İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-816
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :65
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-816
Şikayetçi:
 Karahan Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti., İpekyol Caddesi Reha 1 Apt. Nu 38/A ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Paşabahçe Devlet Hastanesi, Sahip Molla Caddesi Kısayol 1 34800 Paşabahçe Beykoz / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 3192
Başvuruya konu ihale:
 2007/194915 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları 30 Kişilik Güvenlik Hizmeti Alımı (22 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.01.2008 tarih ve 08.04.09.0177/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Paşabahçe Devlet Hastanesi’nce 08.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları 30 Kişilik Güvenlik Hizmeti Alımı (22 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Karahan Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2008 tarih ve 3192 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ıncı maddesinin incelenmesi sonucunda yaklaşık maliyetin eşik değerin üstünde olduğunun tahmin edildiği, bu nedenden ötürü yeterlik belgelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği,

 

            2) Teknik şartnamede ihale konusu hizmet alımında çalışacak personel için verilecek ücretin gecikmesine ilişkin cezai hüküm düzenlendiği, bu durumun 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamede güvenlik sektöründe 5 yıl tecrübeli güvelik müdürünün istihdam edilmesinin düzenlendiği, bu düzenlemenin rekabetin engellediği için kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin mesleki ve teknik yeterlikleriyle ekonomik ve mali yeterliklerinin belirlenmesi için istenebilecek belgeler hüküm altına alınmıştır. Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklilerden istenecek belgelerin düzenlendiği 36 ncı maddesinin ilk fıkrasının (c) bendine göre muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde, isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerle birlikte bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin, isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin, isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin idarelerce istenilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Ancak mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmetleri ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve bu limiti aşan ve Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında kalan hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler ile isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi yeterlidir.

 

            Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen eşik değerin altında ve 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarını aşan başvuruya konu ihalenin ilanı ve idari şartnamesinde isteklilerden anılan Yönetmelik hükmü gereği istenilmesi zorunlu olan mesleki faaliyetini sürdürdüğüne ilişkin belgeler ile iş deneyim belgesi yer almaktadır. Dolayısıyla bu şekilde düzenlenen yeterlik ölçütleri kamu ihale mevzuatına uygundur.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 nolu alt bendine göre yaklaşık maliyeti yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede ihale tarihi 08.01.2008 olarak belirlenmiş ve ihale ilanı Kamu İhale Bülteninde 17.12.2007 tarihinde yayımlanmıştır. Dolayısıyla kamu ihale mevzuatı gereği uyulması zorunlu olan ihale ilan süresi ihlal edilmemiştir. Bu tespitlerden hareketle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendine göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar idari şartnamelerde gösterilecektir. Öte yandan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintiler başlığı düzenlenmekte ve ilgili dipnotta idarelerin ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri söz konusu maddede belirteceği açıklanmıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 52 inci ve teknik şartnamenin 8 inci maddelerinde yüklenicinin kendisine ödeme yapıldıktan sonra beş iş günü içinde işçi ücretlerini ödememesi halinde yükleniciye 1000 YTL ceza uygulanacağı düzenlenmiştir. Hizmet alımları ihalelerinde hazırlanan ihale dokümanlarının bir parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde çalışanların özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılmış olup çalışanların ücret hakkından mahrum bırakılmamaları sağlanmıştır. Her ne kadar Genel Şartnamenin ilgili düzenlemeleri ihale konusu işte çalışan personelin ücret haklarını korumak için yeterli olsa da idarelerin söz konusu düzenlemeyle çelişkili olmamak şartıyla özel şartnamelere konuyla ilgili hükümler koyması mevzuata aykırı olmayacaktır. Dolayısıyla başvuruya konu ihalede, idarenin işçi ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili fahiş olmayan bir cezai şart düzenlemesi kamu ihale mevzuatına uygundur. Bu nedenden ötürü başvuru sahibinin iddiası yerine görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, yine aynı Kanunun 12 nci maddesinde teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hükmü yer almaktadır. Aynı düzenlemeler Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde de yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin güvenlik personelinde aranan özelliklerin düzenlendiği 3 üncü maddesinin (b) bendinde ihale konusu işte istihdam edilecek güvenlik müdürünün yüksek tahsilli veya emekli polis amiri, subay ve astsubay olması ve güvenlik sektöründe 5 yıllık tecrübesinin bulunması düzenlenmiştir. Söz konusu iş tecrübesine ilişkin düzenlemenin sadece özel güvenlik hizmetleriyle sınırlı tutulmaması, kamu sektöründe ilgili işlerde çalışan kişilerin de kapsama dahil edilmesi ve güvenlik müdürü ve şef gibi vasıflı iş tanımı olan görevler için kullanılması ihaleye katılımda rekabeti engelleyici bir nitelik taşımamaktadır. Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereği idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olması ilkesinden hareketle de ilgili düzenleme kamu ihale mevzuatına uygundur. Dolayısıyla başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul