İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-822
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :72
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-822
Şikayetçi:
 Gök-er Taşımacılık Sınır Ticareti İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yüzüncüyıl İşmerkezi Nu: 57 K.3 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Necatibey Cad. Nu:114 Yücetepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 543
Başvuruya konu ihale:
 2007/145148 İhale Kayıt Numaralı “Şoförü İle Birlikte Taşıt Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.00.69.0197/2008-11 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şoförü İle Birlikte Taşıt Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Gök-er Taşımacılık Sınır Ticareti İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarih ve 543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihaleye sunmuş oldukları teklifin,

              

            a) İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde istenilen D2 yeterlilik belgesine haiz taşıt kartlarının 49 adedinin eksik olduğu,

 

b) İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde istenilen taşıt sahiplerinden alınacak noter onaylı taahhütnamelerin 9 adetinin eksik olduğu,

 

c) İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde istenilen taşıtlara ait zorunlu mali sorumluluk sigortası ve taşıt ruhsatlarının sunulmamış olması,

 

d) İdari şartnamenin 7.3.3.2 maddesinde istenilen il bazında çalışacak şoförlerin adı, soyadı, araçların marka, model, plaka no, motor hacmi ve rengini belirten noter onaylı listelerinin sunulmamış olması gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin söz konusu işleminin mevzuata uygun olmadığı,

           

2) İdare tarafında istenilen belge ve kullanılan değerlendirme kriterlerinin halen idarede çalışmakta olan firmayı tarif ettiği ve rekabeti engellediği,

 

3) Karayolları  Taşıma Kanunun 5 inci, Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca Ulaştırma Bakanlığınca istenilmesi zorunlu olan D2 ve A1 yetki belgelerinden sadece D2 belgesinin istenildiği, A1 belgesinin istenilmediği, bunun nedeninin ise halen idarede çalışmakta olan firmanın A1 yetki belgesine sahip olamaması olduğu, D2 taşıt kartlarının istenilmesi zorunlu olmadığı halde idare tarafından istenildiği iddia edilmektedir.

   

İncelenen ihalede; kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 27.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 29.11.2007 tarihinde 12712 sayı ile idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 04.12.2007 tarih ve 412 sayılı yazı ile açıklama talebine cevap verdiği, bu yazının başvuru sahibine 10.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 18.12.2007 tarihli dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru dilekçesinin 26.12.2007 tarihinde 13614 sayı ile idarenin kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 10.12.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında;Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması ve 14.01.2008 tarihinde 1413 sayı ile Kurum kayıtlarına giren itirazen şikayet dilekçesi üzerine aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş olması nedenleriyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul