İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-821
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :71
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-821
Şikayetçi:
 Baytekin İnş. Temz. Hizm. Gıda Yemek Ürt. Nak. Güv. ve Bilgisayar Hizm. San. ve Tic. Ltd Şti, Lise Cad. Oran Apt. Nu: 2/6 Yenişehir DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği,Atatürk Üniversitesi Kampüsü ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 217
Başvuruya konu ihale:
 2007/150935 İhale Kayıt Numaralı “Veri Girişi, Arşivleme ve Dokümantasyon Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 08.00.26.0196/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Girişi, Arşivleme ve Dokümantasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baytekin İnş. Temz. Hizm. Gıda Yemek Ürt. Nak. Güv. ve Bilgisayar Hizm. San. ve Tic. Ltd Şti’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 217 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetinin 2,07 YTL üzerinde olduğu, bu bedelle kıyafetlerin karşılanmasının hayatın olağan akışına ve piyasa şartlarına aykırı olduğu, ayrıca yıllık izin hakkını kullanacak personel için yedek personel çalıştırılacağından bu personelin maliyetinin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, iddia edilmektedir.

 

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının, 2008-2009 yıllarına ait veri girişi, arşivleme ve dokümantasyon hizmeti işi olduğu, fiziki miktarı ve türünün 2008-2009 yılına ait (24 ay) veri girişi, arşivleme ve dokümantasyon işinin 150 kişi ile yapılması olduğu, 48 inci maddede fiyat farkı verileceği, 49 uncu maddede ise  işin süresinin 24 ay olduğu (01.01.2008-31.12.2009) düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile KİK pay, işçi ücretleri (15/10/2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca oluşabilecek işçilik ücretleri de) varsa teknik şartnamede belirtilen malzemeler vs. her türlü gider isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

 

            26.3 Ayrıca, personelin yemek ve giyecek giderleri teklif fiyata dahildir. Yemek ve giyim bedeli ayni olacaktır. Çalıştırılacak işçilerin yemekleri hastanelerimiz yemekhanelerinden ayni olarak karşılanacak olup; yemek bedeli 24 ay x 26 gün üzerinden 1 personel için 1 öğün yemek bedeli 2,23 YTL olacaktır. Buna göre 2,23 YTL x 150 kişi x 26 gün x 24 ay = 208.728,00 YTL toplam yemek bedeli olarak öngörülmüştür. Giysiler 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır.

 

            26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde, idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

 İdarece personele ayni olarak verilecek olan yemeğin bedeli (işçilik hesaplama modülünde yazılı yemek bedeli tutarı üzerinden her aya ait kısım, o ayın ödenecek hak edişinden kesilerek mahsup edilecektir. Çalıştırılacak personelin giysileri ayni olarak verilecektir. Çalıştırılacak personelin giysileri teknik şartnamede belirtilen nitelik ve miktarda yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

 

            26.5 İhale konusu hizmetin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınacak olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 1,5 dır.

 

            26.6. Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen;

 

            Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin (%) kaç fazlası olacağı, idari şartnamede açıkça gösterilir hükmü gereği söz konusu veri girişi, arşivleme ve dokümantasyon işinde asgari ücretin % 10 fazlası ödeme yapılacağından (fiyat farkı kararnamesinin 8. maddesine göre verilecek fiyat farkında, zamlı ücret alanlara da sadece asgari ücretteki fark verilebilecektir.) oluşan bu fark da  teklif fiyata dahil edilecektir.  

           

            26.7 Yüklenici, işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek (şef, koordinatör gibi) toplam iki personel çalıştıracak, bu personeller 150 kişinin içinde olup bu kişilerin ücretleri teklif edilen fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 56.2 maddesinde ise;

 

            “Yüklenici, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için; (2008-2009 yılları içinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü toplamı: 13,5 gün 2008 + 13,5 gün 2009 gün olmak üzere : 27 gündür.)

 

            13.5 gün x 150 kişi x 2 yıl olmak üzere işçi bulundurulacaktır. Bu günlerde çalıştırılan işçilerin ücretleri tutulan puantaj cetveline istinaden, ilgili kanun ve yönetmelik gereği idarece ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde ise;

 

            “…Yüklenici, çalışanların her zaman düzgün, temiz ve düzenli bir görünümde olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, ayrıca personelinin hastane binalarında çalışırken uygun emniyetli ve düzgün görünüşlü ayakkabılar giymelerini sağlayacak. Yüklenici firma 125 personel için;

 

            Erkek Personel İçin :

 

            1- Yıllık 2 adet Önlük (forma). Birinci sınıf alpaka kumaştan olacak. (Renk açık mavi)

 

            Bayan Personel İçin :

 

1-      Yıllık 2 adet önlük (forma). Birinci sınıf alpaka kumaştan olacak. (Renk lila)

 

Ayrıca hastanemiz tıbbi dokümantasyon hizmetlerinde çalışacak olan 25 kişi için aşağıda belirtilen kıyafetler yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

            Erkek Personel İçin :

 

            1- Yıllık 2 adet Pantolon

2- Yıllık 2 adet Gömlek

3- Yıllık 2 adet Kravat

 

Bayan Personel İçin :

 

1- Yıllık 2 adet Pantolon-Etek

2- Yıllık 2 adet Gömlek

3- Yıllık 2 adet Fular”  temin edeceği düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde, yüklenicinin sözleşme süresince günde 24 saat hizmet sunacağı, vardiya ve iş saatlerinin idare tarafından belirleneceği, anılan şartnamenin 13 üncü maddesinde firma personellerinin izinli veya raporlu olması durumunda bunların yerine personel çalıştırılacağı düzenlenmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri” başlıklı 53 üncü maddesinde;

 

 “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz.Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

4857 Sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartname yer alan yıllık izne ilişkin düzenlemeden idare tarafından yıllık izin gibi durumlarda, işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının garanti altına alınmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Yıllık ücretli izin hakkı, Kanundan kaynaklanan bir hak olmasına rağmen, ihale konusu işin yürütülmesinde yıllık izin hakkından yararlanacak işçi sayısının önceden belirlenmesi mümkün olmadığından, yıllık ücretli izin hakkının kullanılması nedeniyle izin kullananların yerine çalıştırılacak personelin maliyeti hesaplanamayacağı, bu maliyetin isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanının da bulunmadığı, bu nedenle ihale dokümanında çalıştırılması öngörülen işçi sayısı esas alınarak ihale konusu işe ait teklif bedelinin hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu düzenleme ve açıklamalar doğrultusunda giyim gideri hariç; yemek, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gideri ve % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 3.222.798,93 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen Bilgen İnş. Elekt. Veri Top. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Selahattin Yerkaya, Haktok İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Baytekin İnş. Tem. Hiz. Ltd. Şti.’nden teklifleriyle ilgili açıklama istendiği görülmüştür.

 

Bilgen İnş. Elekt. Veri Top. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., aşırı düşük teklif açıklamasında teklifinin 3.222.801,00 YTL olduğunu, giyim gideri için 2,01 YTL olmak üzere işçilik maliyeti için toplam 3.128.933,01 YTL, sözleşme ve diğer giderler için 93.867,99 YTL öngördüğünü beyan etmiştir. Bu firma tarafından giyim giderine ilişkin proforma fatura sunulduğu görülmüştür. Bu faturada giyim malzemelerinin toplam tutarının 2.380,00 YTL olduğu, ancak 2.377,99 YTL’lik iskonto yapıldığı, giyim malzemeleri için teklif edilen toplam tutarın 2,01 YTL olduğu görülmüştür. 2,01 YTL ile teknik şartnamede sayısı ve niteliği belirtilen kıyafetlerin sağlanması hayatın olağan akışına aykırı olduğundan bu firmanın açıklamalarının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin “ı” bendi gereğince ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan  işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 Selahattin Yerkaya, aşırı düşük teklif açıklamasında giyim gideri için 298,50 YTL öngördüğünü, bu gider ile yemek gideri, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gideri ve sözleşme bedeli dahil olmak üzere toplam teklifinin 3.223.106,39 YTL olduğunu beyan etmiştir. Bu istekli tarafından giyim giderine ilişkin proforma fatura sunulmuş olmasına rağmen, sunulan faturada teknik şartnamede yüklenici tarafından personele verileceği düzenlenmiş olan ayakkabı kalemine yer verilmediği görüldüğünden, bu isteklinin açıklamalarının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Haktok İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., aşırı düşük teklif açıklamasında giyim gideri için 360,00 YTL, firma karı ve diğer giderler için 15,27 YTL öngördüğünü, bu giderler ile yemek gideri, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gideri ve sözleşme bedeli dahil olmak üzere toplam teklifinin 3.223.185,00 YTL olduğunu beyan etmiştir. Bu firma tarafından giyim giderine ilişkin proforma fatura sunulduğu görülmüştür. Ancak işin süresi iki yıl olduğundan, teknik şartname uyarınca işçilere 100’er adet pantolon, gömlek ve kravat/fular verilmesi gerekmesine rağmen, anılan firma tarafından 50’şer adet pantolon, gömlek ve kravat/fular için proforma fatura sunulduğu görülmüştür. Bu gerekçeyle firmanın açıklamalarının idare tarafından yeterli görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Firma tarafından sunulan faturada yer alan kıyafet sayısı, teknik şartnamede düzenlenen kıyafet sayısından düşük olduğundan ve teknik şartnamede yüklenici tarafından personele verileceği düzenlenmiş olan ayakkabı kalemine yer verilmediği görüldüğünden bu isteklinin açıklamalarının idare tarafından yeterli görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Baytekin İnş. Tem. Hiz. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklamasında giyim gideri için 25.446,41 YTL, firma karı ve diğer giderler için 195.368,88 YTL, izin hakkını kullanacak personelin yerine çalıştırılacak yedek personelin maliyeti için 56.367,78 YTL öngördüğünü, bu giderler ile yemek gideri, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gideri ve sözleşme bedeli dahil olmak üzere toplam teklifinin 3.500.000,00 YTL olduğunu beyan etmiştir. Bu istekli tarafından giyim giderine ilişkin proforma fatura sunulmuş olmasına rağmen, sunulan faturada teknik şartname uyarınca yüklenici tarafından personele verileceği düzenlenmiş olan ayakkabı kalemine yer verilmediği görülmüştür. Anılan istekli tarafından firma karı ve diğer giderler için 195.368,88 YTL öngörülmesine rağmen, ayakkabı giderine ilişkin kanıtlayıcı bir belgenin sunulmadığı görüldüğünden, bu isteklinin açıklamalarının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

           

Sonuç olarak, ihalede geçerli teklif kalmadığından, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul