İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-826
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :76
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-826
Şikayetçi:
 İdealim Temizlik Yemç Ürt. ve Dağ. Bilg. Hiz. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aliemri 4. Sokak Nergiz Apt. Nu 9 Kat 3 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği , Mardin Merkez Nur Mah. Vali Ozan Cad. Nu 1 47100 Yenişehir/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3708
Başvuruya konu ihale:
 2007/195012 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.04.42.0202/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdealim Temizlik Yemç Ürt. ve Dağ. Bilg. Hiz. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.02.2008 tarih ve 3708 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 18.01.2008 tarihinde tebellüğ edilen kesinleşen ihale kararı ile, ihalenin 268.156,80 YTL bedel ile Yemlihan Budak (Data Time) firması üzerinde bırakıldığını ve ikinci en avantajlı teklif sahibinin Ce-Ha Yem. Hiz. Ltd. Şti. olarak belirlendiğini öğrendikleri, ihale ilanının 14.12.2007’de yayınlandığı, ihalenin ise 09.01.2008’de gerçekleştirildiği, dolayısıyla tekliflerde esas alınacak asgari ücretin 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.12.2007-2007/1 sayılı kararda belirtilen ücret üzerinden hesaplanması gerektiği, Kamu İhale Kurumunun sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülü kullanıldığında işin asgari işçilik maliyetinin 275.175,22 YTL olduğunun görüleceği, bu hususlar gözetilmeden ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu, düzeltici işlem tesis edilerek ihalenin en doğru teklifi sunmuş olan firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhalenin 14.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde ilan edildiği, ihale tarihinin 09.01.2008 olduğu, işin süresinin ise 01.02.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar geçecek takvim günü olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde personelin hastane mutfağından yemek yiyeceğinin ve bu kaleme ilişkin isteklilerce bir bedel öngörülmeyeceğinin belirtildiği, personelin giyeceği kıyafetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin düzenleme yapıldığı, yol bedelinin de her iş günü için brüt tutar üzerinden belirlendiği anlaşılmıştır. İdari şartnamenin 48 inci maddesi düzenlemesi ile ihalede fiyat farkı verileceği ifade edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda temel asgari ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı sekizinci maddesinde;

 

 “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümünün “Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlıklı XII. Kısmında ise;

 

“Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesinde ihale tarihi itibariyle geçerli olan asgari ücretin esas alınması gerektiği ve ilan tarihi itibariyle geçerli asgari ücret üzerinden hesaplanarak verilen tekliflerin ihale tarihi itibariyle geçerli olan asgari ücret karşısında düşük kalması nedeniyle fiyat farkı verilmesine konu yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Yemlihan Budak isimli isteklinin teklifinin, idarece yaklaşık maliyetin belirlenmesinde olduğu gibi 2007 yılına ait asgari ücret esas alınarak hazırlandığı ve kişi başına 68 YTL’lik tutarın giyim bedeli olarak teklif tutara dahil edildiği, idarece öngörülen %5’lik firma karından dolayı yaklaşık maliyetin altında kalan teklifin idarece aşırı düşük olarak değerlendirilip istekliden buna ilişkin açıklama istendiği, isteklinin işçilik hesaplama modülü kullanılarak hazırlanan çıktıları idareye sunduğu, ihale komisyonu kararı ile açıklamanın uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında geçerli olan asgari ücret ile idari şartnamenin 26 ncı maddesi uyarınca teklif fiyata dahil olan masraflar dikkate alınarak yapılan hesaplamada; giyim bedeli dahil olmaksızın ihale konusu işin asgari işçilik maliyetinin 275.175,22 YTL olduğu tespit edilmiş olup, bu tutarın altında yer alan ve ekonomik açıdan birinci ve ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen tekliflerin, geçerli kabul edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak; idarenin, asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifleri değerlendirme dışı bıraktıktan sonra başvuru sahibine ait geçerli teklife ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII kısmının “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı (C) bendinde yer alan;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” şeklindeki açıklamayı da dikkate alarak yeniden değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

            İncelenen ihalede ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı alınmadan, şikayetin idarece 22.01.2008 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 29.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.


            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul