• Karar No: 2008/UH.Z-819
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :69
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-819
Şikayetçi:
 Emin Müth. Temz. Yam. Posta Dağ. Hiz. Turz. Tek. Nak. Pet. Ürün. Gıda İnş. Elk. Eklt. Bilg. Mad. Oto. Tar. Hay. Su Ür. Deri Cenaze Hiz. Med. San. Tic. Ltd. Şti.- Burak Müt. Yem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Gençlik Mah. Işıklar Cad. Türkay Apt. No:27/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1867
Başvuruya konu ihale:
 2007/152496 İKN|li “2008-2009 Yılları İhtiyacı Olan Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.02.63.0194/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009 Yılları İhtiyacı Olan Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Müth. Temz. Yam. Posta Dağ. Hiz. Turz. Tek. Nak. Pet. Ürün. Gıda İnş. Elk. Eklt. Bilg. Mad. Oto. Tar. Hay. Su Ür. Deri Cenaze Hiz. Med. San. Tic. Ltd. Şti.-Burak Müt. Yem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1867 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; özel ortak Burak Müt. Yem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait bilançonun gerekli oranları sağlamadığı, anahtar teknik personele ilişkin belgenin fotokopi olduğu ve eğitim konusunu kapsamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları; ancak söz konusu idare işleminin mevzuata uygun olmadığı; zira, mali yeterliğe ilişkin belgelerin ortaklıktaki hisse oranında değerlendirilmesi gerektiği; anahtar teknik personel için ise, ilgili fakülte veya yüksek okul mezunu olmanın yeterli olduğu, dolayısıyla başka bir sınav ya da eğitim koşulu aranamayacağı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

  Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesi uyarınca;

 

  Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak  öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartları sağlaması zorunludur.”

 

Buna göre, iş ortaklıklarında ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve istenilen oranları sağlamaları gerekmekte olup, özel ortak Burak Müt. Yem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu 2005 ve 2006 yıllarına ait bilançolar incelendiğinde;

 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço değerlerine göre, cari oranın 0,50’nin altında olduğu, son iki yılın ortalaması üzerinden yapılan hesaplama sonucunda da yeterli oranın sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, ihale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2  maddesinde öngörülen anahtar teknik personel için, “Diyetisyen veya Gıda mühendisi/Beslenme-Diyabet Bölümü Mezunu ve Toplu Menü Eğitim Sertifikasına sahip olmalıdır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede idare tarafından anahtar teknik personel için diploma yanında ayrıca, toplu menü eğitim sertifikasına sahip olma şartı aranmasının, bu kursların zorunlu olmadığı, periyodik bir düzenliliğe sahip olmadığı hususları da dikkate alındığında, uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte;

 

Başvuru sahibi dahil hiçbir isteklinin ihale dokümanına karşı süresinde yapılmış bir başvurusunun olmadığı ve bu nedenle ihale dokümanının kesinleştiği, dolayısıyla anılan belgenin isteklilerce sunulması ve idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aranılması gerektiği sonucuna varıldığından, bu belgeyi usulüne uygun olarak sunmayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale ilanının 4.3.2 nci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde öngörülen anahtar teknik personel için, “Diyetisyen veya Gıda mühendisi/Beslenme-Diyabet Bölümü Mezunu ve Toplu Menü Eğitim Sertifikasına sahip olmalıdır” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliklerini belirlemek için anahtar teknik personelin diplomasının yanında toplu menü eğitim sertifikasına sahip olma şartı aranmasının mevzuata aykırı olduğu ayrıca, toplu menü eğitim sertifikasına yönelik kursların zorunlu olmadığı, periyodik bir düzenliliğe sahip olmadığı gibi, ihaleye teklif veren dokuz istekliden dört adetinin anahtar teknik personele ilişkin toplu menü eğitim sertifikasını teklifleriyle birlikte sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, anahtar teknik personelin diplomasının yanında anılan sertifikanın tekliflerle birlikte yeterlik belgesi olarak sunulmasının istenilmesinin ihalede rekabeti kısıtladığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul