İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-824
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :74
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-824
Şikayetçi:
 Özel As Kor. Güv. Hiz. Tic. A.Ş., Çiftehavuzlar Gülden Sok. Yalçın Apt. No:24/2 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Samandıra Belediye Başkanlığı, Osman Gazi Cad. No:1 Samandıra Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 239
Başvuruya konu ihale:
 Samandıra Belediye Başkanlığı, Osman Gazi Cad. No:1 Samandıra Kartal/İSTANBUL
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.00.48.0201/2008-05E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samandıra Belediye Başkanlığı’nca 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özel As Kor. Güv. Hiz. Tic. A.Ş.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 239 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece şikayet başvurularına verilen cevap yazısında ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif tutarının 406.716,66 YTL olduğunun belirtildiği ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve istekliler huzurunda açılan teklifin değiştirildiği,

 

2) İhale komisyonu kararı ile ihalenin YNR Güv. Sav. Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının öğrenildiği, bu firmanın teklifinin 404.925,00 YTL olduğu ve bu tutar ile giyim ve mali sorumluluk sigorta bedelinin karşılanmasının mümkün olmadığı, anılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan YNR Güv. Sav. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin istekliler huzurunda yapılan oturumda 404.925,00 YTL olarak açıklandığı, daha sonradan bu tutarın 406.716,66 YTL olarak değiştirildiği iddia edilmiş, başvurusu dilekçesine YNR Güv. Sav. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 404.925,66 YTL olduğunu ifade eden ve bir diğer istekli olan Kalkan Öz. Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti. tarafından düzenlendiği anlaşılan yazının fotokopisi eklenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmüne,

 

“Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır…” hükmüne,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/H).” hükmüne yer verilmiştir.

 

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, saydamlık ilkesinin de bir gereği olarak, istekliler tarafından teklif edilen fiyatların hazır bulunanlar önünde yapılan oturumda duyurulması ve teklif fiyatlarının ihale komisyonu üyeleri tarafından tutanağa bağlanması, talep edilmesi halinde tutanağın onaylı suretinin isteklilere verilmesi gerekmektedir.

 

             İhale komisyonunca düzenlenen İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanakta, YNR Güv. Sav. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 406.716,66 YTL olarak belirtildiği ve teklif fiyatlarının hazır bulunanlara açıklandığı hususuna yer verildiği, ihale tarihi olan 10.12.2007 tarihli tutanağın ihale komisyonu üyelerince imzalandığı anlaşılmış, sözkonusu tutanağın onaylı suretinin herhangi bir istekli tarafından talep edildiğine dair bir kayda rastlanılmamıştır.

 

            İdarece gönderilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılan incelemede, YNR Güv. Sav. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif tutarının rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak 416.716,66 YTL olarak belirtildiği, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan toplam tutarın da 416.716,66 YTL olarak yazıldığı anlaşılmış, teklif mektubu üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltmeye rastlanılmamıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin değiştirildiği iddia edilmekle birlikte, idarece gönderilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılan incelemede, ihale tarihinde düzenlendiği anlaşılan İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanakta belirtilen tutar ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunda yer alan tutarın aynı olduğu, başvuru sahibi tarafından isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanağın onaylı suretinin ihale komisyonundan talep edilerek başvuru ekinde sunulmadığı ve teklif mektubunda yer alan fiyatlar üzerinde tahrifat yapıldığına dair bir emareye rastlanılmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, teklif fiyatlarının değiştirildiğine dair bir tespit yapılamadığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 2 nci maddesinde, işin 25 personel ile 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası özel güvenlik hizmeti alımı olarak belirlendiği, 3 üncü maddesinde ihale tarihi olarak 10.12.2007 tarihinin belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;      

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

25 adet güvenlik personeli için (kışlık);

%65 polyester %33 viskon pantolon, %45 pamuk %55 polyester gömlek, %100 polyester mont, apoletli kazak, %67 polyester %33 viskon şapka, termo taban ayakkabı, %100 polyester kravat 1’er adet verilecektir.

25 adet güvenlik personeli için (yazlık);

%65 polyester %33 viskon pantolon, %45 pamuk %55 polyester gömlek, termo taban ayakkabı 1’er adet verilecektir…” düzenlemesi yapılmış, güvenlik ve koruma personeline asgari ücretin %80 fazlası ücret ödeneceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1,5 olduğu belirtilmiş, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde, resmi ve dini bayram günlerinde çalışan personel için ilave ücret ödeneceği; (d) bendinde, güvenlik hizmetlerinde kullanılacak evrak ve defterler ile tüm araç ve gereçlerin yüklenici tarafından karşılanacağı; 3 üncü maddesinin (p) bendinde, personel için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yapılacağı belirtilmiş, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde resmi ve dini bayram günlerinde toplam 162 gün karşılığı çalışma yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 25 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyeti (giyim ve mali sorumluluk sigortası gideri hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 402.451,18 YTL olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü öngörülmüş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde,

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.


Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.


Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 406.716,66 YTL olduğu anlaşılmış olup, bu tutarın 25 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve resmi ve dini bayram günlerinde ödenecek ücret ile %3 sözleşme ve genel giderleri karşıladığı ve asgari işçilik maliyetinin 4.265,48 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu isteklinin teklif fiyatı, diğer isteklilerin  teklif fiyatları ve idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet ile birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul