İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-818
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :68
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-818
Şikayetçi:
 Nidanur Turizm Taşm. ve Oto Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Bağlarbaşı Cad. No: 27/a Abidinpaşa ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, Harman Mah. Abdülhakhamit Cad. No:866 Mamak/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1764
Başvuruya konu ihale:
 2007/171266 İhale Kayıt Numaralı “Binek Tipi Hizmet Aracı Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.02.35.0187/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Binek Tipi Hizmet Aracı Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Nidanur Turizm Taşm. ve Oto Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Kesinleşen ihale kararının postaya verildiği tarih 14.12.2007 olmasına rağmen, 25.12.2007 tarihinde usule aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı, 

 

2) Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında teklif fiyat analizlerinin idareye sunulduğu, ihale dokümanında belirtilmemesine rağmen 1600 cc araca göre açıklama vermedikleri gerekçesiyle firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü,

42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir….” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen hükümler uyarınca idareler kesinleşen ihale kararının imza karşılığı tebliğ edildiği tarihten veya postayla gönderilmesi halinde, isteklilerce daha önce tebellüğ edilmemişse, en geç postaya verildiği tarihi izleyen yedinci günden itibaren 5 gün bekleyecek, açıklama talebinde bulunulmamışsa, bu 5 günün dolmasıyla sözleşmeyi imzalayabileceklerdir.

İncelemeye konu ihalede kesinleşen ihale kararının idarece 14.12.2007 tarihinde postaya verildiği, bu tarihten itibaren yedinci gün olan isteklilere tebliğ tarihinin 21.12.2007 olduğu, idarenin açıklama talepleri için 5 gün beklemesi gerektiğinden sözleşmeyi en erken 27.12.2007 tarihinde imzalayabileceği, ancak idarece 25.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, usulüne uygun olarak imzalanmayan bu sözleşmenin kanuna aykırı olarak imzalandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüş, ancak aşağıda yapılan tespitler doğrultusunda bu aykırılığın ihale sonucuna etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin son fıkrasında ise; “Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibini teklifi ve aşırı düşük açıklamalarının incelenmesi neticesinde, şirket ortaklarının Duran KILIÇASLAN ve Murat ALTINTOP olduğu, başvuru sahibi şirketin kendi malı olarak gösterdiği Hyundai Accent Era 1.5 aracın Duran KILIÇASLAN’a, Hyundai Accent Era 1.6 aracın Murat ALTINTOP’a ait olduğu, aşırı düşük açıklamalarında kendi malı olarak belirttiği aracın ise Dacia Logan 1.5 olduğu, başvuru sahibinin teklifinin idarece teklifi ve aşırı düşük açıklamasında farklı araçlar belitmiş olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Teklif mektubunda kendi malı olarak belirtilen araçların sonradan değiştirilmesi teklifin değiştirilmesi niteliğinde olmakla birlikte, başvuru sahibi limited şirketin teklif mektubunda kendi malı olarak belirtilen araçların zaten şirket malı olmadığı, aksine bu araçların şirket ortaklarına ait olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin daha önce bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemin sonuç olarak mevzuata uygun olduğu tespit edilmiş, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

d)İhale komisyonunun Kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünden yapılan incelemede;

           

4734 sayılı Kanunun “İhale komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin (1) ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

……..

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.” hükmü yer almaktadır.

           

Şikayete konu ihalenin ilanının 06.11.2007 tarihinde yayımlandığı ve ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde de ihale komisyonunun 23.11.2007 tarihinde oluşturulduğu ve yedek üyelere ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı tespit edilmiş ise de, bu aykırılık ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “İhale komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin (1) ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

……..

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.” hükmü yer almaktadır.

           

Şikayete konu ihalenin ilanının 06.11.2007 tarihinde yayınlandığı ve ihale komisyonunun 23.11.2007 tarihinde oluşturulduğu, ayrıca yedek üyelere ilişkin bir belirlemenin de yapılmadığı anlaşılmış olup, ihalenin komisyonunun mevzuata uygun olarak oluşturulmadığından,

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait diğer belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme rekabet ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kural olarak makine ve ekipmanın taahhüt yoluyla temin edilmesini öngörmekte ise de, ihale konusu işin süresi, önemi, özelliği ya da kullanılacak makine ve ekipmanın sayısı, niteliği ve temin güçlüğü gibi unsurlar göz önüne alınarak isteklinin yeterliğini ölçmeye yönelik biçimde ve işin kesintisiz olarak devamını sağlamak amacıyla sınırlı kalmak üzere orantılılık ilkesi çerçevesinde bir kısım makine, tesis ve ekipman için isteklinin kendi malı olma şartının aranmasına engel teşkil etmemektedir.

 

Ancak, ihale konusunun “Binek Tipi Hizmet Aracı Kiralanması” işi olan ihalede, idari şartnamenin 18 inci maddesinde istenilen 4 araçtan % 50’sinin kendi malı olma şartının aranmasının, orantılılık ilkesiyle uyuşmaması nedeniyle mevzuat aykırı olduğu ve ihaleye teklif veren sekiz istekli içerisinde teklifi değerlendirme dışı bırakılan beş istekliden ikisinin araçların %50 sinin kendi malı olma şartını karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında, anılan düzenlemenin aynı zamanda rekabeti de kısıtladığından,

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul