            Başvuruya konu ihalede çalışacak personel sayısı gerek ihale ilanı gerek idari şartname gerekse teknik şartnamede 15 olarak gösterilmiştir. Teknik şartnamenin temizlik işinde çalışacak personelin niteliğinin düzenlendiği 5 inci maddesinde bulunan 13 hizmetli ifadesinin 2 büro memuru ve 10 hizmetliden oluşan toplam 12 hizmetliyle birlikte 1 elektrikçiyi de kapsadığı, dolayısıyla dokümanın diğer bölümlerinde belirtilen 12 hizmetli ifadesi ile herhangi bir çelişkili ya da istekliler için tereddüt yaratıcı nitelik taşımadığı açıktır. Dolayısıyla başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yukarıda ifade edilen tespitlerden hareketle, başvuru sahibinin, ihale dokümanına yönelik dördüncü iddiası İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir;

 

            2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinin ilk fıkrasında, devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği hüküm altına alınmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendine göre idarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla anılan Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilecektir.

 

            Başvuruya konu ihalenin aşçı, bulaşıkçı, elektrikçi ve hizmetli gibi yardımcı hizmetleri kapsayan işlerin ihale yoluyla alımı olduğu düşünüldüğünde bu işin devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu asli ve sürekli görevler arasında değerlendirilmesinin zorunlu olmadığı dolayısıyla 4734 sayılı Kanun kapsamında kamu ihalesi yoluyla alınmasının mümkün olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale ilanının 2 nci maddesi (c) bendinde işin süresinin 360 (üçyüzaltmış) takvim günü olduğu belirtilmiştir. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.G.7 maddesinde;

 

“İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale ilanında işin süresinin 360 takvim günü olduğu anlaşılmakla birlikte, işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısı belli olmadığından, asgari toplam işçilik maliyetinin belirlenemeyeceği, bu durumun da tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve değerlendirilmesine engel teşkil ettiği, söz konusu ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul