İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-825
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :75
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-825
Şikayetçi:
 Usta Yemek Temz. İnş. Otom. Eğt. Teks. Cenaze Hiz. Tur.San. ve Tic. Ltd. Şti., Özsan Sanayi Sitesi 34. Blok Nu 9 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Gedik Mevkii Yeşilyurt/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3400
Başvuruya konu ihale:
 2007/188951 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2008 tarih ve 08.04.25.0202/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tarafından 27.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Usta Yemek Temz. İnş. Otom. Eğt. Teks. Cenaze Hiz. Tur.San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3400 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak öngörülen gıda mühendisi veya diyetisyen için Milli Eğitim Bakanlığından veya üniversitelerce verilmiş toplu beslenme, organizasyon veya mönü hazırlama konularında eğitim alındığına dair sertifika veya eğitim belgesinin aslının veya noter onaylı suretinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamede yer alan çalıştırılacak işçi sayısına ilişkin düzenlemelerin çelişkili olduğu,

 

            3) İdari şartnamede mutfağın bulunduğu binanın yangın riskine karşı sigortalanması ile yemek hizmetinden doğabilecek üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortasının ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yaptırılacağının belirtildiği ancak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesi düzenlemelerine aykırı olarak sigorta teminatının kapsam ve limitlerinin belirtilmediği,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

            “a) İşletme sorumlusu (1 kişi), anahtar teknik personel (1 kişi) gıda mühendisi veya diyetisyen (Beslenme ve diyabet bölümü mezunu Milli Eğitim Bakanlığından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde toplu beslenme veya organizasyon, mönü hazırlama ve organizasyon konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip olmalıdır. Bunların dışında çalıştırılacak işçi sayısı 8’dir. (Anahtar teknik personel aynı zamanda teknik personel olarak çalıştırılamaz.))” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Gıda sektörünün denetiminden sorumlu olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve gıda maddesi üreten işyerlerinin taşıması gereken asgari ve teknik şartlar ile sorumlu yönetici istihdamına dair usul ve esasları düzenleyen “Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik”te dahi yemek fabrikalarında sorumlu yönetici olarak dört yıllık lisans eğitimi almış gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırılmasının yeterli görülmesi karşısında, hastane mutfağında gerçekleştirilecek yemek hizmeti alımı için anahtar teknik personel olarak öngörülen gıda mühendisi veya diyetisyenin bu niteliklere ek olarak Milli Eğitim Bakanlığından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden toplu beslenme veya organizasyon, mönü hazırlama ve organizasyon konularında eğitim aldığına ilişkin sertifika veya eğitim belgesi sahibi olmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII/M bendinin “İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” şeklindeki üçüncü fıkrası düzenlemesine aykırı olacak şekilde rekabeti kısıtlayıcı nitelik arz ettiği değerlendirilmekte, 11 ihale dokümanı satılan ihaleye iki isteklinin teklif sunmuş olmasının da bu değerlendirmeyi doğruladığı anlaşılmakta olup, başvuru sahibinin bu doğrultudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

 

            “a) İşletme sorumlusu (1 kişi), anahtar teknik personel (1 kişi) gıda mühendisi veya diyetisyen (Beslenme ve diyabet bölümü mezunu Milli Eğitim Bakanlığından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde toplu beslenme veya organizasyon, mönü hazırlama ve organizasyon konularında eğitim almış sertifika veya eğitim belgesine sahip olmalıdır. Bunların dışında çalıştırılacak işçi sayısı 8’dir. (Anahtar teknik personel aynı zamanda teknik personel olarak çalıştırılamaz.))

 

            b) işçilerin nitelikleri ve sayıları:

            1. Aşçıbaşı 1 kişi (en az ortaokul diplomalı, ustalık diploması ve referansı olmalı)

            2. Aşçı        2 kişi (en az ortaokul mezunu, ustalık diploması ve referansı olmalı)

            3. Bulaşıkçı 2 kişi (en az ilköğretim diplomalı)

            4. Garson    3 kişi (en az ilkokul diplomalı)

 

            Firma yukarıda belirtilen elemanların eksikliğinde aynı vasıftaki elemanlarla takviye etmek zorundadır. Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunması şarttır. İstekli istenen anahtar personel adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgelerini ihale dosyasında sunmak zorundadır. Ayrıca anahtar teknik personellerin mesleki niteliklerini gösteren belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunmak zorundadır” düzenlemesinin,

 

            Teknik şartnamenin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel Nitelikleri ve Görevleri” başlıklı maddesinde ise;

 

            “Hizmetin yürütülebilmesi için gerekli işçi sayısı ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir. İşletme sorumluları (proje müdürü, şef, ambar sorumlusu, gıda mühendisi) bunların dışındadır. Proje müdürü firmanın hastanede sorumlu ve yetkilisi olacak ve bu personel 08.00-16.00 saatleri arasında hastaneden ayrılmayacak, bu saatlerin dışında da idare tarafından her ihtiyaç duyulduğunda ulaşabileceği adres ve telefon bilgilerini idareye bildirecektir.

 

            Gıda mühendisi veya diyetisyen de hastane yemekhanesinde bulundurulacaktır.

 

            a) İşletme sorumlusu ve anahtar teknik personel dışında toplam çalıştırılacak işçi sayısı 8’dir. Anahtar teknik personel aynı zamanda teknik personel olarak çalıştırılamaz…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Her ne kadar ihale dokümanı düzenlemelerinden bir adet işletme sorumlusu ve bir adet anahtar teknik personel olarak öngörülen gıda mühendisi veya diyetisyen yanında sekiz adet hizmet personeli olmak üzere 10 kişinin ihale konusu işte çalıştırılacağı sonucu çıkmakta ve çalıştırılacak personel sayısına ilişkin bir çelişki bulunmadığı görülmekte ise de, teknik şartnamede anahtar teknik personel olarak belirlenen gıda mühendisi veya diyetisyenin mesaisini hastane hizmetine hasretmesi öngörülerek bu personelin teknik personel sınıfına sokulduğu, bunun da anahtar teknik personelin aynı zamanda teknik personel olarak çalıştırılamayacağı yönündeki düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında yer alan sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde iş ve işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğu belirtilmekte,

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standartlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde ise;

 

“İstekli ihale üzerinde kaldığı takdirde genel mutfağın bulunduğu binanın yangın riskine karşı sigorta poliçesi ayrıca yemek hizmetinden dolayı 3. şahıs sorumluluk sigortası poliçesi (günlük ortalama yemek sayısını karşılayacak yeterlilikte) vereceğini taahhüt edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından yüklenicinin yaptıracağı sigortaya ilişkin olarak yapılan düzenlemenin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının;

 

“Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklindeki düzenlemesi karşısında, teminat limitlerine yer verilmemesi açısından tekliflerin hazırlanması ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istekliler ve yüklenici nezdinde belirsizlik arz ettiği sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden 1 adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul