İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-820
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :70
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-820
Şikayetçi:
 Efor Medikal Cihazlar Pazarlama Tabl. Hizm. San. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.- Özge İnşaat Taah. Bilg. ve Gıda Tabl. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Can-Su Aky. Nak. İnş. Taah. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Fatih Cad. 5601/1 Sok. No:38 Çamdibi/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 987
Başvuruya konu ihale:
 2007/152496 İKN|li “2008-2009 Yılları İhtiyacı Olan Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.01.32.0194/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009 Yılları İhtiyacı Olan Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Efor Medikal Cihazlar Pazarlama Tabl. Hizm. San. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.- Özge İnşaat Taah. Bilg. ve Gıda Tabl. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Can-Su Aky. Nak. İnş. Taah. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 987 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İsteklilerden Can Yem. San.-V.İ.P Hanımeli Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. ve Org. Serv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifi kapsamında sunduğu belgeler Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında eksiksiz olarak belirtilmesine rağmen, adı geçen isteklinin teklifinin belge eksikliğinden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı; bu durumun, ihale komisyonunca yapılan teklif değerlendirmesinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında düzenlenen usul ve esaslara uygun yapılmadığını gösterdiği,

 

2- İdari şartnamede, anahtar teknik personel için “toplu menü eğitim sertifikası” adı altında bir belgeye sahip olma şartının arandığı, ihaleye uygun teklif veren diğer firmaların anılan belge nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, dolayısıyla söz konusu belge yüzünden rekabetin engellendiği, 

 

3- Kesinleşen ihale kararının standart forma uygun olmayan bir belge ile isteklilere tebliğ edildiği,

 

4- Aynı aileye ait üç yemek firmasının anlaşmak suretiyle ihaleye teklif verdiği ve ihalenin bunlardan biri üzerinde bırakıldığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan “…Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.” hükmü uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan başvuru sahibinin, ihalede bir başka isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak şikayet ehliyeti bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, Can Yem. San.-V.İ.P Hanımeli Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. ve Org. Serv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifi kapsamında, anahtar teknik personel için “mönü hazırlama ve organizasyon sertifikası” sunmasına karşın, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede bu belgenin uygun görülmeyerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmekle birlikte, idarenin söz konusu işlemi ihale sonucuna etkili değildir.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası uygun görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, anahtar teknik personel için, “Diyetisyen veya Gıda mühendisi/Beslenme-Diyabet Bölümü Mezunu ve Toplu Menü Eğitim Sertifikasına sahip olmalıdır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede idare tarafından anahtar teknik personel için diploma yanında ayrıca, “toplu menü eğitim sertifikası”na sahip olma şartı aranmasının, bu kursların zorunlu olmadığı, periyodik bir düzenliliğe sahip olmadığı hususları da dikkate alındığında, uygun olmadığı değerlendirilse de;

 

Başvuru sahibi dahil hiçbir isteklinin ihale dokümanına karşı süresinde yapılmış bir başvurusunun olmadığı ve bu nedenle ihale dokümanının kesinleştiği, dolayısıyla anılan belgenin isteklilerce sunulması ve idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aranılması gerektiği sonucuna varıldığından, bu belgeyi usulüne uygun olarak sunmayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Kaldı ki, başvuru sahibinin söz konusu belgeyi sunduğu ve teklifinin uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

  İncelenen ihalede, kesinleşen ihale kararının, 4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinin “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.” şeklindeki hükmü ile Standart Form-KİK022.0/H’ye uygun olarak isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İhaleye anlaşarak teklif verdikleri ileri sürülen Kadro Yem. Ürt. Tur. Teks. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Tan-Pa Yem. Ürt. Tem. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile Türkmen Yem. Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin, ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, anılan firmalar arasında bu tarz bir ilişki bulunduğu yönünde kanıtlayıcı bilgi ve belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale ilanının 4.3.2 nci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde öngörülen anahtar teknik personel için, “Diyetisyen veya Gıda mühendisi/Beslenme-Diyabet Bölümü Mezunu ve Toplu Menü Eğitim Sertifikasına sahip olmalıdır” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliklerini belirlemek için anahtar teknik personelin diplomasının yanında toplu menü eğitim sertifikasına sahip olma şartı aranmasının mevzuata aykırı olduğu ayrıca, toplu menü eğitim sertifikasına yönelik kursların zorunlu olmadığı, periyodik bir düzenliliğe sahip olmadığı gibi, ihaleye teklif veren dokuz istekliden dört adetinin anahtar teknik personele ilişkin toplu menü eğitim sertifikasını teklifleriyle birlikte sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, anahtar teknik personelin diplomasının yanında anılan sertifikanın tekliflerle birlikte yeterlik belgesi olarak sunulmasının istenilmesinin ihalede rekabeti kısıtladığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul