İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-817
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :66
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-817
Şikayetçi:
 Artun Gıda Yemek Nak. Bilg. Ltd. Şti., Özankara Toptancılar Sitesi 8.Blok Nu 264 Macunköy /Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Hızarhane Cad. Shçek Pasajı Kat:2 Tokat
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 897
Başvuruya konu ihale:
 2007/174328 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2008 tarih ve 08.01.10.0177/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi” ihalesine ilişkin olarak Artun Gıda Yemek Nak.  Bilg. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 897 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede 1 adet gıda mühendisi veya diyetisyenin anahtar teknik personel olarak talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 4 nolu alt bendinde ihaleye katılacak isteklilerden,  mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

            Hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, idare, kuruluş mutfaklarında kullanılacak olan gıda maddelerinin gıda maddeleri yönetmeliği ve diğer gıda mevzuatlarına uygunluğunu ve hijyenik koşullarda pişirilmesinden ve dağıtılmasından sorumlu olarak istihdam edilmek üzere bir Diyetisyen veya bir Gıda Mühendisinin işin yürütülmesi için anahtar teknik personel olarak görevlendirileceğini düzenlemiştir. Öte yandan, ihale konusu işte çalışacak personel düzenlemeleri incelendiğinde anahtar teknik personelin ihale konusu işte aynı zamanda teknik personel olarak öngörülmediği de anlaşılmaktadır. Gerek ihale ilanı gerekse idari şartnamede yer alan söz konusu düzenlemeler kamu ihale mevzuatına herhangi bir aykırılık içermediği için başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul